Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng giao tiếp

Được đăng lên bởi thienvphubc
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BÀI 1: KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ
(Thời lượng: 1 ngày)
I. Tổng quan về giao tiếp
1. Khái niệm giao tiếp
Với những góc độ và mục đích nghiên cứu khác nhau, người ta đã đưa ra nhiều
quan niệm khác nhau về giao tiếp. Một số quan niệm về giao tiếp như sau:
“Giao tiếp là nói một điều gì đó với ai đó”.
“Giao tiếp là việc chuyển tải các ý tưởng giữa loài người”.
“Giao tiếp là sự trao đổi thông tin”.
“Giao tiếp là sự chia sẻ thông tin và tạo quan hệ”.
“Giao tiếp là việc truyền đạt hướng dẫn, chỉ dẫn giữa người này và người khác,
có dẫn đến hành động.”…
Nếu hiểu theo nghĩa rộng “Giao tiếp là sự chia sẻ thông tin và tạo quan hệ”,
hiện tượng này không chỉ có ở xã hội loài người, mà còn tồn tại khách quan, xuất hiện
ở muôn loài trên thế gian. Tuy nhiện, ở góc độ một Tổ chức, Công ty, Doanh nghiệp,
“giao tiếp” được hiểu là hành động xác lập mối quan hệ và sự tiếp xúc giữa con người
với con người, nhằm thoả mãn nhu cầu nhất định về thông tin. Trên cơ sở thu nhận
thông tin, hai bên giao tiếp sẽ xây dựng, điều chỉnh mục tiêu, hành vi qua sự tương tác
lẫn nhau để cùng hiểu biết về một tình huống, có cùng tiếng nói, thu được lợi ích nhiều
nhất có thể.
Ngoài ra, giao tiếp còn là giao lưu tình cảm, tư tưởng để phát triển và hoàn
chính nhân cách con người. Ở một phạm vi rộng hơn, chúng ta cũng có thể hiểu giao
tiếp là: “việc trao đổi thông tin giữa con người và thường dẫn tới hành động”.
Tóm lại, với rất nhiều quan niệm khác nhau nhưng những quan niệm này đều có
chung một cách hiểu: “Giao tiếp là quá trình chuyển giao, tiếp nhận và xử lý thông tin
giữa người này với người khác để đạt được mục tiêu”.
2. Bản chất của giao tiếp
Dù chúng ta đứng ở góc độ nào, mục đích nghiên cứu nào, khi đưa ra những
quan niệm về “giao tiếp”, các quan niệm đều có những điểm chung nhất thuộc về bản
chất của giao tiếp. Giao tiếp là một quá trình truyền đi một thông điệp, nó bao gồm
một người gửi và một hay nhiều người nhận. Thông điệp là ý tưởng đã được mã hoá
để người phát tin (giao tiếp) và người nhận. Theo quan niệm này, giao tiếp là một quá
trình dựa trên sự trao đổi giữa hai hay nhiều người sử dụng một mã cử chỉ, từ ngữ để
có thể hiểu được một thông tin chính thức hay phi chính thức được chuyển từ người
phát tin đến người nhận tin.
“Giao tiếp” là một tập hợp các hoạt động trước hết nhằm thực hiện sự kết nối
quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Vì vậy, mọi sự giao tiếp đều chứa thông tin và nó
thường làm cho thông tin được chuyển theo hai chiều:
- Một thông điệp được chuyển tải hoặc chia sẻ giữa hai...
BÀI 1: KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ
(Thời lượng: 1 ngày)
I. Tổng quan về giao tiếp
1. Khái niệm giao tiếp
Với những góc độ mục đích nghiên cứu khác nhau, người ta đã đưa ra nhiều
quan niệm khác nhau về giao tiếp. Một số quan niệm về giao tiếp như sau:
“Giao tiếp là nói một điều gì đó với ai đó”.
“Giao tiếp là việc chuyển tải các ý tưởng giữa loài người”.
“Giao tiếp là sự trao đổi thông tin”.
“Giao tiếp là sự chia sẻ thông tin và tạo quan hệ”.
“Giao tiếp việc truyền đạtớng dẫn, chỉ dẫn giữa người này người khác,
có dẫn đến hành động.”…
Nếu hiểu theo nghĩa rộng “Giao tiếp sự chia sẻ thông tin tạo quan hệ”,
hiện tượng này không chỉhội loài người,còn tồn tại khách quan, xuất hiện
muôn loài trên thế gian. Tuy nhiện, góc độ một Tổ chức, Công ty, Doanh nghiệp,
“giao tiếp” được hiểu nh độngc lập mối quan hệ sự tiếp xúc giữa con người
với con người, nhằm thoả mãn nhu cầu nhất định về thông tin. Trên sở thu nhận
thông tin, hai bên giao tiếp sẽ xây dựng, điều chỉnh mục tiêu, hành vi qua sự tương tác
lẫn nhau để cùng hiểu biết về một tình huống, có cùng tiếng nói, thu được lợi ích nhiều
nhất có thể.
Ngoài ra, giao tiếp còn giao lưu tình cảm, tưởng để phát triển hoàn
chính nhân cách con người. một phạm vi rộng hơn, chúng tang thể hiểu giao
tiếp là: “việc trao đổi thông tin giữa con người và thường dẫn tới hành động”.
Tóm lại, với rất nhiều quan niệm khác nhau nhưng những quan niệm này đều có
chung một cách hiểu: “Giao tiếp là quá trình chuyển giao, tiếp nhận và xử lý thông tin
giữa người này với người khác để đạt được mục tiêu”.
2. Bản chất của giao tiếp
chúng ta đứng góc độ nào, mục đích nghiên cứu nào, khi đưa ra những
quan niệm về “giao tiếp”, c quan niệm đều những điểm chung nhất thuộc về bản
chất của giao tiếp. Giao tiếp một quá trình truyền đi một thông điệp, nó bao gồm
một người gửi một hay nhiều người nhận. Thông điệp ý tưởng đã được mã h
để người phát tin (giao tiếp) người nhận. Theo quan niệm này, giao tiếp một quá
trình dựa trên sự trao đổi giữa hai hay nhiều người sử dụng một cử chỉ, từ ngữ để
thể hiểu được một thông tin chính thức hay phi chính thức được chuyển từ người
phát tin đến người nhận tin.
“Giao tiếp” một tập hợp các hoạt động trước hết nhằm thực hiện sự kết nối
quan hgiữa các nhân với nhau. vậy, mọi sự giao tiếp đều chứa thông tin nó
thường làm cho thông tin được chuyển theo hai chiều:
- Một thông điệp được chuyển tải hoặc chia sẻ giữa hai hay nhiều người.
- Số lượng người tham gia chia sẻ thông tin tùy thuộc vào nội dung, nhu cầu
của người nhận tin. Có những loại thông tin trong giao tiếp chứa đựng thông tin của 1
cá nhân, có những loại thông tin nội dung của nó chứa đựng liên quan đến sự quan tâm
của nhiều người.
1
Kỹ năng giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng giao tiếp - Người đăng: thienvphubc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Kỹ năng giao tiếp 9 10 240