Ktl-icon-tai-lieu

KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH MỘT CUỘC HỌP

Được đăng lên bởi pdbinh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3155 lần   |   Lượt tải: 33 lần
ÑIEÀU HAØNH MOÄT CUOÄC HOÏP

Noäi dung chính












Taïi sao phaûi ñieàu haønh moät cuoäc hoïp?
Caùc chöùc naêng cuûa moät cuoäc hoïp
Caùc kieåu hoïp
Chuaån bò cho moät cuoäc hoïp
Ñònh nghóa muïc tieâu
Con ngöôøi
Baøi thuyeát trình
Chuû toïa
Ñieàu haønh cuoäc hoïp
Thôøi gian trình baøy
Keát thuùc cuoäc hoïp

Taïi sao phaûi vaän haønh cuoäc hoïp?


Caùc cuoäc hoïp laø laõng
phí thôøi gian quyù baùu
vaø tieàn.







Caùc cuoäc hoïp laø ñaày
daãy caùc vaán ñeà, tranh
caõi, maâu thuaån vaø neáu
coù chæ laø moät ít söï ñoàng
thuaän vaø giaûi phaùp.

Caùc giaûi phaùp cho caùc
vöôùng maéc trong theá giôùi
thöïc ñöôïc tìm thaáy xuyeân
qua cuoäc hoïp vaø thaûo luaän
nhoùm
Moät cuoäc hoïp vaãn toát hôn laø
ñieän thoaïi, maùy fax, hoäi
nghò baèng video, maùy vi
tính, caùc saûn phaåm khaùc cuûa
coâng ngheä thoâng tin hoaëc
caùc caù nhaân laøm vieäc moät
mình

Taïi sao phaûi vaän haønh cuoäc hoïp?


Những cuộc họp đóng vai trò rất quan trọng, vì
đó là nõi mà bầu không khí và văn hoá của tổ
chức đựợc duy trì, là một trong những cách thức
để các tổ chức nói với đội ngũ nhân viên của
mình rằng: “Bạn là một thành viên của tập thể”



Nếu bạn tổ chức những cuộc họp buồn tẻ, yếu
kém mà lại kéo dài lê thê, thì các nhân viên sẽ
bắt đầu tin rằng mình đang làm việc cho một
công ty tẻ nhạt, kém cỏi và không biết quý trọng
thời gian

Tr
an
hñ
aáu

Söï hình thaønh nhoùm

h
kin ø
ùc, ù,va
thö gia ân
eán aùnh g da
õ ki
se öï ñ oán
ia äm, s àn th
e
Ch
hie uy gian
ng aùc tr
c
C
oân
g
ñ v
oùn ieäc
g
go taäp t
ùp
ca heå v
ùn
ha aø sö
ï
ân

Ra caùc quyeát ñònh quyeát
ñoaùn vaø cam keát
ïo
ña
h c
laõn vieä
ûa
cu oâng
h
c
tín ùm/ ùm
ùc
o
Ñö aø nh nho
v

Caùc chöùc naêng cuûa moät cuoäc hoïp

Caùc kieåu hoïp













Hoäi nghò
Hoäi ñoàng
Uûy ban
Thöôøng xuyeân
Ñieàu ñình, thoûa thuaän
Ñoäng vieân
Ra quyeát ñònh
Haøng ngaøy
Haøng tuaàn hoaëc haøng thaùng
Baát thöôøng, khoâng thöôøng xuyeânhoaëc keá hoaïch ñaëc bieät

Chuaån bò cho moät cuoäc hoïp




“Caùc quan heä maät thieát gì ñeå naém chaéc vaø naém vöõng cuoäc
hoïp ....”
“Sau khi hoïp xong, coù baát kyø tieâu chuaån naøo hoaëc cô cheá ñeå
xaùc ñònh coù hay chaêng cuoäc hoïp laø thaønh khoâng hoaëc thaát
baïi...”

Chuaån bò cho moät cuoäc hoïp


Xác định rõ những mục tiêu và kết quả mong đợi.
Bạn cần biết chính xác mình đang cố gắng đạt
được điều gì thông qua cuộc họp.



Xác định xem liệu những hoạt động khác có thể
sẽ phù hợp hõn không, hay nhất thiết phải tổ
chức các cuộc họp bàn. Đã có k...