Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi đại học

Được đăng lên bởi gossip-girl-2606
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THPT Chuyên BẠC LIÊU

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN HOÁ HỌC Khối A,B
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)

MÃ ĐỀ : 357

DEHOA.NET
Họ, tên thí sinh:.......................................................................

.Số báo danh:..............

HỌC SINH CHỌN MỘT ĐÁP ÁN ĐÚNG THEO YÊU CẦU CỦA BÀI VÀ TÔ VÀO PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Cho bieát khoái löôïng nguyeân töû (theo ñvC) cuûa caùc nguyeân toá : H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; N = 14 ; Na = 23 ; P = 31 ;
S = 32 ; Cl = 35,5 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Al = 27 ; K = 39 ; Ba = 137 ; Pb = 207 ; Br = 80
0

0

0

0

HNO (1:1) / H SO dac ,t
t
t
Br (1:1) / Fe ,t
Caâu 1 : Cho sơ đồ sau: Metan 
X1 
X2 

 X3 
   X4
Vậy X1, X2, X3 X4 là:
A. axetilen, toluen, p-nitro toluen, 1-Brom-4-nitro toluen
B. axetilen, benzen, nitro benzen, 1-Brom-3-nitrobenzen
C. axetilen, benzen, nitro benzen, 1-Brom-4-nitrobenzen
D. axetilen, toluen, p-nitro toluen, 2-Brom-4-nitro toluen
3

2

4

2

Caâu 2 : Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 ( vừa đủ)thu được dung dịch X (chỉ
chứa 2 muối sun fat) và khí duy nhất NO cho dd X tác dụng với dung dịch BaCl2 thu được m gam kết tủa Giá tri m là
A. 65,24.
B. 69,9 .
C. 23,3 .
D. 46,6 .
Caâu 3 : Nguyên tố X tạo ra ion X- có tổng các loại hạt proton, nơtron, electron trong ion là 53. Công thức oxit cao
nhất và hiđroxít tương ứng là (ZCl = 17, ZBr = 35, ZS = 16)
A. Br2O7 và HBrO4.
B. Cl2O7 và HClO3.
C. SO3 và H2SO4.
D. Cl2O7 và HClO4.
Caâu 4 : Hỗn hợp X gồm hai α-amino axit no, mạch hở, phân tử chỉ chứa một nhóm amino, một nhóm cacboxyl và là
đồng đẳng kế tiếp nhau. Lấy 23,9 gam hỗn hợp X cho tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 3,5M , được dung dịch Y.
Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng vừa đủ 650 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức hai chất
trong hỗn hợp X là
A. H2NCH(CH3)COOH và H2NCH(C2H5)COOH.
B. H2NCH2COOH và H2NCH(CH3)COOH.
C. H2NCH(C3H7)COOH và H2NCH(C4H9)COOH.
D. H2NCH(C2H5)COOH và H2NCH(C3H7)COOH.
Caâu 5 : Cho 7,2 gam một este đơn chức mạch hở tác dụng hết với dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch X.
Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43,2 gam Ag. Tên gọi của este là:
A. vinyl fomat.
B. vinyl axetat.
C. anlyl fomat.
D. etyl fomat.
Caâu 6 : Sắp xếp các chất sau đây theo tính bazơ giảm dần?
(1) C6H5NH2; (2) C2H5NH2 ; (3) (C6H5)2NH; (4) (C2H5)2NH ; (5) NaOH ; (6) NH3
A. 5>4>2>1>3>6
B. 6>4>3>5>1>2
C. 1>3>5>4>2>6
D. 5>4>2>6>1>3
Caâu 7 : Có các kim loại riêng biệ...
Trường THPT Chuyên BẠC LIÊU
ĐỀ : 357
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I
NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HOÁ HỌC Khối A,B
Th
ời gian l
àm bài: 90 phút;
(50 câu tr
ắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:....................................................................... .Số báo danh:..............
HỌC SINH CHỌN MỘT ĐÁP ÁN ĐÚNG THEO YÊU CẦU CỦA BÀI VÀ TÔ VÀO PHIU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Cho bieát khoái löôïng nguyeân töû (theo ñvC) cuûa caùc nguyeân toá : H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; N = 14 ; Na = 23 ; P = 31 ;
S = 32 ; Cl = 35,5 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Al = 27 ; K = 39 ; Ba = 137 ; Pb = 207 ; Br = 80
Caâu 1 : Cho sơ đồ sau: Metan
0
t
X
1
0
t
X
2
0
423
,/)1:1( tdacSOHHNO
X
3
0
2
,/)1:1( tFeBr
X
4
Vậy X
1
, X
2
, X
3
X
4
là:
A. axetilen, toluen, p-nitro toluen, 1-Brom-4-nitro toluen
B. axetilen, benzen, nitro benzen, 1-Brom-3-nitrobenzen
C. axetilen, benzen, nitro benzen, 1-Brom-4-nitrobenzen
D. axetilen, toluen, p-nitro toluen, 2-Brom-4-nitro toluen
Caâu 2 : Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gm 0,12mol FeS
2
a mol Cu
2
S vào axit HNO
3
( vừa đủ)thu được dung dịch X (chỉ
chứa 2 muối sun fat) và khí duy nhất NO cho dd X tác dụng với dung dịch BaCl
2
thu được m gam kết tủa Giá tri m là
A. 65,24. B. 69,9 . C. 23,3 . D. 46,6 .
Caâu 3 : Nguyên t X tạo ra ion X
-
tng các loại hạt proton, nơtron, electron trong ion 53. Công thức oxit cao
nht và hiđrot tương ứng là (Z
Cl
= 17, Z
Br
= 35, Z
S
= 16)
A. Br
2
O
7
và HBrO
4
. B. Cl
2
O
7
và HClO
3
. C. SO
3
và H
2
SO
4
. D. Cl
2
O
7
và HClO
4
.
Caâu 4 : Hn hợp X gồm hai α-amino axit no, mạch hở, phân tử chỉ chứa một nhóm amino, một nhóm cacboxyl và
đồng đẳng kế tiếp nhau. Lấy 23,9 gam hỗn hợp X cho tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 3,5M , được dung dịch Y.
Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch Y cần dùng vừa đủ 650 ml dung dịch NaOH 1M. ng thức hai chất
trong hỗn hợp X là
A. H
2
NCH(CH
3
)COOH và H
2
NCH(C
2
H
5
)COOH. B. H
2
NCH
2
COOH và H
2
NCH(CH
3
)COOH.
C. H
2
NCH(C
3
H
7
)COOH và H
2
NCH(C
4
H
9
)COOH. D. H
2
NCH(C
2
H
5
)COOH và H
2
NCH(C
3
H
7
)COOH.
Caâu 5 : Cho 7,2 gam một este đơn chức mạch hở tác dụng hết với dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch X.
Cho X tác dụng với lượng dư dung dch AgNO
3
trong NH
3
thu được 43,2 gam Ag. Tên gi của este là:
A. vinyl fomat. B. vinyl axetat. C. anlyl fomat. D. etyl fomat.
Caâu 6 : Sp xếp các cht sau đây theo tính
baz
ơ gim
dn?
(1) C
6
H
5
NH
2;
(2) C
2
H
5
NH
2 ;
(3) (C
6
H
5
)
2
NH; (4) (C
2
H
5
)
2
NH ; (5) NaOH ; (6)
NH
3
A. 5>4>2>1>3>6 B. 6>4>3>5>1>2 C. 1>3>5>4>2>6 D.
5>4>2>6>1>3
Caâu 7 : các kim loại riêng biệt sau: Na, Ca, Al, Fe, Cu. Chỉ dùng thêm nước có thể phân biệt được bao nhiêu kim
loại trong số các kim loại trên bằng bằng phương pháp hoá học ?
A. 5 B. 3 C. 0 D. 2
Caâu 8 : Cho các chất : CH
3
CH
2
OH, C
4
H
10
, CH
3
OH, CH
3
CHO, C
2
H
4
Cl
2
, , C
6
H
5
CH
2
CH
3
, C
2
H
2
, CH
3
COOC
2
H
5
. S
chất bằng một phản ứng trực tiếp tạo ra axit axetic là
A. 5. B. 6. C. 4. D. 7.
Caâu 9 : Đem nung 66,2 gam Pb(NO
3
)
2
một thời gian thu được 53,24 gam chất rắn và V t khí (đktc). Giá tr của V
hiệu suất phảnng nhiệt phân lần lượt là
A. 9,01 và 80,42% B. 4,48 và 60,00% C. 6,72 và 60,00% D. 6,72 và 50,00%
Caâu 10 :
Cho 2 hiđrocacbon mạch hở X
1
, X
2
có công thức phân tử lần lượt là C
n
H
n
, C
m
H
2n
. Khi cho hỗn hợp tác dụng
với dung dịch Br
2
dư thì smol Br
2
luôn luôn gấp đôi số mol hỗn hợp. Vậy giá trị n và m là:
A.
2 và 4
C.
2 và 3
C.
3 và 4
D.
4 và 6
Caâu 11 : Hp cht X có cha vòng benzen công thc phân t là C
7
H
6
Cl
2
. Thy phân hoàn toàn X
trong
NaOH đặc , t
0
cao, p cao thu đưc cht Y có CTPT là C
7
H
7
O
2
Na. Cho biết X có bao nhiêu CTCT tha
mãn?
A. 3 B. 5 C. 4 D.
2
DEHOA.NET
Đề thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi đại học - Người đăng: gossip-girl-2606
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề thi đại học 9 10 474