Ktl-icon-tai-lieu

Dành cho người thất nghiệp

Được đăng lên bởi Mạnh Cường
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU CV: CV DÀNH CHO NGƯỜI THẤT NGHIỆP

THÔNG TIN CÁ NHÂN



Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email,…



Bạn không nên đề cập tới những thông tin quá chi tiết như giới tính,
quốc tịch,… (trừ khi được yêu cầu) vì những thông tin này thường
không có nhiều giá trị, thậm chí có thể làm nhà tuyển dụng (NTD)
mất cảm tình với CV của bạn.



Sử dụng font Arial hoặc một số font tương tự với kích cỡ khoảng
10,5 – 11 pt.

LÝ LỊCH NGHỀ NGHIỆP



Hãy đưa cho NTD cái nhìn tổng quan về quá trình làm việc trước
đây của bạn một cách ngắn gọn, súc tích. NTD sẽ muốn tìm hiểu
xem bạn đã làm những công việc gì, cũng như những kỹ năng mà
bạn đã trau dồi, tích lũy được, đặc biệt nhấn mạnh vào những kỹ
năng liên quan tới vị trí tuyển dụng mà bạn đăng kí. Bạn nên trình
bày dưới dạng đoạn văn ngắn (không sử dụng gạch đầu dòng) từ 8 –
10 câu. Đây sẽ là tiền đề để NTD nắm bắt được “giá trị” của bạn.

THÀNH TÍCH



Liệt kê 4 – 8 thành tích dưới dạng gạch đầu dòng (bạn có thể tham
khảo phương pháp STAR – Situation.Task.Action.Results). Nếu
bạn đã thất nghiệp trong một khoảng thời gian thì hãy cố gắng làm
nổi bật những thành tích hoạt động ngoại khóa mà bạn đạt được
trong thời gian không có việc làm.



Mô tả cụ thể những kế hoạch, dự án mà bạn đã tham gia và lợi ích
mà những kế hoạch, dự án đó đem lại cho công ty, chủ dự án,…
Hãy nêu rõ nhiệm vụ của bạn trong kế hoạch, dự án đó cũng như
vai trò, hiệu quả mà công việc của bạn đem lại.



NTD sẽ đánh giá cao khi bạn từng thực hiện, giải quyết một cách
hiệu quả những công việc tương tự với vị trí, nhiệm vụ mà họ đang
tìm kiếm ứng viên.

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP



Hãy bắt đầu từ công việc gần đây nhất của bạn rồi lần lượt “đếm
ngược” tới những công việc trước đây. Nếu bạn thất nghiệp trong

một khoảng thời gian, thì hãy đề cập đến những khóa học hay
những công việc tình nguyện mà bạn đã tham gia. Nếu trong
khoảng thời gian thất nghiệp, bạn tham gia các khóa học, hoặc học
lên cao… thì hãy đưa những thông tin này vào phần TRÌNH ĐỘ
HỌC VẤN. Bạn có thể trình bày như sau:


Chức vụ - Tên công ty

Thời gian làm việc

o Chi tiết nhiệm vụ, trách nhiệm của bạn (nên sử dụng các câu chủ
động)
o …
o …
o …


..…

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN



Liệt kê những chứng chỉ, bằng cấp mà bạn đã nhận được (tên chứng
chỉ, nơi cấp, thời gian cấp,…)



Nếu bạn không có nhiều bằng cấp thì cũng đừng lo lắng vì rất nhiều
các chuyên gia, giám đốc,… không hề có một loại bằng cấp nào.
Hơn nữa, NTD thường đánh giá kinh nghiệm nhiều hơn là bằng cấp
của bạn.

KỸ NĂNG



L...
MẪU CV: CV DÀNH CHO NGƯỜI THT NGHIP
THÔNG TIN CÁ NHÂN
H tên, địa ch, s điện thoại, email,…
Bạn không nên đề cp ti nhng thông tin quá chi tiết như giới tính,
quc tịch,… (trừ khi đưc yêu cu) những thông tin này thường
không nhiu giá tr, thm chí th làm nhà tuyn dng (NTD)
mt cm tình vi CV ca bn.
S dng font Arial hoc mt s font tương tự vi kích c khong
10,5 11 pt.
LÝ LCH NGH NGHIP
Hãy đưa cho NTD cái nhìn tng quan v quá trình làm việc trước
đây của bn mt cách ngn gn, súc ch. NTD s mun tìm hiu
xem bạn đã làm nhng công việc gì, cũng như nhng k năng
bạn đã trau dồi, tích y được, đặc bit nhn mnh vào nhng k
năng liên quan tới v trí tuyn dng bạn đăng kí. Bạn nên trình
bày dưới dạng đoạn văn ngắn (không s dng gạch đầu dòng) t 8
10 câu. Đây sẽ là tiền đề để NTD nm bắt được “giá trị” của bn.
THÀNH TÍCH
Lit 4 8 thành tích dưới dng gạch đầu dòng (bn th tham
khảo phương pháp STAR Situation.Task.Action.Results). Nếu
bạn đã thất nghip trong mt khong thi gian thì hãy c gng làm
ni bt nhng thành tích hoạt động ngoi khóa bạn đạt được
trong thi gian không có vic làm.
t c th nhng kế hoch, d án bạn đã tham gia lợi ích
nhng kế hoch, d án đó đem lại cho công ty, ch d án,…
Hãy nêu nhim v ca bn trong kế hoch, d án đó cũng như
vai trò, hiu qu mà công vic ca bạn đem lại.
NTD s đánh giá cao khi bạn tng thc hin, gii quyết mt cách
hiu qu nhng công việc tương tự vi v trí, nhim v h đang
tìm kiếm ng viên.
KINH NGHIM NGH NGHIP
Hãy bắt đu t công vic gần đây nhất ca bn ri lần lượt “đếm
ngược” tới nhng công việc trước đây. Nếu bn tht nghip trong
Dành cho người thất nghiệp - Trang 2
Dành cho người thất nghiệp - Người đăng: Mạnh Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dành cho người thất nghiệp 9 10 257