Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Được đăng lên bởi chinh-luong-tung
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1887 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy & Học

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Phối hợp bởi:
- Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy & Học
- Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
- Ban Giới – Dân tộc

Con quạ khôn ngoan
Nó đang khát nước
Quạ tìm kiếm được
Bình nước trên sân.
Nó bay lại gần
Đáy bình có nước
Làm sao với được
Cổ khát lắm rồi

Quạ đi tìm tòi
Tha từng viên sỏi
Thả cho nước nổi
Dâng dần lên cao
Quạ thò đầu vào
Tha hồ uống nước

MỤC TIÊU TẬP HUẤN
• Xác định các bước căn bản của giải quyết
vấn đề.
• Mô tả một số kỹ thuật đơn giản dành cho
giải quyết vấn đề.
• Phân tích và giải quyết vấn đề.

VẤN ĐỀ LÀ GÌ?
Là trở ngại, khó khăn, thách
thức, hoặc tình huống nào đó
cần được giải quyết.

CÁC BƯỚC CĂN BẢN ĐỂ
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
PHÂN TÍCH
ĐƯỜNG KẺ Ô

Thực hiện giải pháp
Chọn lựa giải pháp

Xác định các giải pháp
Xác định vấn đề
5WHYS

RCA

ĐỘNG
NÃO

MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN ĐỂ
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Xác định vấn đề:
• 5WHYS
• Phân tích nguyên nhân gốc (Root Cause
Analysis – RCA)
Xác định giải pháp:
• Động não (Brainstorming hoặc Brainwriting)
Chọn lựa giải pháp:
• Phân tích đường kẻ ô (Grid Analysis)

5WHYS
Giúp nhanh chóng tìm ra nguyên nhân
sâu xa của vấn đề bằng cách liên tục đặt
các câu hỏi TẠI SAO.

Ví dụ 5WHYS
Vấn đề: Khách hàng của chúng ta, ông Nam, không hài
lòng.
• Tại sao ông Nam không hài lòng? Bởi vì chúng ta đã
không giao hàng đúng hẹn.
• Tại sao chúng ta đã không giao hàng đúng hẹn? Bởi
vì việc chuyên chở hàng đã mất nhiều thời gian hơn là
chúng ta nghĩ.
• Tại sao việc chuyên chở hàng lại mất nhiều thời gian
hơn? Bởi vì chúng ta đã ước lượng không đúng về tính
phức tạp của công việc.
• Tại sao chúng ta đã ước lượng không đúng về tính
phức tạp của công việc? Bởi vì chúng ta đã quá vội và
đã không liệt kê hết những công đoạn cần có để hoàn
thành công việc.
• Tại sao chúng ta đã không làm điều này? Bởi vì
chúng ta đang chạy theo những công việc khác. Rõ
ràng chúng ta cần xem xét lại việc ước lượng thời
gian và các tiến trình cụ thể.

Tiến trình RCA
• Bước 1: Xác định vấn đề
• Bước 2: Thu thập dữ liệu
• Bước 3: Xác định các yếu tố có thể là
nguyên nhân
• Bước 4: Xác định (các) nguyên nhân gốc
• Bước 5: Đề xuất giải pháp và thực hiện
giải pháp

Tiến trình RCA
Bước 1: Xác định vấn đề
• Bạn thấy điều gì đang xảy ra?
• Các biểu hiện cụ thể là gì?
Bước 2: Thu thập dữ liệu
• Những bằng chứng nào cho rằng đang có
vấn đề?
• Vấn đề đã tồn tại trong bao lâu?
• Vấn đề có tác động gì?

Tiến trình RCA
Bước 3: Xác định các yếu tố có thể là nguyên
nhân
• Trình tự các sự k...
KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN Đ
Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy & Học
Phối hợp bởi:
- Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy & Học
- Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
- Ban Giới – Dân tộc
Kỹ năng giải quyết vấn đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng giải quyết vấn đề - Người đăng: chinh-luong-tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Kỹ năng giải quyết vấn đề 9 10 323