Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược đại dương xanh

Được đăng lên bởi nguyenpk
Số trang: 225 trang   |   Lượt xem: 4600 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiến lược đại dương xanh
Lời mở đầu
Cuốn sách này nói về tình bạn, về lòng trung thành và về niềm tin mà
chúng ta cần xây dựng nên dành cho những người xung quanh. Chính tình bạn
đó, niềm tin đó đã là điểm khởi đầu cho chúng tôi bắt đấu hành trình khám phá
những ý tưởng mới trong cuốn sách này và cuối cùng là viết ra những ý tưởng
đó.
20 năm trước chúng tôi gặp nhau trong một lớp học, khi đó một người là
giáo sư, còn người kia là sinh viên. Kể từ đó, chúng tôi đã làm việc cùng nhau,
thường tự ví mình trong suốt hành trình nghiên cứu này như "những chú chuột
ướt chạy trong ống nước". Việc cuốn sách này ra đời không phải là chiến thắng
của một ý tưởng mới, mà là chiến thắng của một tình bạn và chúng tôi đã nhận
ra rằng nó còn có ý nghĩa lớn lao hơn bất kỳ một ý tưởng mới mẻ nào trong thế
giới kinh doanh. Tình bạn đó đã làm phong phú cuộc đời chúng tôi và thế giới
quan của chúng tôi trở nên đẹp để hơn. Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy mình
đơn độc.
Không có hành trình nào là dễ dàng, cũng như không có tình bạn nào chỉ
đầy ắp tiếng cười. Nhưng trong mỗi ngày của cuộc hành trình nghiên cứu này,
chúng tôi luôn cảm thấy hứng khởi, bởi vì chúng tôi thấy mình có nhiệm vụ học
hỏi nhiều hơn nữa và cải thiện những điều đã biết cũng như còn chưa biết.
Chúng tôi thực sự tin tưởng sâu sắc vào các ý tưởng trong cuốn sách này. Những
ý tưởng đó không dành cho những ai mà tham vọng trong cuộc đời chỉ là sống
và tồn tại. Bản thân chúng tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Nếu bạn cho
rằng chỉ cần vượt qua và cố gắng tồn tại trong thế giới kinh doanh đã là đủ thì
xin đừng tiếp tục đọc cuốn sách này nữa. Nhưng như bạn muốn tạo ra sự khác
biệt, nếu bạn muốn tạo ra một công ty có thể tạo dựng một tương lai mà cả
khách hàng, nhân viên, các cổ đông của công ty và cả xã hội đều được hưởng lợi
và tốt đẹp hơn thì hãy tiếp tục đọc cuốn sách này. Chúng tôi không có ý nói rằng

1

Chiến lược đại dương xanh
đọc và hiểu được cuốn sách này là một điều dễ dàng, nhưng đó lại là một điều
rất đáng làm.
Nghiên cứu của chúng tôi khẳng định lại một thực tế là không có công ty
nào thành công mãi mãi, cũng như không có một ngành công nghiệp nào hoàn
hảo mãi mãi. Chúng tôi cũng nhận ra trên con đường đi gập ghềnh của chính
mình rằng tất cả chúng ta, cũng giống như những tập đoàn, những công ty, có
những lúc rất khôn ngoan nhưng cũng có những lúc thật ngờ nghệch. Để thành
công hơn nữa trong cuộc sống, chúng ta cần học hỏi và rút kinh nghiệm từ
những gì chúng ta đã làm và tạo ra một sự khác biệt thực...
Chiến lược đại dương xanh
1
Li m đầu
Cun sách này nói v tình bn, v ng trung thành v nim tin
chúng ta cn xây dng nên dành cho nhng người xung quanh. Chính tình bn
đó, nim tin đó đã là đim khi đầu cho chúng tôi bt đấu nh trình khám phá
nhng ý tưởng mi trong cun sách này cui cùng viết ra nhng ý tưởng
đó.
20 năm trước chúng tôi gp nhau trong mt lp hc, khi đó mt người là
giáo sư, còn người kia sinh viên. K t đó, chúng tôi đã làm vic cùng nhau,
thường t mình trong sut hành trình nghiên cu này như "nhng chú chut
ướt chy trong ng nước". Vic cun sách y ra đời không phi là chiến thng
ca mt ý tưởng mi, mà chiến thng ca mt tình bn chúng tôi đã nhn
ra rng nó còn ý nghĩa ln lao hơn bt k mt ý tưởng mi m nào trong thế
gii kinh doanh. Tình bn đó đã làm phong phú cuc đời chúng tôi thế gii
quan ca chúng tôi tr nên đẹp để hơn. Chưa bao gi chúng tôi cm thy mình
đơn độc.
Không có hành trình nào d dàng, cũng như không tình bn nào ch
đầy p tiếng cười. Nhưng trong mi ngày ca cuc hành trình nghiên cu này,
chúng tôi luôn cm thy hng khi, bi vì chúng tôi thy mình có nhim v hc
hi nhiu hơn na và ci thin nhng điu đã biết cũng như còn chưa biết.
Chúng tôi thc s tin tưởng sâu sc vào các ý tưởng trong cun sách này. Nhng
ý tưởng đó không dành cho nhng ai mà tham vng trong cuc đời ch sng
tn ti. Bn thân chúng tôi cũng chưa bao gi suy nghĩ đó. Nếu bn cho
rng ch cn vượt qua c gng tn ti trong thế gii kinh doanh đã đủ thì
xin đừng tiếp tc đọc cun sách này na. Nhưng như bn mun to ra s khác
bit, nếu bn mun to ra mt công ty th to dng mt tương lai c
khách hàng, nhân viên, các c đông ca công ty và c xã hi đều được hưởng li
và tt đẹp hơn thì hãy tiếp tc đọc cun sách này. Chúng tôi không có ý nói rng
Chiến lược đại dương xanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược đại dương xanh - Người đăng: nguyenpk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
225 Vietnamese
Chiến lược đại dương xanh 9 10 530