Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng huấn luyện

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2829 lần   |   Lượt tải: 7 lần
KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN

I/ MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:
1. Ý nghĩa của đào tạo với tổ chức


Nhân viên được phát triển về năng lực và năng
suất trong tương lai sẽ được tăng cường đồng
thời với khả năng tự giải quyết khó khăn của họ
được nâng cao.



Thái độ lao động của NV được cải thiện bởi họ
được giao nhiều trách nhiệm hơn vả cảm thấy
vai trò của mình trong tổ chức được đánh giá cao
hơn.



Nhà quản lý được thực tập thêm kỹ năng quản lý.

2. Ý nghĩa với nhân viên


Người lao động cảm thấy kinh nghiệm được
nâng cao, tiếp thêm động lực và sự nhiệt tình
trong công việc.



Với CNV hưởng lương SP, năng suất lao động
tăng đồng nghĩa với thu nhập được cải thiện.



CNV được phát triển bản thân, được chia sẽ kiến
thức và học hỏi thêm tri thức.

3. Ý nghĩa đối với nhà quản lý


Thể hiện được năng lực lãnh đạo.



Khi CNV thành công, nhà quản lý sẽ có nhiều
thời gian để giải quyết việc khác.



Sẽ được lợi hơn vì làm việc với nhóm hiệu quả.



Khi nhà quản lý kèm cặp CNV yếu chứng tỏ họ
quan tâm đến NV của mình.

4. Mối quan hệ với năng suất lao
động


Huấn luyện chỉ là một yếu tố trong việc tăng năng
suất lao động.



Năng suất lao động kém đôi khi là do máy móc,
công cụ kém.



Người lao động không có khả năng làm công
việc đó, cũng như không có nguyện vọng làm
công việc đó.

II, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
1. Xác định nhu cầu đào tạo
Nhu cầu đào tạo dựa trên các nguồn sau:


Các kế hoạch và mục tiêu chiến lược và tác nghiệp trong
tương lai.



Các nhu cầu sắp tới về cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật,
nhân viên nghiệp vụ và công nhân kỹ thuật.



Sự thay đổi về qui trình công nghệ, công cụ và trang thiết
bị.



Các yêu cầu về pháp luật và chế định, các tiêu chuẩn tác
động đến tổ chức.

2. Nội dung huấn luyện


Giải thích đường lối
chính sách, mục tiêu.



Hướng dẫn quy trình
hoạt động.



Hướng dẫn quy định,
nội quy của công ty.

3. Phân loại


Đào tạo khi tuyển dụng: Nội dung: Lịch sử hình
thành của Công ty, Nội qui lao động, Qui định
của Công ty, qui định về an toàn, chính sách và
qui định về lương bổng, các chế độ, giờ làm
việc, tăng ca v.v.



Đào tạo định kỳ: An toàn lao động, hướng dẫn
thực hiện công việc v.v.



Đào tạo đột xuất: Thay đổi môi trường làm
việc, máy móc v.v.

3. Phân loại (tt):








Đào tạo nội bộ
Là hình thức do công
ty tự tổ chức.
Chi phí đào tạo thấp
hơn.
Hiệu quả đào tạo tốt
hơn.
Công ty gặp khó khăn
trong việc tổ chức cho
nhiều người đào tạo.







Đào tạo bên ngoài
Đào tạo tại các đơn vị
chuyên đào tạo bên
ngoài.
Chi ph...