Ktl-icon-tai-lieu

LÀM CHỦ TƯ DUY THAY ĐỔI VẬN MỆNH

Được đăng lên bởi manh-nguyen1
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2600 lần   |   Lượt tải: 58 lần
www.vuontoithanhcong.com

LÀM CHỦ

TƯ DUY
THAY ĐỔI

VẬN MỆNH

Khơi dậy sức mạnh tiềm tàng
trong bạn để hiện thực hóa
mọi ước mơ

Adam
Khoo

cùng Stuart Tan

Dõch giaã :

Trêìn Àùng Khoa
Uöng Xuên Vy

N H A Â X U Ê Ë T B A Ã N P HUÅ NÛÄ

Liên hệ đặt mua sách tại đây

www.vuontoithanhcong.com

MASTER YOUR MIND, DESIGN YOUR DESTINY
Proven Strategies that Empower You to Achieve Anything You Want in Life
by Adam Khoo with Stuart Tan
Copyright © 2004 by Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd (AKLTG)
Vietnamese Edition © 2009 by TGM Joint Stock Company
All rights reserved.

LAÂM CHUÃ TÛ DUY, THAY ÀÖÍI VÊÅN MÏåNH
Khúi dêåy sûác maånh tiïìm taâng trong baån àïí hiïån thûåc hoáa moåi ûúác mú
Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa, Uöng Xuên Vy
Cöng Ty Cöí Phêìn TGM giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt
trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Adam Khoo Learning
Technologies Group Pte Ltd (AKLTG). Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá
cuãa TGM vaâ AKLTG àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët Baãn Viïåt Nam, Luêåt
Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ Cöng Ûúác Baão Höå Baãn Quyïìn Súã Hûäu Trñ Tuïå Berne.
CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN TGM
102C Nguyïîn Vùn Cûâ, Phoâng A001
Phûúâng Nguyïîn Cû Trinh, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (08) 6276 9209 – Fax: (08) 3836 0272
Website: www.tgmcorporation.com

Liên hệ đặt mua sách tại đây

www.vuontoithanhcong.com
LÚÂI NHÙÆN GÛÃI:
Nïë u baå n àoå c hïë t quyïí n saá c h naâ y vaâ toaâ n têm toaâ n
yá laâ m nhûä n g baâ i têå p trong saá c h, cuöå c söë n g cuã a baå n
coá thïí seä thay àöí i möå t caá c h tñch cûå c vaâ maä i maä i .

Lời giới thiệu
Chuáng töi xin hên haånh giúái thiïåu túái baån quyïín saách “Laâm Chuã
Tû Duy, Thay Àöíi Vêån Mïånh: Khúi dêåy sûác maånh tiïìm taâng trong
baån àïí hiïån thûåc hoáa moåi ûúác mú”. Àêy laâ quyïín saách vïì NLP
(Lêåp Trònh Ngön Ngûä Tû Duy – Neuro-linguistic Programming)
àêìu tiïn taåi Viïåt Nam àûúåc dõch vaâ biïn soaån laåi búãi chñnh nhûäng
chuyïn gia ngûúâi Viïåt àang nghiïn cûáu, thûåc haânh vaâ aáp duång NLP
vaâo cuöåc söëng haâng ngaây cuãa mònh.
Hai dõch giaã cuãa quyïín saách naây cuäng chñnh laâ caác dõch giaã nöíi
tiïëng Trêìn Àùng Khoa vaâ Uöng Xuên Vy (nhûäng ngûúâi àaä taåo nïn
caác hiïån tûúång saách giaáo duåc taåi Viïåt Nam nhû “Töi Taâi Gioãi, Baån
Cuäng Thïë!” vaâ “Con Caái Chuáng Ta Àïìu Gioãi”).
Tûâ nùm 2006, nhêån àûúåc sûå huêën luyïån vaâ hûúáng dêîn trûåc tiïëp tûâ
chñnh Adam Khoo vaâ Stuart Tan (hai nhaâ ...