Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng giao quyền

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm Vi t Group
1

GIAO QUY N

K năng

2

Ngư i thành ñ t là ngư i bi t
giao quy n cho ngư i khác.

Kinh doanh thành công là bi t
dùng ti n c a ngư i khác.

(Có th giao quy n cho ngư i khác th c hi n?)

3.Có b t bu c ph i t ta làm không?

(Có gì x y ra n u chưa làm ngay hay hoãn l i?)

2.Có c n ph i làm ngay không?

(Nh m m c ñích gì?)

1.Có c n ph i làm không?

Trư c khi hành ñ ng

3

Tôn T
4

Ngư i lãnh ñ o vĩ ñ i là ngư i mà qu n chúng
nói “Chúng tôi t làm và t ch u trách nhi m”

Ngư i lãnh ñ o t t
là ngư i qu n chúng kính tr ng

Ngư i lãnh ñ o t i
là ngư i qu n chúng ghét

Ti n trình

Phân lo i

Khái ni m

K năng giao quy n

5

Ti n trình

Phân lo i

Khái ni m

K năng giao quy n

6

Kh i lư ng công vi c r t l n

Bùng n thông tin

C nh tranh kh c li t

T i sao giao quy n?

7

l c c a ngư i khác.

ð t k t qu b ng n

ð nh nghĩa v qu n lý:

8

giúp ñ c a ngư i

giao quy n khi c n thi t”

yêu c u s

9

“Hãy làm theo cách c a mình, hãy

Trao quy n l c ñ th c hi n

Yêu c u k t qu c n ñ t

ð nh nghĩa giao quy n

ð t yêu c u và hư ng d n th c hi n

T b quy n l c c a ngư i lãnh ñ o

Giao cho hoàn thành m t vi c

Giao quy n không ph i là

10

Không ti p c n tr c ti p v i các Vð n y sinh

Không gây ñư c s thích thú cho nhân viên

Không ñ m b o ñư c s th ng nh t c a TC

Không qu n lý ñư c nhân viên

Giao quy n không hi u qu

11

Ra quy t ñ nh v i ch t lư ng th p

Lãng phí ngu n l c

Dùng nhi u TG tr c ti p ch ñ o và ph i h p

Giao quy n không hi u qu

12

Xa r i công vi c và phó m c cho c p dư i

Giao cho hoàn thành m t công vi c

Hi u l m khi giao quy n

13

Không b t bu c ph i h i ý ki n c a c p trên

Có ñư c nh ng ý ki n giúp ñ khi c n

Ch b ki m tra t i các ñi m ñã th ng nh t

Ra quy t ñ nh v nh ng vi c c n làm

T l p k ho ch th c hi n công vi c

Giao quy n:

Giao quy n hay giao vi c?

14

Ph i trình báo toàn b các quy t ñ nh

B ki m soát ch t ch

Giao cho hoàn thành m t công vi c:

Giao quy n hay giao vi c?

15

T o nên các thách th c trong công vi c

S n sàng cung c p hư ng d n và giúp ñ

Ki m tra công vi c t i các ñi m quan tr ng

Cung c p ñ nh ng ngu n l c c n thi t

Giao quy n:

Giao quy n hay phó m c?

16

Không có s giúp ñ ñúng lúc

Không ñư c ñào t o ñ y ñ

Có th b căng th ng khi công vi c ph c t p

Không ñư c ch d n, hư ng d n ñ y ñ

Phó m c công vi c thì c p dư i s :

Giao quy n hay phó m c?

17

Ti n trình

Phân lo i

Khái ni m

K năng giao quy n

18

Giao quy n gi i h n

Giao quy n t ng bư c

Giao quy n toàn b

Các d ng giao quy n

...
1
K năng
GIAO QUY
GIAO QUY
N
N
Tâm Vit Group
Kỹ năng giao quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng giao quyền - Người đăng: Micro9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Kỹ năng giao quyền 9 10 43