Ktl-icon-tai-lieu

châm ngôn hay

Được đăng lên bởi lamlinh060892-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công chúa Lọ Lem: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ
Câu nói nổi tiếng của Công chúa Lọ Lem: “If you keep on believing, the dream that you
wish will come true”. (Tạm dịch: “Mặc cho trái tim bạn đang đau buồn tới cỡ nào, nếu
bạn tiếp tục chọn niềm tin, giấc mơ mà bạn mong muốn sẽ trở thành hiện thực.”)
Công chúa Merida: Hãy làm chủ số phận của chính bạn
Câu nói nổi tiếng của Công chúa Merida: "Some say our destiny is tied to the land, as
much a part of us as we are of it. Others say fate is woven like a cloth, so that’s one
destiny intertwine with many others. It’s the one thing we search for, or fight to
change". (Tạm dịch: “Một số người nói rằng, số phận của chúng ta gắn liền với mảnh đất
này. Số khác lại nói định mệnh được dệt như tấm vải. Do đó số phận của một cá thể có
thể hoà quyện vào với những người khác. Đấy là điều chúng ta đang tìm kiếm, hoặc đấu
tranh để thay đổi".)
Công chúa Tiana: Hãy chăm chỉ để đạt được thành công
Câu nói nổi tiếng của Công chúa Tiana: “The only way to get what you want in this world
is through hard work”. (Tạm dịch: “Cách duy nhất để đạt được những gì bạn muốn trên
Thế giới này là làm việc chăm chỉ".)
. Công chúa Rapunzel: Hãy luôn giữ lời hứa
Câu nói nổi tiếng của Công chúa Rapunzel: “I promise. And when I promise something, I
never, ever, break that promise. Ever!”. (Tạm dịch: “Tôi hứa với anh. Và một khi tôi đã
hứa điều gì đó, tôi không bao giờ phá vỡ lời hứa đó cả. Không bao giờ!”)
Công chúa Belle: Đón nhận những cuộc phiêu lưu và đừng bao giờ đánh giá
cuốn sách chỉ qua trang bìa
Câu nói nổi tiếng của Công chúa Belle: "I want adventure in the great wide. Somewhere,
I want it more than I can tell. And for once it might be grand. To have someone
understands, I want so much more than they have got planned". (Tạm dịch: “Tôi muốn
có một cuộc phiêu lưu thật lớn. Ở nơi nào đó sâu kín trong lòng, ước mơ đấy càng trở
nên mãnh liệt hơn. Nếu có ai đó cho rằng họ hiểu về nó, thì mong muốn của tôi còn lớn
hơn những gì họ nghĩ nữa.”)
Công chúa da đỏ (Pocahontas): Hãy đi theo tiếng gọi của trái tim
Câu nói nổi tiếng của Công chúa da đỏ: “I think my dream is poiting me down another
path”. (Tạm dịch: “Tôi nghĩ rằng ước mơ của tôi đang dẫn tôi đến một lựa chọn khác”)
Công chúa Ariel (Nàng tiên cá): Đừng để bất cứ điều gì ngăn cản bạn thực hiện
điều bạn thật sự mong muốn
Câu nói nổi tiếng của Công chúa Ariel: “…You want thingamabobs? I’ve got twenty. But
who cares? No big deal. I want more…Up where they walk, up where they run, up where
they stay ...
Công chúa Lọ Lem: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ
 !"#
$%$#&'()*"+,-#.*//0123!
*45!673*8%9#:3;<'&=
Công chúa Merida: Hãy làm chủ số phận của chính bạn
,#">?%#"%%""!%
#%%$#'@#%%%$ !%A%
"%#$$#%'A%$%##!#B
>'()*"+,C%8DE#F!%8GH5 1I/6
3'?8.*/+;/DJ";D6 I'K/%8GC.L
L3M; 3 1NDE.'O63/5/P!-/6
#/L/>'=
Công chúa Tiana: Hãy chăm chỉ để đạt được thành công
))$$$%$#"
%##"$#&'()*"+."6/L/*/DJNP*8#Q
)1333 ;RS>'=
. Công chúa Rapunzel:TUNEV
WX#%'Y"$#%%!
 #! #!##%'Z #[&'()*"+)V 1'\3C/U
V/5P/!E. 2EV/I']E[&=
Công chúa Belle: Đón nhận những cuộc phiêu lưu và đừng bao giờ đánh giá
cuốn sách chỉ qua trang bìa
^>$" ##$"'?$#!
$#'Y"##"') %
"#%"%!$%# ">'()*"+)8
CCQDG1'_73/%`#a!D17/63#:
QU;7'b/#FL 5!P8a1
7NPcN'&=
Công chúa da đỏ (Pocahontas): y đi theo tiếng gọi của trái tim
"/d"#%"$#
&'()*"+)c#FD17/"e/C<.&=
Công chúa Ariel (Nàng tiên cá): Đừng để bất cứ điều gì ngăn cản bạn thực hiện
điều bạn thật sự mong muốn
Y#fg$%hA $'^
$#%hb"'$#fi$#$!$##!$#
%"%'j"##'j%"#$#"&'()*
châm ngôn hay - Trang 2
châm ngôn hay - Người đăng: lamlinh060892-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
châm ngôn hay 9 10 875