Ktl-icon-tai-lieu

Chủ doanh nhân và quản lý nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 5053 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chii doanh nghiep
va chuc nang QUan)j
nguon nhan IDC
•

Quim trj Nguon Nhan hlc trong
cac Doanh nghi~p Vila va Nho

Chu doanh nghi~p Va
Ch((c nang Quan Iy
Nguon Nhan Il!c

TAl BAN LAN THlf I

Chuong trinh Phat lrien DI! an Me Kong
thllrq

Q

OPEN
LEARNING
AGENCY

Vi~n

D':li hqc Ma OLA (Canada) bien

so,:!"

Canada's Lifelong Learning Provider

Cuon sach nay do Chuang trinh Phat tri~n DI! an Me Kong
giU ban quyen © 2001
Khong duqe sao ehep hoilie sua d6i neu khong duqc phep bitng van bim eua
Chuong trinh Phat tri~n VI! an Me Kong.

LUUY
Cu6n sach nay duqc xay dl!ilg lren C<1 sa cu6n saeh giang d':lY lren lOp do Vi~n Quan
tri Kinh doanh - Dl).i hqc Kinh te QuOc dan, Ha N(li pMt men vru slJ rni lrq eua
Chuang trinh PMt tri~n DI! an Me Kong. Nhom bien so,:!" cu6n saeh do Thl).c 51
Vii Van Tua:n chiu If:ich nhi~m chinh. Cu6n sach nay khOng duqc sao chep hoilie sua
d6i khi chua duqc phep bang van bim elm Chuong mnh PMt tri~n 0lJ an Me K6ng.

ChU011g mnh Phat trien DJ! an Me Kong (MPDF) duqc thanh l~p nam 1997 nhilm
hi) trg sl! hinh thanh va phat trien cua cae doanh nghi~p ttr nhan vita va nha Vi~t
Nam, Lao va Ciimpuchia. MPDF hi) trg ky thu~t cho cac doanh nghi~p trong qua
tflnh chu:in bj cac dJ! an dau tu voi qui mo tit 250.000 den 10 tri~u dala My.
MPDF cling tai trq vi~c dao t~o cac nba quan ly doanh nghi~p vita va nhO, cac
ngan hang cap tin dl!ng cho cac doanh nghi~p vita va nha, clIng nhu cae t6 chuc
cung cap djch '1l h6 trg cho doanh nghi~p. MPDF dtrqe dieu hanh bOi Cong ty Tai
chinh Qu6c te (IFC) va duqc tili trq bai Ngan hang Phat trien Chau A (ADB),
Oxtraylia, Canada, Phan Lan, Cong ty Tai chinh Qu6c te (IFC), Nh~t Rim, Na Uy,
TIWY Dien, TIWY Si va Vucmg qu6e Anh. Neu can biet them thong tin, xin lien h~
vm bat ky van phOng na~ cua MPDF t~i Ha NQi, Thanh pho H6 Chi Minh, Phnom
Penh, ho~c Vieng Chan theo dja chi sau:

a

Ha N(ii, Vi~t Nam (Tr" sa chinh)
63 PhO Ly Thai TO, Tang 7
Di~n tho~i: (84-4) 824 7892
Fax:
(84-4) 824 7898
Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam
Somerset Chancellor Court
Phung 3B, Ulu 3
21-23 Nguyen Thj Minh Khai, Qu~n 1
Di~n tho~i: (84-8) 823 5266
Fax:
(84-8) 823 5271
Phnom Penh, Campuchia
175 Norodom Boulevard
Sangkat Boeung Keng Kang 1
Di~n tho~i: (855-23) 21 9365
Fax:
(855-23) 21 9361
Vieng Chan, Lilo
Nehru Road, Pathou Xay
POBox 9690
Di~n tho~i: (856-21) 45 0017
Fax:
(856-21) 45 0020
V" Doanh nghi~p Vira va NhO, Ngan hang The gim
2121 Pennylvania Avenue, NW
Washington, DC 20433, USA
Di~n tho~i: 202-473-6683
Fax:
202-522-3742

Gidi ...