Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tinh thần đồng đội

Được đăng lên bởi lich-pham
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm Vi t Group

ñ ng ñ i

Tinh th n

1

2

T c ñ thay ñ i

S bùng n thông tin

Môi trư ng KD ngày càng ph c t p

T i sao c n ñ i công tác?

3

800.000

1990:
i
6 năm
gi
ñ phá
tri n 1
th
t
ôtô m
rên ôi
Nay: 1
i.
tin t p ñ
g
8 thán
n
g
á
g và c
c n 15
hôn ăng g
8 th
T
h
gi ñ
t
g1
n
ch t
ho
o.
k
ng
tr o
Lưu lư ng thông tin
Hà n
di chuy n trên
g ng
ày ,
ngư
Internet tăng
565
ik
t ri
inte
tn
u
r ne
30%/tháng: Tăng g p
i và
t
o
ñôi sau 100 ngày
ng
o n y tu
i gi , S
M
mm i
s n ph
ra 3
Nh ng năm 60:
Disney
,
5 phút
C
n
Các ông b chơi v i
m ts
cu n sách ñư c
tung ra
i
con cái 45 phút/ ngày
in/năm
h nm
p
Nay: 6 phút/ngày.
4

5

Ba cây ch m l i
nên hòn núi cao

M t cây làm
ch ng nên non

6

ð i làm vi c hi u qu

Khái ni m

ð i công tác

7

ð i làm vi c hi u qu

Khái ni m

ð i công tác

8

vs
9

Khái ni m

10

Cá nhân

Cá nhân

Cá nhân

Cá nhân

Nhóm

Cá nhân

Cá nhân

11

Thành viên

Thành viên

Thành viên

T m nhìn
S m nh
Giá tr c t lõi

Thành viên

Thành viên

Thành viên

ð i công tác

12

Hành ñ ng chung
Tích c c
Cá nhân và tương h
B sung

Trung tính

Cá nhân

Ng u nhiên

ð i công tác:

Chia s thông tin

Nhóm:

So sánh

13

M c ñích, s m nh chung
C i m , tin tư ng
Giao ti p trung th c
Xung ñ t là ñ ng l c
Phát tri n t do

T p trung vào cá nhân

Ít tin tư ng, b t ñ ng

Giao ti p không rõ ràng

Tránh xung ñ t

ð ng nh t

14

Thành viên ph thu c

ð i công tác:

Cá nhân làm ñ c l p

Nhóm:

So sánh

1+1<1

ð iñ u

15

1+1=1,5

Th a hi p

16

17

Làm m t mình c c thân

Ăn m t mình ñau t c

1+1>2

ð ng ñ i

18

nào là ñ i công tác?

Vai trò và trách nhi m rõ ràng, tin vào nhau

Ti p c n công vi c theo cách chung, h p tác

Cùng th c hi n m c tiêu, thi t th c, c th

Có các k năng b sung cho nhau

Ph thu c l n nhau

ð i công tác là m t nhóm các cá nhân:

Th

19

Together
Everyone
Achieves
More

20

Bài h c t loài ng ng

21

khi chúng bay t ng con m t.

22

ng ng ti t ki m ñư c 71% s c l c so v i

nó. B ng cách bay theo hình ch V, ñàn

t o ra m t l c ñ y cho con ng ng bay sau

m t con ng ng v ñôi cánh c a mình, nó

khoa h c nào có th rút ra t ñó. M i khi

theo hình ch V, b n có t h i nh ng lý l

ng ng bay v phương nam ñ tránh ñông

Vào mùa thu, khi b n th y nh ng ñàn

23

Khi là thành viên c a m t ñ i, ngư i ta cùng
chia s nh ng m c tiêu chung, ngư i ta s
ñi ñ n nơi h mu n nhanh hơn và d dàng
hơn vì h ñang ñi d a trên s tin tư ng l n
nhau. M i khi con ng ng bay l c kh i hình
ch V c a ñàn, nó s c m th y s c trì kéo
và nh ng khó khăn c a vi c bay m t mình...
1
Tinh thn
ñồng ñội
Tâm Vit Group
Bài giảng Tinh thần đồng đội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tinh thần đồng đội - Người đăng: lich-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Bài giảng Tinh thần đồng đội 9 10 334