Ktl-icon-tai-lieu

đọc vị bất kì ai

Được đăng lên bởi Huy Lâm
Số trang: 217 trang   |   Lượt xem: 5944 lần   |   Lượt tải: 21 lần
-

-

TS. DAVID J. LIEBERMAN

•

•

DÉ KHÔNG BI LÙA DOl VÀ LOI DUNG
.

.

.

Cac két qua nghiên cûu trong cuon sach này âuqc âua ra dtfa
trên phu'dng phap S.N.A.P - cich thûc bài ban âé phân dch và
tlm hiéu dnh cich trong ph�m vi cho phép mà không làm méch
long â6i tu'qng Ôu'qc phân dch. Phtidng phap này dtja trên
nhûng phân dch vé tâm ly, chû không chi Ôdn thuan dtja trên
ngôn ngû cu chi, trtfc giac hay vô âoan.

.

DQC vi bîft kY

. ,

l

ai

BQC VJ BKT là AI

Bàn quyèn tiéng Vi�t© Công ty Co phan Sâch Thâi Hà
Website: 
Cuon sâch d1tc1c xuat bàn theo hf;fp ûong chuyén nh1tc1ng bàn quyen giùa
Công ty Co phan Sâch Thâi Hà và tac già David J. Lieberman.

YOU CAN READ ANYONE
Copyright© 2007 by David J. Lieberman, Ph.D
Vietnamese traJ;).slation Copyright© publication in Vietnam
by Thaihabooks JSC, Vietnam

Ali rights reserved.

David J. Lieberman

DQC vi bat ky ai
Bé không bi lüa doi và lçti dt:Jng
Quynh Lê djch
Tràn Vii Nhân hi�u dinh

NHA XUAT BAN D�I HQC KINH Ti! QUOC DÂN

Mue luc
•

Sir

•

d1:1ng cuon sach này thé nào? 1 11

Phan 1

Bày câu hoi cd bàn
HQC cach phat hi�n ra diéu ngùdi khac
nghi hay càm nh�n m<)t cach dè dàng và
nhanh ch6ng trong bat ky hoàn cành nào.
Chuang 1:

ueu doi phuang co dang
che giS'u di�u gi không? 1 17

Dùng dé b�n bi lâm vào tinh tr�ng "vai thua
·

che mât thanh"! Lân toi khi b�ri nghi ngà ai do

dang giâu giê'm diêu gi, hay sù

d1,mg

nhimg thù

thu�t này dé phat hi�n ra diêu d6- dù nguài d6 co là
con cai, dông nghi�p, nhân viên hay b�n bè cùa b�n.

Chuang 2:

DS'u hieu tan thành hay phan doi:
ueu anh ta co thich
di�u do không? 1 33

Khi không thé phat hien duqc li�u ho c6 thich ho�c
ghét ai d6 hay diê'u gi do không, co thé ap
·DOC VI BAT K�

®ill>WRE

AI

dl,lng

nhüng bi�n phap này dê' tlm hiê'u diê'u anh ta th11c Sl.f
nghi, dù cho anh ta c6 n6i gl di chang nüa.

Chuang 3:

Li�u dol phuang co
th\fC S\f t\f tin? 1 49

B�m muon biêt nguài dang doi di�n voi minh c6
th11 c S\f sà hüu môt ngôi nhà ti�n nghi hay không?
Nhân viên xuâ't sâc cùa b9n c6 th11c S\f së nghi vi�c
nê'u không duqc tang luang? Lân toi khi dang th11c
hi�n tham van, dàm phan hay th�m chi chi là chai
tu la kha, hay ap dl,mg cac bi�n phap này dê' nâm
th6p doi phuang.

Chuang 4:

MQi chuy�n...
co th1,tc là v�y? 1 67

Buoi hQp cùa nguài dong nghi�p da diên ra thê' nào?
B9n gai cùa tay hàng x6m moi c6 là nguài dê tinh
hay luc nào cüng barn riêt anh ta? Nhân viên cùa b9.n
c6 thl.fC S\f vui vè voi công tac moi? Nhüng thù thu�t
sau

dây së giu...
DAVID LIEBEAN
 




     
 

          
   

đọc vị bất kì ai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đọc vị bất kì ai - Người đăng: Huy Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
217 Vietnamese
đọc vị bất kì ai 9 10 183