Ktl-icon-tai-lieu

Tâm lý học

Được đăng lên bởi hongocvanlinh-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GSTT: NGUYỄN CÔNG THỊNH

NỘI DUNG CHÍNH
3.1.2. Hoạt động và nhân cách
3.1.3. Giao tiếp và nhân cách
3.1.4. Tập thể và nhân cách
3.2. Sự hoàn thiện nhân cách

MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Về kiến thức
Trình bày sự ảnh hưởng của hoạt động, giao tiếp,
tập thể đối với nhân cách và sự hoàn thiện nhân
cách.
2. Về kỹ năng
Lấy ví dụ thể hiện các yếu tố: hoạt động, giao tiếp,
tập thể đối với sự hình thành và phát triển nhân
cách
3. Về thái độ
Thái độ tự lực tiếp thu tài liệu trong học tập

3.1.2. Hoạt động và nhân cách
 Hoạt động của cá
nhân là con đường
quyết định trực tiếp
đối với sự hình
thành và phát triển
nhân cách của nó.

Hoạt động của con
người là hoạt động có
mục đích, mang tính
xã hội, mang tính
cộng đồng, được thực
hiện bằng những thao
tác nhất định với
những công cụ nhất
định.

Thông qua hai quá trình đối tượng hóa
và chủ thể hóa trong hoạt động mà nhân
cách được bộc lộ và hình thành.

Sự hình thành và
phát triển nhân cách
mỗi người phụ
thuộc vào hoạt động
chủ đạo ở mỗi thời
kì nhất định.

 Muốn hình thành nhân cách, con người
phải tham gia vào các dạng hoạt động khác
nhau, trong đó đặc biệt chú ý tới hoạt đồng
chủ đạo
 Phải lựa chọn, tổ chức và hướng dẫn các
hoạt động đảm bảo tính giáo dục và hiệu
quả đối với việc hình thành và phát triển
nhân cách.

 Việc đánh giá hoạt động là rất quan trọng
trong việc hình thành nhân cách. Việc đánh
giá sẽ chuyển dần thành tự đánh giá, giúp
con người thấm nhuần những chuẩn mực,
những biểu giá trị xã hội, trở thành lương
tâm của con người.
.

Thảo luận cặp đôi

Theo bạn lương tâm có vai trò
như thế nào đối với con
người?

Kết luận
HĐ có vai trò quyết định trực tiếp sự hình
thành và phát triển nhân cách, nên trong công
tác giáo dục cũng như trong các hoạt động
khác cần chú ý thay đổi làm phong phú nội
dung, hình thức, cách tổ chức hoạt động, sao
cho lôi cuốn thực sự cá nhân tham gia hoạt
động tích cực, tự giác vào các hoạt động đó

3.1.3. Giao tiếp và nhân cách
Hoạt động của con người luôn mang tính xã
hội, tính cộng đồng, nghĩa là hoạt động luôn
đi với giao tiếp

 Trong giao lưu, đối tượng lại là những chỉnh
thể tâm lí sống động, những nhân cách hoàn
chỉnh. Ở đây diễn ra mối quan hệ giữa chủ thể
và chủ thể
 B.Ph.Lômôv cho rằng: “khi chúng ta nghiên
cứu lối sống của một cá nhân cụ thể, chúng ta
không chỉ giới hạn ở sự phân tích xem nó làm
cái gì và làm như thế nào, mà còn phải nghiên
cứu xem nó giao tiếp với ai và như thế nào”.

Vai trò giao tiếp trong việc hình
thành nhân cách.
 Giao tiếp là điều kiện tồn tạ...
GSTT: NGUYỄN CÔNG THỊNH
Tâm lý học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tâm lý học - Người đăng: hongocvanlinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tâm lý học 9 10 576