Ktl-icon-tai-lieu

Interview skills

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 9131 lần   |   Lượt tải: 47 lần
KYÕ NAÊNG PHOÛNG VAÁN

07/27/12

Source: Interview skills

>

EXIT

Thieát keá baûn caâu hoûi
Muïc tieâu phoûng vaán
Loaïi caâu hoûi: Boán daïng
• Caâu hoûi ñoùng: Yes/No
• Caâu hoûi môû: Quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai
• Caâu hoûi traéc nghieäm: bieát chính xaùc hôn
• Caâu hoûi coù troïng soá: 1, 2, 3, 4, 5 ñieåm
Noäi dung PV: phaàn chung, phaàn chuyeân saâu
aùp duïng pheùp suy luaän ñeå soaïn boä caâu hoûi
07/27/12

Caùch Toå Chöùc phoûng vaán
 Coâng taùc chuaån bò
• Chuaån bò baûn caâu hoûi
• Huaán luyeän nhoùm PV
• Phoûng vaán thöû
• Hoaøn chænh vaø PV chính thöùc
• Taøi chính
 Ñeå phoûng vaán coù hieäu quaû
* Caùch tieáp caän
• Trang phuïc phaûi thích hôïp
• Ñòa ñieåm/thôøi ñieåm phoûng vaán

•

07/27/12

Caùch Toå Chöùc phoûng vaán
 Ñeå phoûng vaán coù hieäu quaû
• Chaøo hoûi
• Caùch xöng hoâ
• Quen vaø chöa quen tröôùc
• Hoûi nhöõng caâu hoûi veà coâng vieäc quaù khöù
• Thaêm doø ñoä chính xaùc cuûa thoâng tin
• Ñoäng vieân cho noâng daân ñaët caâu hoûi höôùng vaøo muïc
ñích PV
• Keát thuùc buoåi phoûng vaán, caûm ôn noâng daân/ñoái taùc
• Nhöõng ñieåm ghi nhôù
07/27/12

Caùch xoay sôû nhöõng tình huoáng khoù
Tröôøng hôïp noâng daân töø choái tieáp
Noâng daân noùi daøi
Noâng daân hoûi ngöôïc laïi caâu hoûi khoù

07/27/12

...
07/27/12
KYÕ NAÊNG PHOÛNG VAÁN
KYÕ NAÊNG PHOÛNG VAÁN
Source: Interview skills
EXIT
EXIT
>
>
Interview skills - Trang 2
Interview skills - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Interview skills 9 10 914