Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng lãnh đạo và quản trị

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 8035 lần   |   Lượt tải: 93 lần
www.quantri.com.vn

Một số kỹ năng quản trị

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ

1. Khái niệm chung về lãnh đạo và quản trị
2. Phẩm chất của một người lãnh đạo, quản trị
3. Các học thuyết lãnh đạo, quản trị
4. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả:
I- Khái niệm chung về lãnh đạo và quản trị:
1 - Khái niệm lãnh đạo và quản trị:
a - Lãnh đạo:
Lãnh đạo là quá trình gây cảm hứng cho người khác làm việc chăm chỉ và hiệu quả.
Các hoạt động lãnh đạo cơ bản là:
+ Chỉ đạo: Cung cấp các chỉ dẫn và giám thị việc hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên ở
mức độ cao nhất
+ Gợi ý: Hướng dẫn, giải thích các quyết định, vạch ra hướng tác nghiệp và giám sát
nhân viên thực hiện.
+ Hỗ trợ -động viên: Tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho các cố gắng của nhân viên
nhằm hoàn thành nhiệm vụ và chia sẻ trách nhiệm với họ trong việc lựa chọn quyết định,
tạo cho nhân viên cơ hội để thoả mãn cao nhất trong công việc.
+ Đôn đốc: Thúc đẩy nhân viên hoàn thành công việc
+ Làm gương trong mọi sự thay đổi
+ Uỷ quyền: Trao trách nhiệm, quyền quyết định và giải quyết vấn đề cho nhân viên. trên
các nội dung sau:
1. Tầm nhìn
Bất kỳ một nhà lãnh đạo giỏi nào cũng có cảm giác tốt về mục tiêu và có khả năng
đưa ra mục tiêu đó.
2. Chủ trương

www.quantri.com.vn
Chủ trương là cái liên kết mọi người với nhà lãnh đạo, là cái mà trong một nhà lãnh
đạo hiệu quả thì luôn đi cùng với tầm nhìn.
3. Sự tin cậy
Mọi người sẽ không đi theo nhà lãnh đạo trừ khi anh ta cho họ cho thấy sự nhất
quán và kiên định.
4. Sự bình dị
Những nhà lãnh đạo thành công nhất là những người xem bản thân như là người hỗ
trợ cho nhân viên của mình chứ không phải là buộc nhân viên làm việc cho mình.
5. Bình tĩnh
Lãnh đạo tốt không làm rối tung mọi vấn đề như thể thế giới sắp sập đến nơi khi có
một vấn đề rắc rối nào đó xảy ra. Họ sẽ đưa ra những câu kiểu như "Chúng ta có thể giải
quyết việc này".
6. Rõ ràng
Những lãnh đạo thực sự biết cách làm sáng tỏ vấn đề. Họ không làm cho nó trở nên
phức tạp.
7. Tự chủ
Những nhà lãnh đạo thành công nhất biết họ là ai và sẽ không cố gắng "uốn" mình
để trở thành những người không phải là họ.
b - Khái niệm quản trị
Quản trị là một quá trình nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra bằng
việc phối hợp hữu hiệu các nguồn lực của doanh nghiệp. Từ khái niệm này giúp chúng ta
nhận ra rằng, quản trị là một hoạt động liên tục và cần thiết khi con người kết hợp với
nhau trong một tổ
chức. Ðó là quá trình nhằm tạo nên sức mạnh gắn liền các vấn đề lại với nhau trong
tổ chức và thúc đẩy các vấn đề chuyển động. ...
www.quantri.com.vn
Mt s k năng qun tr
1. Khái nim chung v lãnh đạo và qun tr
2. Phm cht ca mt người lãnh đạo, qun tr
3. Các hc thuyết lãnh đạo, qun tr
4. Xây dng nhóm làm vic hiu qu:
I- Khái nim chung v lãnh đạo và qun tr:
1 - Khái nim lãnh đạo và qun tr:
a - Lãnh đạo:
Lãnh đạo là quá trình gây cm hng cho người khác làm vic chăm ch và hiu qu.
Các hot động lãnh đạo cơ bn là:
+ Ch đạo: Cung cp các ch dn và giám th vic hoàn thành nhim v ca nhân viên
mc độ cao nht
+ Gi ý: Hướng dn, gii thích các quyết định, vch ra hướng tác nghip và giám sát
nhân viên thc hin.
+ H tr -động viên: To điu kin thun li v mi mt cho các c gng ca nhân viên
nhm hoàn thành nhim v và chia s trách nhim vi h trong vic la chn quyết định,
to cho nhân viên cơ hi để tho mãn cao nht trong công vic.
+ Đôn đốc: Thúc đẩy nhân viên hoàn thành công vic
+ Làm gương trong mi s thay đổi
+ U quyn: Trao trách nhim, quyn quyết định và gii quyết vn đề cho nhân viên. trên
các ni dung sau:
1. Tm nhìn
Bt k mt nhà lãnh đạo gii nào cũng có cm giác tt v mc tiêu và có kh năng
đưa ra mc tiêu đó.
2. Ch trương
K NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUN TR
Kỹ năng lãnh đạo và quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng lãnh đạo và quản trị - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Kỹ năng lãnh đạo và quản trị 9 10 228