Ktl-icon-tai-lieu

Học cách suy nghĩ, học tập, làm việc

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 5385 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Sách "Khoa học hoá cách suy
nghĩ, làm việc, học tập"
Tác giả Đào Văn Tiến
Vladimia Cuocganop: "... Nếu thanh niên không quan tâm tới khoa học, xã
hội sẽ nhanh chóng suy thoái về văn hóa và vật chất..."

Lời giới thiệu
Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật ở nước ta đang yêu cầu
mỗi người, để thích nghi dần với đời sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa
phải khoa học hóa cách suy nghĩ, làm việc và học tập của mình.
Tập sách này nhằm mục đích giúp ích cho các bạn trẻ đáp ứng được đòi
hỏi trên đây nhằm đạt nhiều kết quả tốt trong mọi lĩnh vực công tác và học
tập.
Tinh thần khoa học cùng với phong cách khoa học ở thời đại nào cũng
giúp con người tiếp cận chân lý. Nó không những giúp ích cho nhà khoa
học trong công tác nghiên cứu mà còn cho mọi người muốn hành động đạt
kết quả.
Trong lịch sử xã hội loài người, ở thời kỳ nào và nơi nào mà tinh thần
khoa học sút kém, là lúc đó, ở nơi đó, tôn giáo lộng hành, tà thuyết phát
triển, bước tiến của xã hội bị ảnh hưởng.
Trong tình hình đất nước hiện nay,... chúng tôi thấy tập sách có hy vọng
đáp ứng phần nào yêu cầu trí tuệ của các bạn trẻ.
Tập sách được biên soạn do một giáo sư đã gần 30 năm công tác nghiên
cứu và đào tạo cán bộ khoa học ở trường đại học tổng hợp Hà Nội, đã tập
hợp được nhiều sự kiện lấy ở lịch sử khoa học ngoài nước và trong nước
để minh họa cho chủ đề.
Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu tập sách với bạn đọc

MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương 1: Tinh thần khoa học
1. Yêu chân lý và dũng cảm trí tuệ
2. Trung thực trí tuệ
3. Độc lập trí tuệ
4. Nghi vấn khoa học
5. Tin tưởng khoa học
6. Khiêm tốn và rộng lượng
7. Tư duy không vụ lợi
Chương 2: Phong cách khoa học trong lao động
1. Tính trật tự
2. Tính kế hoạch
3. Tập trung chú ý
4. Tính liên tục
5. Tính khẩn trương
Chương 3: Phong cách khoa học trong học tập
1. Nghe giảng
2. Ghi chép
3. Tự học
4. Thực tập
5. Làm bài, viết báo cáo
6. Thuyết trình
Chương 4: Vài đức tính cần thiết cho công tác khoa học
1. Óc quan sát
2. Trí nhớ nhanh, bền
3. Tính tò mò tìm hiểu
4. Trí tưởng tượng phong phú
5. Nghị lực kiên trì
6. Năng khiếu

Lời mở đầu
“Khoa học là linh hồn sự phồn vinh của các quốc gia, là nguồn sống dồi
dào của mọi tiến bộ. Chính những phát minh khoa học và ứng dụng của
nó đã dẫn dắt chúng ta đi” (Paxtơ)
Trong quá trình tìm cách giải thích các hiện tượng tự nhiên, trí tuệ loài
người đã trải qua ba trạng thể thần học, siêu hình và khoa học (Auguste
Comte).
1. Trạng thể thần học giải thích hiện tượng tự nhiên là do quyền lực
của thần thánh.
Thí dụ, trước kia ng...
Sách "Khoa hc hoá cách suy
nghĩ, làm vic, hc tp"
Tác gi Đào Văn Tiến
Vladimia Cuocganop: "... Nếu thanh niên không quan tâm ti khoa hc, xã
hi s nhanh chóng suy thoái v văn hóa và vt cht..."
Li gii thiu
Hin nay, cuc cách mng khoa hc và k thut nước ta đang yêu cu
mi người, để thích nghi dn vi đời sng công nghip hóa, hin đại hóa
phi khoa hc hóa cách suy nghĩ, làm vic và hc tp ca mình.
Tp sách này nhm mc đích giúp ích cho các bn tr đáp ng được đòi
hi trên đây nhm đạt nhiu kết qu tt trong mi lĩnh vc công tác và hc
tp.
Tinh thn khoa hc cùng vi phong cách khoa hc thi đại nào cũng
giúp con người tiếp cn chân lý. Nó không nhng giúp ích cho nhà khoa
hc trong công tác nghiên cu mà còn cho mi người mun hành động đạt
kết qu.
Trong lch s xã hi loài người, thi k nào và nơi nào mà tinh thn
khoa hc sút kém, là lúc đó, nơi đó, tôn giáo lng hành, tà thuyết phát
trin, bước tiến ca xã hi b nh hưởng.
Trong tình hình đất nước hin nay,... chúng tôi thy tp sách có hy vng
đáp ng phn nào yêu cu trí tu ca các bn tr.
Tp sách được biên son do mt giáo sư đã gn 30 năm công tác nghiên
cu và đào to cán b khoa hc trường đại hc tng hp Hà Ni, đã tp
hp được nhiu s kin ly lch s khoa hc ngoài nước và trong nước
để minh ha cho ch đề.
Chúng tôi rt vui mng gii thiu tp sách vi bn đọc
Học cách suy nghĩ, học tập, làm việc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học cách suy nghĩ, học tập, làm việc - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Học cách suy nghĩ, học tập, làm việc 9 10 590