Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi Logic học đại cương

Được đăng lên bởi quachmanhhai81
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề 1
A. Lý thuyết: (5 điểm)
1. So sánh khái niệm, phán đoán, suy luận và cho ví dụ.
2. So sánh phán đoán chung với phán đoán đơn nhất. Tại sao phán đoán đơn nhất
được kể là "tương đương lô gisch với phán đoán chung"? Hãy giải thích và cho ví
dụ.
3. Mối quan hệ giữa các phán đoán trong "Hình vuông lô gisch" như thế nào? cho
ví dụ về những mối quan hệ đó (không dùng lại ví dụ đã có trong giáo trình).
B. Bài tập: (5 điểm)
I. Các tam đoạn luận sau đây là tam đoạn luận gì? Đúng hay sai? Tại sao?
Luật xuất bản V.N, điều 41 có nói:
1. Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Ông Thăng không phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Vậy ông Thăng không hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho người khác.
2. Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Bà Đào là người hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho cá nhân khác. Vậy bà Đào
phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
3.Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Anh Phong không hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho cá nhân khác. Vậy anh
Phong không phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
II. Các tam đoạn luận sau đây là tam đoạn luận gì? Đúng hay sai? Tại sao?
1. [(~p --> q)].~q] --> p 3. [(~p V ~p V r).~p ^ ~q] --> r
2. [(p --> ~q]. ~p] --> p 4. [(~p V q V ~r). q] --> p ^ r

Đề 2
A. Lí thuyết: (3đ)
1. Hãy phân tích làm rõ nội dung quy luật không mâu thuẫn.
2. Định nghĩa khái niệm là gì? Quy tắc định nghĩa khái niệm? Cho ví dụ.
B. Bài tập: (7đ)
Câu 1: Cho một ví dụ hợp logic đối với loại hình tam đoạn luận sau:
M _____________ P
:
:
:
M _____________ S
__________________
S ______________ P
Câu 2: Có thể diễn đạt phán đoán sau như thế nào?
" Là người cộng sản phải đấu tranh cho hòa bình"
Câu 3: Cho biết tam đoạn luận sau có hợp logic không? vì sao?
Làm thơ là hoạt động nghệ thuật.
Làm thơ cũng là lao động
Lao động cũng là hoạt động nghệ thuật.
Câu 4:
Cho hai phán đoán: "Anh ấy học khá môn triết học". Ký hiệu là p.
" Anh ấy học khá môn kinh tế chính trị". Ký hiệu là q.
Hãy viết các công thức các phán đoán sau dưới dạng ký hiệu:
a. Trong hai môn: triết học và kinh tế chính trị, anh ấy học khá duy nhất một môn.
b. Trong hai môn: triết học và kinh tế chính trị, có một môn anh ấy học không
khá.
c. Trong hai môn: triết học và kinh tế chính trị, ...
Đề 1
A. Lý thuyết: (5 điểm)
1. So sánh khái niệm, phán đoán, suy luận và cho ví dụ.
2. So sánh phán đoán chung với phán đoán đơn nhất. Tại sao phán đoán đơn nhất
được kể là "tương đương lô gisch với phán đoán chung"? Hãy giải thích và cho ví
dụ.
3. Mối quan hệ giữa các phán đoán trong "Hình vuông lô gisch" như thế nào? cho
ví dụ về những mối quan hệ đó (không dùng lại ví dụ đã có trong giáo trình).
B. Bài tập: (5 điểm)
I. Các tam đoạn luận sau đây là tam đoạn luận gì? Đúng hay sai? Tại sao?
Luật xuất bản V.N, điều 41 có nói:
1. Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Ông Thăng không phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Vậy ông Thăng không hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho người khác.
2. Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Bà Đào là người hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho cá nhân khác. Vậy bà Đào
phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
3.Mọi cá nhân hoạt động xuất bản mà gây thiệt hại cho cá nhân khác thì phải bồi
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Anh Phong không hoạt động xuất bản gây thiệt hại cho cá nhân khác. Vậy anh
Phong không phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
II. Các tam đoạn luận sau đây là tam đoạn luận gì? Đúng hay sai? Tại sao?
1. [(~p --> q)].~q] --> p 3. [(~p V ~p V r).~p ^ ~q] --> r
2. [(p --> ~q]. ~p] --> p 4. [(~p V q V ~r). q] --> p ^ r
Đề Thi Logic học đại cương - Trang 2
Đề Thi Logic học đại cương - Người đăng: quachmanhhai81
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề Thi Logic học đại cương 9 10 434