Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sơ tri thức

Được đăng lên bởi Tuấn Péo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
IT4361

HỆ CƠ SỞ TRI

1. Tên học phần:
HỆ CƠ SỞ TRI THỨC
2. Mã số:
IT4361 Mã lớp: 62173
3. Khối lượng: 2(2-1-0-4)
a. Lý thuyết:
b. Bài tập/BTL:
c. Thí nghiệm:

30 giờ
15 giờ
0

4. Đối tượng tham dự: Sinh viên đại học các ngành công nghệ thông tin, hệ thống thông
tin, khoa học máy tính, … từ học kỳ 5
5. Điều kiện học phần:
d. Học phần tiên quyết:
e. Học phần học trước:
f. Học phần song hành:

IT4040

6. Mục tiêu học phần:
Học phần nhằm cung cấp sinh viên những kỹ thuật cơ bản nhằm xây dựng các bộ sinh hệ
cơ sở tri thức (công cụ tạo lập hệ cơ sở tri thức, hệ cơ sở tri thức vỏ, hệ cơ sở tri thức
rỗng), trên cơ sở đó cài đặt các hệ cơ sở tri thức ứng dụng cụ thể. Học phần còn yêu cầu
sinh viên thực hiện, thể nghiệm các hệ cơ sở tri thức ứng dụng sử dụng môi trường/ngôn
ngữ lập trình cụ thể. Học phần giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về hệ cơ sở
tri thức, biết cách phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ chuyên gia/hệ cơ sở tri thức ứng
dụng.
7. Nội dung vắn tắt học phần:
Nội dung học phần bao gồm các phần cơ bản sau: Đại cương về hệ cơ sở tri thức (Cấu
trúc một hệ cơ sở tri thức, Quá trình tạo lập hệ cơ sở tri thức, Sự khác biệt giữa hệ cơ sở
tri thức và các hệ tin học truyền thống, Các lớp bài toán thực tế, Phạm vi áp dụng HCG);
Thu thập tri thức; Quản trị tri thức; Mô tơ suy diễn; Giao diện hệ thống; Mô đun giải
thích; Các bước xây dựng hệ cơ sở tri thức ứng dụng;
8. Tài liệu học tập & tham khảo:
Sách, giáo trình chính
Nguyễn Thanh Thủy, “Kỹ nghệ xử lý tri thức và hệ cơ sở tri thức”, ĐHBKHN
Bài giảng
Nguyễn Thanh Thủy, “Hệ cơ sở tri thức: Kỹ thuật và ứng dụng”, ĐHBKHN
Phần mềm: Ngôn ngữ lập trình PROLOG hoặc các ngôn ngữ lập trình thông dụng
khác
Sách tham khảo: Xem phần tài liệu tham khảo
9. Phương pháp học tập và nhiệm vụ của sinh viên:
Hệ cơ sở tri thức hay còn gọi là Hệ chuyên gia là một dạng hệ thống thông tin giải quyết
các bài toán tư vấn, dựa trên tri thức, nên một trong những đặc thù quan trọng là phải
xác định được nguồn tri thức, chuyên gia con người trong lĩnh vực chuyên môn và kỹ sư
xử lý tri thức. Sinh viên có thể đóng vai trò 1 hay cả 2 vai trò này trong bài tập lớn.
Sinh viên phải nắm được những kỹ thuật cơ bản xây dựng hệ cơ sở tri thức, cài đặt các
hệ cơ sở tri thức ứng dụng cụ thể trong một lĩnh vực chuyên môn cụ thể.

1

Nhiệm vụ của sinh viên:

Dự lớp: đầy đủ theo quy chế (tối thiểu sinh viên phải tham dự 85%
thời lượng khóa học điểm danh ký danh sách tại lớp, bài tập tại
lớp; tùy từng trường hợp cụ thể trừ 50% điểm quá trình,...
1
IT4361 H CƠ S TRI
1. Tên hc phn: H CƠ S TRI THC
2. Mã s: IT4361 Mã lp:
62173
3. Khi lượng: 2(2-1-0-4)
a. Lý thuyết: 30 gi
b. Bài tp/BTL: 15 gi
c. Thí nghim: 0
4. Đối tượng tham d: Sinh viên đi hc các ngành công ngh thông tin, h thng thông
tin, khoa hc máy tính, … t hc k 5
5. Điu kin hc phn:
d. Hc phn tiên quyết:
e. Hc phn hc trước: IT4040
f. Hc phn song hành:
6. Mc tiêu hc phn:
Hc phn nhm cung cp sinh viên nhng k thut cơ bn nhm y dng các b sinh h
cơ s tri thc (công c to lp h cơ s tri thc, h cơ s tri thc v, h cơ s tri thc
rng), trên cơ s đó cài đặt các h cơ s tri thc ng dng c th. Hc phn còn yêu cu
sinh viên thc hin, th nghim c h cơ s tri thc ng dng s dng môi trường/ngôn
ng lp trình c th. Hc phn giúp sinh viên nm được các khái nim cơ bn v h cơ s
tri thc, biết cách phân tích, thiết kếxây dng các h chuyên gia/h cơ s tri thc ng
dng.
7. Ni dung vn tt hc phn:
Ni dung hc phn bao gm các phn cơ bn sau: Đại cương v h cơ s tri thc (Cu
trúc mt h cơ s tri thc, Qtrình to lp h cơ s tri thc, S khác bit gia h cơ s
tri thc các h tin hc truyn thng, Các lp bài toán thc tế, Phm vi áp dng HCG);
Thu thp tri thc; Qun tr tri thc; tơ suy din; Giao din h thng; đun gii
thích; Các bước xây dng h cơ s tri thc ng dng;
8. Tài liu hc tp & tham kho:
Sách, giáo trình chính
Nguyn Thanh Thy, “K ngh x lý tri thc và h cơ s tri thc”, ĐHBKHN
Bài ging
Nguyn Thanh Thy, “H cơ s tri thc: K thut và ng dng”, ĐHBKHN
Phn mm: Ngôn ng lp trình PROLOG hoc các ngôn ng lp trình thông dng
khác
Sách tham kho: Xem phn tài liu tham kho
9. Phương pháp hc tp và nhim v ca sinh viên:
H cơ s tri thc hay còn gi H chuyên gia mt dng h thng thông tin gii quyết
các bài toán tư vn, da trên tri thc, nên mt trong nhng đặc tquan trng là phi
xác định được ngun tri thc, chuyên gia con người trong lĩnh vc chuyên môn và k sư
x lý tri thc. Sinh viên có th đóng vai trò 1 hay c 2 vai trò này trong bài tp ln.
Sinh viên phi nm được nhng k thut cơ bn xây dng h cơ s tri thc, cài đặt các
h cơ s tri thc ng dng c th trong mt lĩnh vc chuyên môn c th.
Cơ sơ tri thức - Trang 2
Cơ sơ tri thức - Người đăng: Tuấn Péo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cơ sơ tri thức 9 10 521