Ktl-icon-tai-lieu

nghệ thuật tán gái

Được đăng lên bởi Đăng Khoa Bùi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu được tải từ saigon365.com

BINH PHÁP TÔN TỬ TRONG NGHỆ
THUẬT TÁN GÁI
1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương): Tức là giả vờ như thật sự đánh
vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây. Kế này mờ ảo vô song. Hẳn các bác
trai cũng hiểu rằng phụ nữ là một sinh vật xinh đẹp nhưng lại vô cùng phức tạp phức tạp
từ tâm lý, tính cách, đến suy nghĩ, hành động, nói chung là rất khó đoán. Chính vì vậy ta
phải lấy độc trị độc, phải nhằm ngay vào yếu huyệt này – cái gót chân Asin của nàng – để
làm cho nàng mê ta.
Có nhiều cách để thực hiện kế này, như:
- Tạo tin đồn: Ta dẫu có “tài đức” đến mấy thì nàng cũng ít tin vào hiện thực trước mắt
hơn là nghe đám bạn gái đồn đại (phụ nữ lạ thật), chính vì thế ta phải tạo tin đồn có lợi
cho ta.
- Làm rối tai rối mắt địch: Dĩ nhiên là ta mê nàng, nhưng đôi khi ta phải làm sao cho nàng
không biết được tình ý của ta. Ta vừa tỏ ra rất quan tâm và ga lăng với nàng khiến nàng
vô cùng cảm động và ngưỡng mộ, rồi có khi ta sắm bộ mặt thật lạnh lùng, dứt khoát, làm
nàng băn khoăn nghĩ ngợi về ta. Lâu dần nàng sẽ sinh thương thầm nhớ trộm.
- Buộc đối phương lo nhiều mặt: Cổ nhân dạy: “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”,
thế nên đôi khi ta phải khuấy động lên trong nàng cái ý thức lo lắng chinh phục được ta,
phải làm sao để nàng thấy được rằng mất ta là mất một con cá to.
- Mê hoặc ý chí của địch. Cổ nhân dạy: “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai”.
Chính thế đã mang thân đi tán gái thì phải thủ vài lời hoa mỹ. Nhưng do con gái thời nay
tinh thần cảnh giác cao, trí tuệ siêu phàm nên anh em phải để ý: khen sao cho chân thành,
tìm cho đúng điểm tốt đẹp của nàng mà khen, thậm chí phải biến cái xấu thành cái tốt
một cách hợp lý. Ví dụ nàng đanh đá mà ta lại khen là dịu dàng thì vứt, nàng sẽ nghĩ ta
giả dối và đãi bôi. Trong trường hợp này ta phải sửa lại là “sắc sảo và cá tính”, nàng lại
chả thích mê đi
lung lạc.

. Cứ thế từ từ mưa dầm thấm đất, nàng dẫu sắt đá thì ý chí cũng dần

2. Điệu hổ ly sơn (Dụ hổ ra khỏi rừng). Kế này cực kỳ quan trọng trong thuật tán gái.
Hẳn các bác trai cũng biết rằng tán gái ở giai đoạn nào cũng phải có không gian phù hợp,
ví dụ làm sao ta có thể hôn nàng trước mặt ông bà nhạc tương lai được
. Chính vì thế
phải dụ hổ khỏi rừng, khi ấy muốn ôm hổ hay thỏ thẻ với hổ thì cũng chẳng sợ kiểm lâm
nữa.

Page | 1

Tài liệu được tải từ saigon365.com
3. Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con chim). Làm trai nên biết: tán gái chỉ
mới là điều kiện cần, phải tán cả nhà gái nữa...
Tài liu được ti t saigon365.com
Page | 1
BINH PHÁP TÔN T TRONG NGH
THUT TÁN GÁI
1. Dương đông kích y (Đánh lc hướng đối phương): Tc là gi v như tht s đánh
vào phía đông, nhưng ch yếu li đánh vào phía tây. Kế này m o vô song. Hn các bác
trai cũng hiu rng ph n là mt sinh vt xinh đẹp nhưng li vô ng phc tp phc tp
t tâm lý, tính ch, đến suy nghĩ, hành động, nói chung là rt khó đoán. Chính vì vy ta
phi ly độc tr độc, phi nhm ngay vào yếu huyt này cái gót chân Asin ca nàng để
làm cho nàng mê ta.
Có nhiu ch để thc hin kế này, như:
- To tin đồn: Ta du có tài đức” đến my thì nàng cũng ít tin vào hin thc trước mt
hơn là nghe đám bn gái đồn đại (ph n l tht), chính vì thế ta phi to tin đồn li
cho ta.
- Làm ri tai ri mt địch: Dĩ nhiên là ta mê nàng, nhưng đôi khi ta phi làm sao cho nàng
không biết được tình ý ca ta. Ta va t ra rt quan tâm và ga lăng vi nàng khiến nàng
vô ng cm động ngưỡng m, ri có khi ta sm b mt tht lnh lùng, dt khoát, làm
nàng băn khoăn nghĩ ngi v ta. Lâu dn nàng s sinh thương thm nh trm.
- Buc đối phương lo nhiu mt: C nhân dy: Theo tình tình chy, chy tình tình theo,
thế nên đôi khi ta phi khuy động lên trong nàng cái ý thc lo lng chinh phc được ta,
phi làm sao để nàng thy được rng mt ta là mt mt con to.
- hoc ý chí ca địch. C nhân dy: “Con trai yêu bng mt, con i yêu bng tai.
Chính thế đã mang thân đi tán gái thì phi th vài li hoa m. Nhưng do con i thi nay
tinh thn cnh giác cao, trí tu siêu phàm nên anh em phi để ý: khen sao cho chân thành,
tìm cho đúng đim tt đẹp ca nàng mà khen, thm chí phi biến cái xu thành cái tt
mt cách hp . Ví d nàng đanh đá mà ta li khen là du dàng thì vt, nàng s nghĩ ta
gi di và đãi bôi. Trong trường hp này ta phi sa li là “sc so và tính, nàng li
ch thích mê đi . C thế t t mưa dm thm đất, nàng du st đá thì ý chí cũng dn
lung lc.
2. Điu h ly sơn (D h ra khi rng). Kế này cc k quan trng trong thut tán gái.
Hn các bác trai cũng biết rng tán gái giai đon nào cũng phi có không gian phù hp,
ví d làm sao ta có th hôn nàng trước mt ông bà nhc tương lai được . Chính vì thế
phi d h khi rng, khi y mun ôm h hay th th vi h thì cũng chng s kim lâm
na.
nghệ thuật tán gái - Trang 2
nghệ thuật tán gái - Người đăng: Đăng Khoa Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
nghệ thuật tán gái 9 10 90