Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƢƠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Được đăng lên bởi luudinhhung168-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề cƣơng “Kĩ Năng Giao Tiếp- Nguyễn Trọng Thể”

ĐỀ CƢƠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP
2. Có bao nhiêu ngƣời làm việc thành công qua lời nói?
Đáp án : Hơn 2/3
3. Nhà tuyển dụng, ngoài kinh nghiệm còn cần 3 yếu tố khác ở ngƣời ứng cử viên
gấy ấn tƣợng với họ trong cuộc phỏng vấn?
Đáp án : Sự trung thực, nhiệt tình, khả năng giao tiếp tốt.
4. Đâu là vi phạm nguyên tắc của cuộc phỏng vấn?
Đáp án: Ngồi trƣớc khi ngƣời phỏng vấn đề nghị bạn.
5. Ứng viên nào sau đây ít thành công hơn trong phỏng
vấn? Đáp án : ngƣời đƣợc phỏng vấn đầu tiên.
6. Theo nhà tuyển dụng có bao nhiêu % ngƣời tìm việc nói dối trong sơ yếu lí lịch?
Đáp án : 1/3
7. Tất cả các ứng viên khác đều có sơ yếu lí lịch nhƣ bạn nhƣng bạn sẽ trúng
tuyển nếu nhƣ bạn:
Đáp án: Biết nhìu về công ty hơn những ngƣời khác.
8. Câu trả lời nào sau đây không thích hợp với câu hỏi “ tại sao chúng tôi nên tuyển
bạn?”
Đáp án : Tôi thích kẹo trong máy bán hàng tự động của công ty.
9. Để truyền tải một thông điệp trong khi giao tiếp trực tiếp thì kênh nào sau đây
hiệu quả nhất?
Đáp án : Hình ảnh và cử chỉ.
10. Miêu tả chính xác nhất bản chất của giao tiếp?
Đáp án : Giao tiếp là một quá trình truyền tải, ... (chọn câu dài nhất). 11.Hiệu
suất lắng nghe trung bình của ngƣời tham gia giao tiếp là bao nhiêu?

Đáp án : 30 %
12.Hai đồng nghệp xung đột, quá trình nào miêu tả phƣơng pháp giải quyết xung
đột trong giao tiếp hiệu quả nhất?
Đáp án: Tách ra- uống nƣớc- lắng nghe- đặt câu hỏi- ...
13. Lắng và nghe thấy là hai khái niệm giống nhau??

Đề cƣơng “Kĩ Năng Giao Tiếp- Nguyễn Trọng Thể”

Đáp án: Sai
14. Có bao nhiêu thời gian để gây ấn tƣợng cho ngƣời
khác? Đáp án: 20 giây
15. Khi giao tiếp với phụ nữ ai sẽ là ngƣời chủ động bắt tay với ngƣời
kia? Đáp án : ngƣời phụ nữ.
16. Kỹ năng giao tiếp tốt quyết định bao nhiêu % thành công của bạn trong
cuộc sống và công việc?
Đáp án: 85%
17. Cách tƣ duy nào giúp bạn thành công hơn trong giao
tiếp? Đáp án: ( câu nào dài nhất đúng).
18. Ba bí quyết nào giúp thành công và đc ngƣời khác yêu mến trong công
việc và cuộc sống?
Đáp án: Luôn luôn cƣời, học cách khen ngợi, lắng nghe.
19. Mô phỏng chuẩn xác quy trình lắng nghe trong giao
tiếp? Đáp án: Tập trung- tham dự- hiểu- nghe nhớ- hỏi đápphát triển. 20. Ấn tƣợng đầu tiên ghi điểm trong giao tiếp?
Đáp án: Dáng điệu, cử chỉ, trang phục.
21.Giao tiếp không hiệu quả dẫn đến hậu quả
nào? Đáp án : Xảy ra hiểu nhầm.
22.Tại sao khi giao tiếp bạn phải tập trung vào ngôn ngữ hành vi và biểu
hiện cơ thể?
Đáp án: vì cử chỉ và hành vi truyền đạt thông tin qu...
Đề cƣơng ng Giao Tiếp- Nguyn Trng Th
ĐỀ CƢƠNG K NĂNG GIAO TIẾP
2. bao nhiêu ngƣời làm vic thành công qua li nói?
Đáp án : Hơn 2/3
3. Nhà tuyn dng, ngoài kinh nghim còn cn 3 yếu t khác ngƣi ng c viên
gy n ng vi h trong cuc phng vn?
Đáp án : S trung thc, nhit nh, kh năng giao tiếp tt.
4. Đâu là vi phạm ngun tc ca cuc phng vn?
Đáp án: Ngi trƣớc khi ni phng vn đ ngh bn.
5. Ứng vn nào sau đây ít thành công hơn trong phỏng
vn? Đáp án : nời đƣợc phng vn đu tiên.
6. Theo n tuyn dụng có bao nhiêu % ngƣời tìm vic nói di trong sơ yếu lí lch?
Đáp án : 1/3
7. Tt c các ng viên khác đều có sơ yếu lí lch nhƣ bạn nhƣng bạn s trúng
tuyn nếu nhƣ bn:
Đáp án: Biết nu v công ty hơn những ngƣời khác.
8. Câu tr lời nào sau đây không thích hợp vi câu hi tại sao chúng tôi n tuyn
bn?
Đáp án : Tôi tch ko trong máy bánng t đng ca công ty.
9. Đ truyn ti một thông đip trong khi giao tiếp trc tiếp thì kênh nào sau đây
hiu qu nht?
Đáp án : Hình nh và c ch.
10. Miêu t cnhc nht bn cht ca giao tiếp?
Đáp án : Giao tiếp là mt quá trình truyn ti, ... (chn câu dài nht). 11.Hiu
sut lng nghe trung bình của ngƣời tham gia giao tiếp là bao nhiêu?
Đáp án : 30 %
12.Hai đng nghp xung đt, quá trình nào miêu t phƣơng pháp gii quyết xung
đt trong giao tiếp hiu qu nht?
Đáp án: Tách ra- ungc- lng nghe- đt câu hi- ...
13. Lng và nghe thy là hai ki nim ging nhau??
ĐỀ CƢƠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƢƠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP - Người đăng: luudinhhung168-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
ĐỀ CƢƠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP 9 10 502