Ktl-icon-tai-lieu

bí mật của cảm hứng và say mê

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
METTE NORGAARD

Truyeän coå Andersen
- CAÛM HÖÙNG & SAY MEÂ THE UGLY DUCKLING GOES TO WORK

1

2

Bìa 4:

Soáng trong xaõ hoäi hieän ñaïi, nhu caàu vaø ham muoán cuûa con ngöôøi ngaøy caøng
taêng. Lieäu danh voïng, quyeàn löïc, tieàn baïc coù aùp ñaûo nieàm mô öôùc, khaùt khao nôi saâu
thaúm taâm hoàn baïn? Lieäu coâng vieäc coù phaûi laø nieàm höùng khôûi duy nhaát tieáp theâm
naêng löôïng cho baïn moãi ngaøy?
Thöïc teá, nhieàu ngöôøi vì quaù ham meâ coâng vieäc, muoán tieán thaân, quay cuoàng vôùi
nhöõng hoaøi baõo maø ñaùnh maát nieàm vui cuoäc soáng vaø söï chu toaøn boån phaän trong gia
ñình. Giöõa nhöõng thaønh coâng maø hoï ao öôùc vaø nhöõng thaát baïi hoï sôï gaëp phaûi laø söï day
döùt, baên khoaên, traên trôû ñeán kieät queä.
Thoâng qua theá giôùi nhaân vaät cuûa mình, nhaø vaên Ñan Maïch vó ñaïi Hans
Christian Andersen ñaõ minh hoïa coâ ñoïng, haøm suùc nh ng thaùch thöùc con ngöôøi gaëp
phaûi trong cuoäc soáng. Chính theá giôùi ngheä thuaät aáy ñaõ truyeàn caûm höùng cho khoâng ít
ñoäc giaû, ñeå roài nhaân dòp kyû nieäm 200 naêm ngaøy sinh Andersen, nöõ taùc giaû Mette
Norgaand moät laàn nöõa ñaõ taùi hieän theá giôùi ngheä thuaät coå tích Andersen moät caùch töôi
môùi trong cuoán Bí maät Caûm höùng vaø say meâ.
Vôùi cuoán saùch naøy, beân caïnh vieäc gaëp laïi nhöõng caâu chuyeän coå tích vui töôi, dí
doûm maø saâu saéc, baïn coøn ñöôïc thaáy raát nhieàu baøi hoïc thuù vò. Taát caû goùp phaàn truyeàn
caûm höùng, söùc maïnh vaø nieàm say meâ cho baïn; giuùp baïn phaùt huy hôn nöõa naêng löïc
baûn thaân, kieán taïo moät ñôøi soáng coâng sôû ñaày yù nghóa.

3

MUÏC LUÏC

LÔØI TÖÏA
LÔØI GIÔÙI THIEÄU
VAØI VAÁN ÑEÀ XUNG QUANH BAÛN DÒCH MÔÙI
1. BOÄ QUAÀN AÙO MÔÙI CUÛA HOAØNG ÑEÁ
2. VÒT CON XAÁU XÍ
3. CON BOÏ HUNG
4. CON QUYÛ ÔÛ CÖÛA HAØNG TAÏP HOÙA
5. CAÂY THOÂNG
6. CHIM HOÏA MI
MOÄT SOÁ NHAÄN ÑÒNH VEÀ CUOÁN SAÙCH

4

LÔØI TÖÏA

Ngaøy nay, vaán ñeà lôùn nhaát maø chuùng ta gaëp phaûi ôû moâi tröôøng coâng sôû, trong
thôøi ñaïi toaøn caàu hoùa, laø söï buøng noå cuûa maïng löôùi thoâng tin, söï luùng tuùng trong vieäc
xöû lyù döõ lieäu. Moät khi khoâng bieát ñoåi môùi tö duy, tieáp nhaän caùi môùi, phaùt huy tieàm
naêng saün coù cuûa baûn thaân, ta seõ khoù traùnh khoûi rôi vaøo laïc haäu. Ngöôïc laïi, neáu nhanh
nhaïy, naém baét cô hoäi kòp thôøi, töông lai töôi saùng seõ môû ra tröôùc maét chuùng ta. Thoâng
qua theá giôùi truyeän coå tích cuûa Andersen, nöõ taùc giaû Mette Norgaard ñaõ coù nhöõng lieân
töôûng, so saùnh, vaän duïng khaù tinh teá...
1
METTE NORGAARD
Truyeän coå Andersen
-
CAÛM HÖÙNG & SAY M
-
THE UGLY DUCKLING GOES TO WORK
bí mật của cảm hứng và say mê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bí mật của cảm hứng và say mê - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
bí mật của cảm hứng và say mê 9 10 31