Ktl-icon-tai-lieu

chìa khóa tư duy tích cực

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Muïc luïc
Lôøi giôùi thieäu
Quyeàn naêng cuûa tinh thaàn tích cöïc
Böôùc 1: Laøm chuû taâm trí baèng nieàm tin vöõng chaéc
Böôùc 2: Chæ suy nghó veà nhöõng ñieàu mình thích
Böôùc 3: Soáng theo quy taéc vaøng
Böôùc 4: Töï kieåm ñeå loaïi boû suy nghó tieâu cöïc
Böôùc 5: Haõy vui leân!
Böôùc 6: Taäp soáng khoan dung, ñoä löôïng
Böôùc 7: Töï gôïi yù nhöõng ñieàu toát ñeïp
Böôùc 8: Söï saùng suoát noäi taâm qua lôøi nguyeän caàu
Böôùc 9: Ñaët ra muïc tieâu
Böôùc 10: Tìm hieåu, suy nghó vaø leân keá hoaïch töøng ngaøy
Soáng tích cöïc moãi ngaøy
Lôøi keát

Bìa 4

“

C

huùng ta seõ trôû thaønh ñieàu maø chuùng ta hay nghó ñeán nhaát. Cuoäc caùch maïng vó ñaïi nhaát cuûa thôøi

ñaïi naøy laø khaùm phaù ra raèng, nhôø thay ñoåi thaùi ñoä töø trong chính noäi taâm maø con ngöôøi coù theå thay ñoåi ñöôïc
caû theá giôùi beân ngoaøi.”
- William James

“

B

aïn laø saûn phaåm cuûa söï di truyeàn, moâi tröôøng, theå xaùc, taâm trí, vaø tieàm thöùc. Baïn chòu aûnh höôûng

cuûa khoâng gian, thôøi gian, vaø hôn theá laø nhöõng söùc maïnh voâ hình maø baïn coù theå hoaëc khoâng theå töï nhaän bieát.
Khi suy nghó vôùi tinh thaàn tích cöïc, baïn coù theå taùc ñoäng, söû duïng, ñieàu khieån, hoøa hôïp hay caân baèng laïi baát
cöù, hoaëc taát caû caùc yeáu toá treân. Baïn ñuû khaû naêng ñònh höôùng cho suy nghó, laøm chuû caûm xuùc vaø taïo ra soá
phaän cuûa mình. Baïn laø tinh thaàn trong moät theå xaùc.”
- W. Clement Stone

Lôøi giôùi thieäu
Ñôøi soáng laø moät haønh trình daøi maø baát cöù ai sinh ra treân traùi ñaát naøy cuõng phaûi traûi qua. Haønh trình
aáy ñi qua nhöõng ñaâu: nhöõng maûnh ñaát truø phuù, nhöõng thieân ñöôøng danh voïng, giaøu sang hay nhöõng maûnh
ñaát khoâ caèn, nhöõng sa maïc meânh moâng? Ñieàu naøy phuï thuoäc vaøo con ñöôøng chuùng ta choïn löïa ñeå ñaët chaân
leân.
Con ñöôøng aáy seõ ñöôïc thaùi ñoä cuûa chuùng ta daãn daét. Höôùng tôùi aùnh saùng hay böôùc vaøo boùng ñeâm,
chuùng ta hoaøn toaøn coù theå thaáy tröôùc ñöôïc ñeå töï quyeát cho mình. Cuoäc soáng laø khoâng giôùi haïn, ñích ñeán
cuoái cuøng cuûa haønh trình naøy laïi laø ñieåm khôûi ñaàu cho moät haønh trình khaùc. Do ñoù, duø ñang ôû baát cöù hoaøn
caûnh naøo, haõy tin raèng, chuùng ta hoaøn toaøn coù theå thay ñoåi ñöôïc cuoäc ñôøi mình. Haõy loaïi tröø ngay nhöõng caùi
nhìn cuõ kyõ, hao moøn vaø tieâu cöïc veà theá giôùi, thay vaøo ñoù, ngaém nhìn theá giôùi baèng söùc soáng maõnh lieät ñang
traøo daâng. Trong haønh trình aáy, haõy mang nieàm hy voïng theo cuøng – nieàm hy voïng ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chìa khóa tư duy tích cực - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
chìa khóa tư duy tích cực 9 10 851