Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu mật thư

Được đăng lên bởi vpanda
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 494 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRUYEÀN TIN
I/ GIÔÙI THIEÄU :
Töø xa xöa, vaán ñeà truyeàn tin, lieân laïc ñaõ ñöôïc ñaët ra nhaèm giaûi quyeát nhöõng nhu
caàu tin töùc cuûa con ngöôøi vaø ngaøy nay khoa hoïc ñaõ giuùp con ngöôøi thoâng tin lieân laïc thoâng
qua caùc phöông tieän toái taân nhaát. Coù theå noùi “Lòch söû truyeàn tin phaùt tin gaén lieàn vôùi lòch
söû phaùt trieån con ngöôøi”. Chaúng haïn coå xöa con ngöôøi duøng : moû, troáng, tuø vaø, khoùi, chim
caâu ñeå nhaén tin. Ngaøy nay ngöôøi ta duøng caùc kyù hieäu thay chöõ ñeå gheùp thaønh caâu ñeå
thoâng tin cho nhau coù raát nhieàu hình thöùc, ña daïng phong phuù : Göûi thö qua böu ñieän - ñieän
tín - Ñieän thoaïi, Fax, Internet ...
ÔÛ giaùo trình naøy, “ Truyeàn tin ñöôïc giôùi thieäu ôû goùc ñoä tìm hieåu veà moät soá loaïi
hình “ truyeàn tin” trong hoaït ñoäng daõ ngoaïi cuûa toå chöùc Ñoäi TNTP. HCM
II/ KHAÙI NIEÄM :
- Truyeàn tin laø gì ? Truyeàn tin laø ñem, ñöa, chuyeån tin ñi.

- Tin : Baûn tin theå hieän noäi dung thoâng baùo moät söï vieäc, moät hieän töôïng giöõa
ngöôøi phaùt tin vôùi ngöôøi nhaän tin.
III/ YÙ NGHÓA VIEÄC SÖÛ DUÏNG MOÄT SOÁ HÌNH THÖÙC TRUYEÀN TIN TRONG
HOAÏT ÑOÄNG DAÕ NGOAÏI :
Trong nhöõng hoaït ñoäng daõ ngoaïi cuûa toå chöùc Ñoäi Thieáu nieân Tieàn phong Hoà Chí
Minh, neáu ñöa vaøo moät soá hình thöùc truyeàn tin nhö duøng : tín hieäu Morse, côø Semafore,
daáu ñi ñöôøng, maät thö ... thì hoaït ñoäng trôû neân phong phuù haáp daãn hôn, sinh ñoäng hôn.
Ngoaøi ra, caùc loaïi hình truyeàn tin ñaõ noùi ôû treân cuõng laø coâng cuï giuùp caùc em Ñoäi vieân reøn
tính kieân nhaãn, caån thaän, oùc suy luaän.
IV/ MOÄT SOÁ QUY ÑÒNH KHI TRUYEÀN TIN BAÈNG TIEÁNG VIEÄT :
Khi söû duïng moät soá loaïi hình truyeàn tin, thì caùc con chöõ ñeàu ñöôïc maõ hoùa thaønh tín
hieäu tuøy hình thöùc, hoaëc laø Morse; hoaëc Semafore, hoaëc Maät thö ... Nhöng Tieáng Vieät coù
ñaëc ñieåm rieâng bieät laø coù daáu muõ; daáu thanh, vì vaäy caàn phaûi bieát caùc qui öôùc sau :

1- Caùch vieát “ daáu muõ”:
AÂ

=

AA

OÂ

=

OO

AÊ

=

AW

Ô

=

OW

Ñ

=

DD

Ö

=

UW

EÂ

=

EE

ÖÔ

=

UOW

2- Caùch vieát “ Daáu thanh”:
_ Daáu saéc

:

S

_ Daáu huyeàn :

F

(\)

_ Daáu hoûi

:

R

(/)
(?)

_ Daáu ngaõ

:

X

(~)

_ Daáu naëng

:

j

(.)

3- Chöõ vieát taét :
PH

=

F

GI

=

I

QU

=

Q

V/ GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ HÌNH THÖÙC TRUYEÀN TIN TRONG HOAÏT ÑOÄNG
DAÕ NGOAÏI

C - MAÄT THÖ
I/ MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM:
1/ Maät thö : (Cryptogram : - Kruptos : bí maät
- Gramma : laù thö)

Laø baûn tin ñöôïc vieát baèng caùc kyù hieäu bí maät hoaëc...
TRUYEÀN TIN
I/ GIÔÙI THIEÄU :
Töø xa xöa, vaán ñeà truyeàn tin, lieân laïc ñaõ ñöôïc ñaët ra nhaèm giaûi quyeát nhöõng nhu
caàu tin töùc cuûa con ngöôøi vaø ngaøy nay khoa hoïc ñaõ giuùp con ngöôøi thoâng tin lieân laïc thoâng
qua caùc phöông tieän toái taân nhaát. Coù theå noùi “Lòch söû truyeàn tin phaùt tin gaén lieàn vôùi lòch
söû phaùt trieån con ngöôøi”. Chaúng haïn coå xöa con ngöôøi duøng : moû, troáng, tuø vaø, khoùi, chim
caâu ñeå nhaén tin. Ngaøy nay ngöôøi ta duøng caùc kyù hieäu thay chöõ ñeå gheùp thaønh caâu ñeå
thoâng tin cho nhau coù raát nhieàu hình thöùc, ña daïng phong phuù : Göûi thö qua böu ñieän - ñieän
tín - Ñieän thoaïi, Fax, Internet ...
ÔÛ giaùo trình naøy, “ Truyeàn tin ñöôïc giôùi thieäu ôû goùc ñoä tìm hieåu veà moät soá loaïi
hình “ truyeàn tin” trong hoaït ñoäng daõ ngoaïi cuûa toå chöùc Ñoäi TNTP. HCM
II/ KHAÙI NIEÄM :
- Truyeàn tin laø gì ? Truyeàn tin laø ñem, ñöa, chuyeån tin ñi.
- Tin : Baûn tin theå hieän noäi dung thoâng baùo moät söï vieäc, moät hieän töôïng giöõa
ngöôøi phaùt tin vôùi ngöôøi nhaän tin.
III/ NGHÓA VIEÄC SÖÛ DUÏNG MOÄT SOÁ HÌNH THÖÙC TRUYEÀN TIN TRONG
HOAÏT ÑOÄNG DAÕ NGOAÏI :
Trong nhöõng hoaït ñoäng daõ ngoaïi cuûa toå chöùc Ñoäi Thieáu nieân Tieàn phong Hoà Chí
Minh, neáu ñöa vaøo moät soá hình thöùc truyeàn tin nhö duøng : tín hieäu Morse, côø Semafore,
daáu ñi ñöôøng, maät thö ... thì hoaït ñoäng trôû neân phong phuù haáp daãn hôn, sinh ñoäng hôn.
Ngoaøi ra, caùc loaïi hình truyeàn tin ñaõ noùi ôû treân cuõng laø coâng cuï giuùp caùc em Ñoäi vieân reøn
tính kieân nhaãn, caån thaän, oùc suy luaän.
IV/ MOÄT SOÁ QUY ÑÒNH KHI TRUYEÀN TIN BAÈNG TIEÁNG VIEÄT :
Khi söû duïng moät soá loaïi hình truyeàn tin, thì caùc con chöõ ñeàu ñöôïc maõ hoùa thaønh tín
hieäu tuøy hình thöùc, hoaëc laø Morse; hoaëc Semafore, hoaëc Maät thö ... Nhöng Tieáng Vieät coù
ñaëc ñieåm rieâng bieät laø coù daáu muõ; daáu thanh, vì vaäy caàn phaûi bieát caùc qui öôùc sau :
1- Caùch vieát “ daáu muõ”:
= AA = OO
= AW Ô = OW
Ñ = DD Ö = UW
= EE ÖÔ = UOW
2- Caùch vieát “ Daáu thanh”:
_ Daáu saéc : S ( / )
_ Daáu huyeàn : F ( \ )
_ Daáu hoûi : R ( ? )
Tài liệu mật thư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu mật thư - Người đăng: vpanda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tài liệu mật thư 9 10 642