Ktl-icon-tai-lieu

Đừng chết như một kẻ tầm thường

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Đừng chết như một kẻ tầm thường
Trong chúng ta ai cũng từng có những giấc mơ của riêng mình, khi còn bé chúng ta ước mơ
được trở thành siêu nhân, anh hùng, hay bác sỹ, kỹ sư… hay khi lớn lên một chút chúng ta có
ước mơ được đi du học, khi lớn lên chút nữa chúng ta có ước mơ được giàu có, thành công…

Trong sâu thẳm chúng ta luôn có những ước mơ, những mong muốn của riêng mình, nhưng
thật tiếc chẳng mấy ai dám theo đuổi giấc mơ của mình. Tại sao lại vậy?

Khi còn bé chúng ta ước mơ làm siêu nhân, chúng ta ngay lập tức đòi bố mẹ mua đồ chơi siêu
nhân, mua đĩa siêu nhân. Bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh một đứa bé đứng trước màn hình
tivi chiếu những bộ phim siêu nhân và chân tay múa may theo, lúc đó tôi chắc một điều rằng
trong đầu óc chúng đang tưởng tượng ra một ngày nào đó chúng sẽ mặc những bộ quần áo
siêu nhân kia chiến đấu bảo vệ thế giới. Hay những đứa trẻ ước mơ làm bác sĩ, bạn sẽ thấy
suốt ngày chúng quấn lấy bộ đồ chơi bác sĩ, và chắc chắn rằng trong đầu óc chúng cũng đang
tưởng tượng ra cảnh mình làm bác sĩ sau này. Trẻ con dám theo đuổi ước mơ của mình, bởi vì
trong đầu chúng chỉ tồn tại duy nhất một điều, những giấc mơ. Hãy học tập điều này.

Khi lớn lên, chúng ta đối mặt với nhiều chuyện, trải qua nhiều thứ, nh ững giấc mơ của chúng
ta gặp quá nhiều sự phản đối, quá nhiều những khó khăn, chúng ta dần lãng quên đi những
giấc mơ của mình. Bạn tôi ơi, cuộc sống vốn nó đã có những khó khăn, chúng ta hãy học cách
chấp nhận và vượt qua nó, có một câu nói rất hay ngụ ý về điều này “chúng ta không ai có thể
sống sót để đi qua cuộc sống”. Nhưng đừng lo lắng, hãy vững bước tiến về phía trước, những
khó khăn đó không là gì so với tiềm năng thực sự của bạn đâu. Hãy suy nghĩ mà xem, ngay từ
khi chưa thành hình người, bạn đã phải vượt qua một khó khăn mà hơn 200 triệu “người”
không thể vượt qua được, 200 triệu “người” đã chết vì khó khăn đó, chỉ mình bạn còn sống,
vậy những khó khăn sau này của cuộc sống có là gì với bạn?

Tôi nhớ trong bộ phim Bruce – Đấng Toàn Năng, Bruce người luôn luôn nghĩ mình là nạn nhân
của thượng đế vì những “xui xẻo” trong cuộc sống của anh. Thế rồi Thượng Đế xuất hiện và
ban cho Bruce quyền năng tối cao. Vậy mà ngay cả khi có tất cả những quyền năng đó, cuộc
sống của Bruce còn nhiều vấn đề rắc rối hơn. Vô cùng chán nản, Bruce quyết định trả lại tất
cả những quyền năng tối cao đó cho Thượng Đế. Và chỉ đến khi đó, Thượng Đế mới nói với
Bruce rằng “con muốn thấy điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình, hãy trở thành điều kỳ diệu
đó”.

Đ...
Đ ng ch t nh m t k t m th ng ế ư ườ
Trong chúng ta ai cũng t ng có nh ng gi c m c a riêng mình, khi còn bé chúng ta c m ơ ướ ơ
đ c tr thành siêu nhân, anh hùng, hay bác s , k s … hay khi l n lên m t chút chúng ta ượ ư
c m đ c đi du h c, khi l n lên chút n a chúng ta có c m đ c giàu có, thành công…ư ơ ượ ướ ơ ượ
Trong sâu th m chúng ta luôn có nh ng c m , nh ng mong mu n c a riêng mình, nh ng ướ ơ ư
th t ti c ch ng m y ai dám theo đu i gi c m c a mình. T i sao l i v y? ế ơ
Khi còn bé chúng ta c m làm siêu nhân, chúng ta ngay l p t c đòi b m mua đ ch i siêu ướ ơ ơ
nhân, mua đĩa siêu nhân. B n đã bao gi ch ng ki n c nh m t đ a bé đ ng tr c màn hình ế ướ
tivi chi u nh ng b phim siêu nhân và chân tay múa may theo, lúc đó tôi ch c m t đi u r ng ế
trong đ u óc chúng đang t ng t ng ra m t ngày nào đó chúng s m c nh ng b qu n áo ưở ượ
siêu nhân kia chi n đ u b o v th gi i. Hay nh ng đ a tr c m làm bác sĩ, b n s th y ế ế ẻ ướ ơ
su t ngày chúng qu n l y b đ ch i bác sĩ, và ch c ch n r ng trong đ u óc chúng cũng đang ơ
t ng t ng ra c nh mình làm bác sĩ sau này. Tr con dám theo đu i c m c a mình, b i vì ưở ượ ướ ơ
trong đ u chúng ch t n t i duy nh t m t đi u, nh ng gi c m . Hãy h c t p đi u này. ơ
Khi l n lên, chúng ta đ i m t v i nhi u chuy n, tr i qua nhi u th , nh ng gi c m c a chúng ơ
ta g p quá nhi u s ph n đ i, quá nhi u nh ng khó khăn, chúng ta d n lãng quên đi nh ng
gi c m c a mình. B n tôi i, cu c s ng v n nó đã có nh ng khó khăn, chúng ta hãy h c cách ơ ơ
ch p nh n và v t qua nó, có m t câu nói r t hay ng ý v đi u này “chúng ta không ai có th ượ
s ng sót đ đi qua cu c s ng”. Nh ng đ ng lo l ng, hãy v ng b c ti n v phía tr c, nh ng ư ướ ế ướ
khó khăn đó không là gì so v i ti m năng th c s c a b n đâu. Hãy suy nghĩ mà xem, ngay t
khi ch a thành hình ng i, b n đã ph i v t qua m t khó khăn mà h n 200 tri u “ng i” ư ườ ượ ơ ườ
không th v t qua đ c, 200 tri u “ng i” đã ch t vì khó khăn đó, ch mình b n còn s ng, ượ ượ ư ế
v y nh ng khó khăn sau này c a cu c s ng có là gì v i b n?
Tôi nh trong b phim Bruce – Đ ng Toàn Năng, Bruce ng i luôn luôn nghĩ mình là n n nhân ườ
c a th ng đ vì nh ng “xui x o” trong cu c s ng c a anh. Th r i Th ng Đ xu t hi n và ượ ế ế ượ ế
ban cho Bruce quy n năng t i cao. V y mà ngay c khi có t t c nh ng quy n năng đó, cu c
s ng c a Bruce còn nhi u v n đ r c r i h n. Vô cùng chán n n, Bruce quy t đ nh tr l i t t ơ ế
c nh ng quy n năng t i cao đó cho Th ng Đ . Và ch đ n khi đó, Th ng Đ m i nói v i ượ ế ế ượ ế
Bruce r ng “con mu n th y đi u kỳ di u trong cu c s ng c a mình, hãy tr thành đi u kỳ di u
đó”.
Đừng chết như một kẻ tầm thường - Trang 2
Đừng chết như một kẻ tầm thường - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đừng chết như một kẻ tầm thường 9 10 822