Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng thuyết trình

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 5670 lần   |   Lượt tải: 182 lần
KYÕ NAÊNG THUYEÁT TRÌNH

Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä

Nguyeãn Vaên Hoùa

CON NGÖÔØI SÔÏ NHAÁT LAØ ...
1. Noùi tröôùc ñaùm ñoâng
................
2. Ñoä cao
3. Coân truøng & saâu boï
4. Khoù khaên taøi chính
5. Nöôùc saâu
6. Beänh taät
7. Cheát
8. Bay
9. Coâ ñôn
10. Choù
Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä

Nguyeãn Vaên Hoùa

Thuyeát trình hieäu quaû

• Chuaån bò cho baøi thuyeát trình
• Soaïn noäi dung thuyeát trình
• Thöïc hieän baøi thuyeát trình hieäu
quaû

Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä

Nguyeãn Vaên Hoùa

CHUAÅN BÒ THUYEÁT TRÌNH

Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä

Nguyeãn Vaên Hoùa

• Xaùc ñònh muïc ñích thuyeát trình
• Tìm hieåu cöû toïa cuûa baïn
Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä

Nguyeãn Vaên Hoùa

SOAÏN NOÄI DUNG
THUYEÁT TRÌNH

Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä

Nguyeãn Vaên Hoùa

sto
inBra
Mi
Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä

!!!
ing
rm

ap
d-m
n

!!!
ing
p

Nguyeãn Vaên Hoùa

Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä

Nguyeãn Vaên Hoùa

KYÕ THUAÄT 4 BÖÔÙC
• Böôùc 1: Giôùi thieäu
• Böôùc 2: Ñònh noäi dung
• Böôùc 3: Thaân baøi
• Böôùc 4: Keát luaän
Kyõ thuaät 4 böôùc laø moät coâng cuï tieát kieäm thôøi gian
nhaèm giuùp caùc dieãn giaû trieån khai moät baøi thuyeát
trình chaát löôïng trong löôïng thôøi gian ngaén
Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä

Nguyeãn Vaên Hoùa

BÖÔÙC 1: GIÔÙI THIEÄU
GIÔÙI THIEÄU
Moät ñeán hai caâu

• Ñaët vaán ñeà

Neâu baät chuû ñeà cuûa baøi • Ñònh muïc ñích
thuyeát trình
Toû roõ thaùi ñoä, quan ñieåm

Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä

• Ñeà nghò (neáu coù)

Nguyeãn Vaên Hoùa

BÖÔÙC 2: ÑÒNH NOÄI DUNG
ÑÒNH NOÄI DUNG
Cho thính giaû bieát soá löôïng
vaø trình töï nhöõng noäi dung
seõ ñöôïc trình baøy
Caùc ñieåm noäi dung ñöôïc
saép xeáp theo möùc ñoä quan
troïng

Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä

• Ñieåm 1
• Ñieåm 2
• Ñieåm 3

Nguyeãn Vaên Hoùa

BÖÔÙC 3: THAÂN BAØI
THAÂN BAØI
Trieån khai caùc ñieåm noäi dung
chính, söû duïng caùc hoã trôï,
minh hoïa.
Thöôøng chieám töø 80 - 90% thôøi
gian cuûa baøi thuyeát trình

• Ñieåm 1
– A.
– B.

• Ñieåm 2
– A.
– B.

• Ñieåm 3
– A.
– B.

Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä

Nguyeãn Vaên Hoùa

BÖÔÙC 4: KEÁT LUAÄN
KEÁT LUAÄN
Nhaéc laïi chuû ñeà, caùc noäi
dung chính ñaõ ñöôïc ñeà
caäp vaø caùc ñeà nghò

• Nhaéc laïi muïc ñích
• Nhaéc laïi noäi dung
• Nhaéc laïi ñeà nghò

Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä

Nguyeãn Vaên Hoùa

TOÙM TAÉT KYÕ THUAÄT 4 BÖÔÙC
1. GIÔÙI THIEÄU
• Ñaët vaán ñeà
• Ñònh muïc ñích
• Ñeà nghò (neáu coù)

2. ÑÒNH NOÄI DUNG

3. THAÂN BAØI

• Ñieåm 1
– A.
– B.

• Ñieåm 2
– A.
– B.

4. KE...
Ñaøo taïo giaûng vieân noäi boä Nguyeãn Vaên Hoùa
KYÕ NAÊNG THUYEÁT TRÌNH
Kỹ năng thuyết trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng thuyết trình - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Kỹ năng thuyết trình 9 10 819