Ktl-icon-tai-lieu

Hiệu quả làm việc nhóm

Được đăng lên bởi trungvt249-gmail-com
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TEAMWORK SKILL
SAVICOM 2008
PHẠM THÀNH CÔNG

GIAO KẾT
1. Mạnh dạn phát biểu ý kiến và xây dựng
bài học.
2. Đúng giờ.
3. Tắt hoặc để chế độ rung cho điện thoại di
động.
4. Hạn chế đi ra ngoài.
5. Hãy hỏi bất cứ khi nào bạn muốn.
6. THOẢI MÁI VÀ VUI VẺ 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
• Biết và hiểu rõ các yếu tố của một nhóm
làm việc hiệu quả.
• Vận dụng mô hình nhóm làm việc hiệu
quả để cải thiện kết quả làm việc của
nhóm mình.

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
• Thế nào là một nhóm?
• Các yếu tố của một nhóm làm việc hiệu
quả.

ĐỊNH NGHĨA NHÓM

?

ĐỊNH NGHĨA NHÓM
• NHÓM là tập hợp của nhiều người cùng
nhau cam kết đạt được một mục tiêu
chung. Những người này hợp tác hỗ trợ
lẫn nhau để nhóm đạt được kết quả xuất
xắc.

LỢI ÍCH CỦA LÀM VIỆC NHÓM
HIỆU QUẢ
• Giúp nhau đạt được kết quả cao hơn.
• Có thêm nhiều ý kiến, sáng kiến để lựa
chọn.
• Đảm bảo tính khả thi do nhiều người cùng
có trách nhiệm và cùng chung sức.

Bài tập
• Yêu cầu:
Thành lập nhóm, đặt tên và Slogan cho
nhóm của mình.
• Thời gian:
05 phút

CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC

NHÓM

?

• 1) Mục tiêu hướng đến của teamwork;
• 2) Tinh thần của người lãnh đạo nhóm;
• 3) Chức năng của từng thành viên trong
nhóm;
• 4) Tính hệ thống trong teamwork;
• 5) Tính truyền thông trong teamwork;
• 6) Điều hòa các mối quan hệ trong
teamwork.

CÁC KỸ NĂNG LÀM VIỆC
NHÓM HIỆU QUẢ
MOÁI QUAN
HEÄ
TRAO ÑOÅI
THOÂNG TIN

NHOÙM
HIEÄU
QUAÛ

MỤC
TIÊU

NGÖÔØI LAÕNH
ÑAÏO

HEÄ THOÁNG VAI TROØ

ĐỊNH HƯỚNG
MỤC
TIÊU

TRAO ÑOÅI
THOÂNG TIN

NHOÙM
HIEÄU
QUAÛ

NGÖÔØI
LAÕNH ÑAÏO

LÀM SAO ĐỂ XÁC ĐỊNH “MỤC TIÊU”
CHO NHÓM CỦA MÌNH
Bài tập
Yêu cầu:
Xây dựng định hướng cho nhóm
của mình
Thời gian:
làm bài 10 phút

LÀM SAO ĐỂ XÁC ĐỊNH “MỤC TIÊU”
CHO NHÓM CỦA MÌNH
• AI là khách hàng của chúng ta?
• VIỄN CẢNH trong tương lai của chúng ta là
gì?
• LÝ DO nhóm chúng ta tồn tại?
• Những ai phải là THÀNH VIÊN của nhóm?
• Như thế nào là THÀNH CÔNG?
• Chúng ta làm việc với nhau THẾ NÀO ĐÂY?

NGƯỜI LÃNH ĐẠO
MỤC
TIÊU
NHOÙM
HIEÄU
QUAÛ

NGÖÔØI
LAÕNH ÑAÏO

GAME 

•Người lãnh đạo lý tưởng

NGƯỜI LÃNH ĐẠO
1. Nhìn xa trông rộng: đưa ra được viễn cảnh
tương lai cho tổ chức.
2. Tập hợp và hướng mọi người cùng thực
hiện mục tiêu chung.
3. Tạo điều kiện: cho thành viên thực hiện tốt
công việc (kể cả việc huấn luyện nhân viên khi
cần).
4. Động viên: nhất là những lúc khó khăn, giúp
thành viên luôn hăng say với công việc.
5. Thực hiện tốt và xuất xắc các kế hoạch đề ra.

NGƯỜI LÃNH ĐẠO
1. Sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân.
2. Chia sẻ quyền lãnh đạo dựa trên kỹ năng
chuyên môn của t...
TEAMWORK SKILL
TEAMWORK SKILL
SAVICOM 2008
SAVICOM 2008
PHẠM THÀNH CÔNG
PHẠM THÀNH CÔNG
Hiệu quả làm việc nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệu quả làm việc nhóm - Người đăng: trungvt249-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Hiệu quả làm việc nhóm 9 10 239