Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng lãnh đạo

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 2547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tõm Vi t Group

Lónh ủ o

K năng

1

2

kho ngư i làm

b ng

M t ngư i lo

xu t xư ng 3
s n ph m m i

Sony m i gi

m t s n ph m m i

5 phỳt cụng b

Disney c

T Cð

Nhu c u v

3

49 T USD

4

Carlos Slim Helu

USD

52 T USD

56 T USD

157 t

Warren Buffet

Bill Gates

3 NGƯ I GIÀU NH T TH GI I

157 t

152 t

USD

5

So v i: T ng GDP c a 67
nư c nghốo nh t
(kho ng 3 t ngư i)

USD

6

Theo ủuụi

Hay

vs.
7

Trỡnh ủ cỏc nhà qu n lý thay ủ i

Vai trũ và nhu c u c a con ngư i thay ủ i

Toàn c u húa

C nh tranh

Mụi trư ng kinh doanh thay ủ i

Thay ủ i cỏch lónh ủ o?

8

Th i ủ i thụng tin
Mụi trư ng thay ủ i nhanh
Khú d ủoỏn tương lai
Nhi u ngư i ủư c ti p c n
ki n th c và thụng tin

Mụi trư ng n ủ nh

Tương lai d ủoỏn ủư c

Ít ngư i ủư c ti p c n ki n

th c và thụng tin

M i

Cỏch m ng cụng nghi p

Cũ

Mụi trư ng SXKD

9

khụng thay ủ i

là cỏi duy nh t

Thay ủ i
10

qu nh cũ?

ta s nh n ủ c k t

và hành ủ ng như cũ,

11

N u ta ti p t c suy nghĩ

ta s m t h t
ho c s ch t
12

N u ta ti p t c suy nghĩ
và hành ủ ng như cũ,

Lónh ủ o và văn húa doanh nghi p

Phong cỏch lónh ủ o

Khỏi ni m chung

K năng lónh ủ o

13

Lónh ủ o và văn húa doanh nghi p

Phong cỏch lónh ủ o

Khỏi ni m chung

K năng lónh ủ o

14

ðơn gi n

Ph c t p

Lónh ủ o

Qu n lý

Thay ủ i

Qu n lý hay lónh ủ o?

15

Tính năng động

Thấp

Cao

Khuyến khích
tuân thủ

Thấp

Mức độ phức tạp

T−ơng lai

Hiện tại

uả
Q

Kết quả

lý
n

L

Cao

ạo
hđ
n

Hiệu quả

Khuyến khích
sáng tạo

Mụi trư ng và qu n lý

16

Ki m soỏt

ði u ph i

Ch huy

T ch c

L p k ho ch (ko l p)

Năm ch c năng qu n lý

17

Th. Phan

l p k ho ch cho th t b i

là

Khụng l p k ho ch

18

9. Ph l c

8. Phõn tớch r i ro

7. KH tài chớnh

6. KH qu n lý

5. KH s n xu t

4. KH th trư ng

3. Mụ t d ỏn

2. Mụ t cụng ty

1. Túm t t t ng quan

K t c u KHKD

Back
19

9. Ph l c

8. Phõn tớch r i ro

7. KH tài chớnh

6. KH qu n lý

5. KH s n xu t

4. KH th trư ng

3. Mụ t d ỏn

2. Mụ t cụng ty

1. Túm t t t ng quan

K t c u KHKD

Back
20

P lanning.
O rganizing.
S taffing.
D irecting.
CO ordinating.
R eporting.
B udgeting.

L p k ho ch

T ch c

B trớ nhõn s

Ch ủ o

ði u ph i

Bỏo cỏo

D trự kinh phớ

Vai trũ qu n lý

21

Ngư i qu n lý như là...
...ngư i theo dừi
...ngư i ph bi n
...ngư i phỏt ngụn
Ngư i qu n lý như là...
...bự nhỡn
...ngư i liờn l c
...ngư i lónh ủ o

Cỏc vai trũ thụng tin

Vai trũ gi a cỏc cỏ nhõn

Cỏc vai trũ quy t ủ nh

Ngư i qu n lý như là...
...doanh nhõn
...ngư i x lý vư ng m c
...ngư i phõn chia ngu...
1
K năng
nh ño
Tâm Vit Group
Kỹ năng lãnh đạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng lãnh đạo - Người đăng: Micro9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Kỹ năng lãnh đạo 9 10 189