Ktl-icon-tai-lieu

chinh phục mục tiêu

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BRIAN TRACY

CHINH PH C M C TIÊU
How to get everything you want – Faster than you ever thought possible
Cách nhanh nh t

t ư c nh ng gì b n mu n

Bìa 4
B n khao khát thành công? B n ã l p ra nh ng m c tiêu l n lao cho cu c i mình? Nh ng m c tiêu này
li u có ph i là m t i u gì ó quá vi n vông?
M t i u tôi s m nh n ra là c n lên k ho ch cho chính cu c i mình, dù cho k ho ch y có kém c i th
nào chăng n a thì v n t t hơn là không có k ho ch nào c .
“Chinh ph c m c tiêu” v i 21 ý tư ng và chi n lư c quan tr ng s giúp b n hi n th c hóa m i i u mong
ư c.
Hàng trăm ngàn ngư i, th m chí là hàng tri u ngư i, kh i nghi p v i hai bàn tay tr ng và t ư c thành
công vang d i nh nh ng nguyên t c này. Nh ng gì ngư i khác làm ư c thì b n cũng có th làm ư c, mi n là
b n th c s b t tay th c hi n!
- Brian Tracy

Hành trình v n d m kh i

u t bư c chân

- Kh ng T

u tiên.

M CL C
1. PHÁT HUY TI M NĂNG CÁ NHÂN
2. CH U TRÁCH NHI M V I CU C
I MÌNH
3. KI N T O TƯƠNG LAI
4. XÁC NH GIÁ TR B N THÂN
5. XÁC L P M C TIÊU TH C S
6. XÁC NH M C ÍCH RÕ RÀNG
7. PHÂN TÍCH NI M TIN
8. HÀNH
NG NGAY T
U
9. O LƯ NG S TI N B C A B N THÂN
10. LO I B TR NG I
11. TR THÀNH CHUYÊN GIA TRONG LĨNH V C C A MÌNH
12. K T GIAO V I NH NG NGƯ I PHÙ H P
13. L P K HO CH HÀNH
NG
14. QU N LÝ TH I GIAN HI U QU
15. RÀ SOÁT M C TIÊU HÀNG NGÀY
16. LIÊN T C HÌNH DUNG V CÁC M C TIÊU
17. KÍCH HO T TI M NĂNG TRÍ TU
18. LUÔN LUÔN LINH HO T
19. PHÁT HUY TÍNH SÁNG T O B M SINH
20. HÀNH
NG M I NGÀY
21. KIÊN TRÌ
N LÚC THÀNH CÔNG
K T LU N

ÔI L I CÙNG B N

C

Chưa bao gi có nhi u v n h i cho con ngư i như th i i ngày nay. Dù v n còn nh ng v n
nan gi i,
nhưng chúng ta không th ph nh n r ng th gi i ang bư c vào m t k nguyên hòa bình và th nh vư ng hơn
b t c th i i nào trư c ây trong l ch s nhân lo i.
Trong th k 20, nư c M có kho ng 5.000 tri u phú. n năm 2000, con s y tăng lên r t nhi u và h u
h t nh ng ngư i này u t l c cánh sinh trên con ư ng n nh vinh quang c a mình. Các chuyên gia kinh
t d báo r ng trong hai th p niên ti p theo s xu t hi n thêm kho ng 10.000 – 20.000 tri u phú n a. B n nghĩ
mình có th b t phá
có m t trong b n danh sách này không? B n có l p ra nh ng m c tiêu l n lao cho cu c
i mình? Nh ng m c tiêu này li u có ph i là m t i u gì ó quá vi n vông? “Chinh ph c m c tiêu” s giúp
b n tìm ư c cách th c phù h p nh m hi n th c hóa i u này.
V N S KH I
U NAN
tu i 18, tôi r i trư ng trung h c mà v n chưa có m nh b ng t t nghi p trong tay. Tôi lao vào làm
m i
công vi c. u tiên là r a bát ĩa m t khách s n nh , sau ó, tôi r...
BRIAN TRACY
CHINH PHC MC TIÊU
How to get everything you want – Faster than you ever thought possible
Cách nhanh nht để đạt được nhng gì bn mun
chinh phục mục tiêu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chinh phục mục tiêu - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
chinh phục mục tiêu 9 10 181