Ktl-icon-tai-lieu

nghệ thuật sống

Được đăng lên bởi nguyenhuythien1990
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 7 lần
=LJ =LJODU

9ѬѪ1 Ĉӂ1 6Ӵ +2$º1 7+,(¦1
%(77(5 7+$1 *22'

1

Bài
'D½X WUDÕL TXD EDR ËR¿L WKD\ WUH¼Q ËÐÎÒQJ ËÎÒL =LJ =LJODU YD½Q OXR¼Q NLH¼Q ËÌQK YÎÓL
ËLHºX PDÒ R¼QJ JRÉL ODÒ VÐÓ PH¾QK FXÕD PÆQK JLXÓS ËÎÏ QJÐÎÒL NKDÓF WKÐÉF KLH¾Q ÐÎÓF PÎ YDÒ WKHR
ËXR¿L PXÉF ËÇFK VR»QJ WR»W ËHÉS 9DÒ %HWWHU 7KDQ *RRG ËÐÎÉF YLH»W UD WÐÒ NLQK QJKLH¾P FXÕD KÎQ
QDÄP EDÓQ KDÒQJ ODÒP GLH½Q JLDÕ WDÓF JLDÕ YDÒ GRDQK QKD¼Q ËDÔQJ FD»S WKH» JLÎÓL FXÕD R¼QJ VHÏ
JLXÓS EDÉQ ELH»W FDÓFK FKH» QJÐÉ QR½L VÎÉ KDÏL TXDÔQJ ËL QR½L OR D¼X YDÒ WD¼P O\Ó WKD»W EDÉL ËH¿ YÐÎQ
ËH»Q PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ FDÕ YHº YD¾W FKD»W YDÒ WLQK WKDºQ VÐÓF NKRÕH YDÒ WD¼P KRºQe
u7RÄL WLQ UDÊQJ %HWWHU 7KDQ *RRG VH× WKXÛF ÓDÇ\ EDÑQ NHÃW QRÃL ÓØÖÑF QKØ×QJ PDÝQK JKHÛS
FXÝD QLHÂP ÓDP PHÄ WURQJ FXRÆF VRÃQJ FXÝD PÎQK YÖÛL QKDX WØÚQJ FKXÛW WØÚQJ FKXÛW PRÆW ÓHÇ
WKDÚQK TXDÝ PDÚ EDÑQ ÓDÑW ÓØÖÑF VH× ODÚ PRÆW EØÛF WUDQK KRDÚQ FKÈQK YÖÛL ÓDÂ\ ÓXÝ QKØ×QJ PXÑF WLHÄX
PDÚ EDÑQ NKDÛW NKDR YØÖQ ÓHÃQ v
=LJ =LJODU

2

/¶º, *,¶», 7+,(¦8

9R»Q NKR¼QJ SKDÕL ODÒ PR¾W QJÐÎÒL KD\ QHÓ WUDÓQK QKÐÏQJ OÎÒL JLÎÓL WKLH¾X FKR SKHÓS WR¼L
ËÐÎÉF ER¾F EDÉFK ËR¼L FKXÓW YHº EDÕQ WKD¼Q YDÒ YHº ËÐÓD FRQ WLQK WKDºQ FXÕD PÆQK
7R¼L VLQK QDÄP

WDÉL EDQJ $ODEDPD +RD .\Ò +LODU\ +LQWRQ =LJODU ODÒ FDÓL WH¼Q

PDÒ ER» PHÉ WR¼L ËDÏ WDÅQJ FKR WR¼L QKÐQJ NKL EÐÎÓF YDÒR WXR¿L KRD QLH¼Q EDÉQ EHÒ WR¼L r YDÒ K\
YRÉQJ FDÕ EDÉQ QÐÏD r ËHºX JRÉL WR¼L ODÒ =LJ /LH¼Q WXÉF WURQJ VXR»W QKLHºX WKD¾S QLH¼Q TXD WR¼L ËDÏ
OÐX ODÉL GD»X FKD¼Q SKLH¼X ODÏQJ FXÕD PÆQK NKDÃS QÎL YÎÓL PRQJ PXR»Q PDQJ ËH»Q FKR PRÉL
QJÐÎÒL EÇ TX\H»W YÐÎQ WÎÓL PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ EDÂQJ FDÓFK WKÐÉF KLH¾Q ËLHºX WR»W ËHÉS QKD»W
WURQJ NKDÕ QDÄQJ FXÕD KRÉ %D»W NH¿ WURQJ NKÇD FDÉQK FR¼QJ YLH¾F FXR¾F VR»QJ ULH¼QJ WÐ KD\ TXDQ
KH¾ FR¾QJ ËRºQJ WR¼L WÐÒQJ QRÓL YÎÓL KDÒQJ WULH¾X QJÐÎÒL UDÂQJ %DÑQ FRÛ WKHÇ FRÛ ; ˱ͫF WDÃW FDÝ PRÑL
WKØÛ QHÃX EDÑQ ELHÃW JLXÛS QJØÖÚL NKDÛF ÓDÑW ; ˱ͫF ÓLHÂX KRÑ PXRÃQ
6DX EDÕ\ PÐÎL FKÇQ QDÄP VR»QJ WUH¼Q FXR¾F ËÎÒL QDÒ\ YDÒ YLH»W KÎQ KDL PÐÎL TX\H¿Q
VDÓFK FKX\H¼Q YHº [D¼\ GÐÉQJ ËR¾QJ OÐÉF YDÒ WUX\HºQ FDÕP KÐÓQJ FXÏQJ QKÐ WKDP JLD YR¼ VR» FDÓF
FXR¾F WRÉD ËDÒP KR¾L WKDÕR EDÒQ YHº FDÓFK WKÐÓF ËH¿ FRÓ PR¾W FXR¾F VR»QJ KDÉQK SKXÓF YDÒ WKDÒQK
FR¼QJ JLÎÒ ËD¼\ WR¼L FDÕP WKD»\ PÆQK FRÓ QKLHºX ËLHºX PXR»Q ER¾F EDÉFK FXÒQJ FDÓF EDÉQ KÎQ EDR
JLÎÒ KH»W «RÓ FKÇQK ODÒ O\Ó GR WR¼L ËDÅW EXÓW YLH»W %HWWHU 7KDQ *RRG +\ YRÉQJ QKÐÏQJ ËLHºX PDÒ
WR¼L FKLD VHÕ VDX ËD¼\ VHÏ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W ËR¾QJ OÐÉF FRÓ \Ó QJKÍD ËR»L YÎÓL EDÉQ FXÏQJ QKÐ QRÓ WÐÒQJ
WKXÓF ËD¿\ WR¼L WURQJ VXR»W PD»\ PÐÎL QDÄP TXD
7R¼L NKR¼QJ WKH¿ QK...
1
=LJ=LJODU
9ѬѪ1Ĉӂ16Ӵ+2$º17+,(¦1
%(77(57+$1*22'
nghệ thuật sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghệ thuật sống - Người đăng: nguyenhuythien1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
nghệ thuật sống 9 10 98