Ktl-icon-tai-lieu

phong tục việt Nam

Được đăng lên bởi lapcuongvnn
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 6437 lần   |   Lượt tải: 53 lần
Phong tục Việt Nam

Sưu tầm và biên soạn bởi Lapcuongvnn

“Dù ai ñi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3”
“
cH

Vĩnh Phúc, tháng 2 năm 2012

Phong tục Việt Nam

Sưu tầm và biên soạn bởi Lapcuongvnn

LỜI TỰA
Nước Việt Na ta hình thành từ nền văn minh nông nghiệp, Cuộc sống của
mỗi người Việt Nam ñều gắn bó mật thiết với xóm làng, quê hương.
Trong xã hội Việt Nam, dân cư tụ hội thành làng xã ở nơi ñồng ruộng và
phường, hội ở nơi thành thị. Làng và phường ñã ra ñời ngay từ những buổi ñầu
trứng nước của dân tộc. Dần dà, các tổ chức này ngày càng ổn ñịnh và chặt chẽ
hơn. Trên cơ sở ñồng lòng nhất trí, ở làng có luật của làng, gọi là hương ước, thợ
thủ công ở các xóm nghề, phố nghề thì có phường ước. Tinh thần then chốt của
những hương ước, phường ước xuất phát từ thuần phong mỹ tục của làng, phường,
là những cụ thể hoá phong phú sinh ñộng nằm trong khuôn khổ của luật pháp quốc
gia dần dần trở thành phong tục của người Việt Nam ta. Phong tục có thứ trở thành
luật tục, ăn sâu, bén rễ trong nhân dân rât bền chặt, có sức mạnh hơn cả những ñạo
luật. Trong truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam, có nhiều thuần phong mỹ
tục cần cho ñạo lý làm người, kỷ cương xã hội.
Một cuộc cách mạng có thể thay ñổi chính thể nhanh chóng, tiếp theo sau
hàng loạt hệ thống pháp luật ñược thay ñổi. Phong tục cũng không ngừng biến ñổi
theo trào lưu biến ñổi văn hoá xã hội, nhưng dai dẳng hơn và có quy luật riêng của
nó, không dễ gì một sớm một chiều ñã ñược mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp tuân
theo. Vì tục hay thì nhiều người bắt chước nhau làm, tục dở nhiều người cũng sẽ
bắt chước nhau bỏ dần.
Bản thân các phong tục cũng nằm trong cuộc ñấu tranh xã hội ñã, ñang và sẽ
tiếp diễn mãi giữa cái cũ và cái mới. Ngay như quan niệm về thẩm mỹ cũng luôn
biến ñổi. Ví dụ, cái búi tóc của nam giới rõ ràng là lạc hậu song cũng phải qua quá
trình ñấu tranh lâu dài mới mất ñi, nhưng bộ răng ñen của nữ giới ngày xưa ñược
ca tụng là ñẹp, là duyên dáng, mấy năm sau Cách mạng Tháng Tám chẳng ai bắt
buộc gò ép mà tự nhiên biến mất nhường chỗ cho hàm răng trắng.
Phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mới hiện nay, không phải chỉ ñơn
thuần dựa vào ý nghĩ chủ quan mà phải biết vận dụng thuần phong mỹ tục vào nếp
sống, nếp suy nghĩ, hành ñộng, cách ñối nhân xử thế, hợp với trào lưu tiến hoá. Có
những phong tục cổ truyền xuất xứ từ kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống thời
xưa, ñến nay không hợp thời nữa, trở thành ñồi phong bại tục, ta cũng cần nghiên
cứu ñể biết nguyên do, từ ñó mới vận dụng cho t...
Phong tc Vit Nam Sưu tm và biên son bi Lapcuongvnn
cH
Vĩnh Phúc, tháng 2 năm 2012
“Dù ai ñi ngược v xuôi nh ngày gi t mùng 10 tháng 3”
phong tục việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phong tục việt Nam - Người đăng: lapcuongvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
phong tục việt Nam 9 10 981