Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận cuối khóa lớp quản lý nhà nước

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1281 lần   |   Lượt tải: 9 lần
MỤC LỤC
Nội dung

Trang

Mục lục

01

I. MỞ ĐẦU

02

II. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG

04

1. Mô tả tình huống

04

2. Phân tích tình huống

07

3. Xây dựng đánh giá phương án và lựa chọn phương án

10

4. Kế hoạch tổ chức thực hiện

13

III. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

14

1. Kiến nghị

14

2. Kết luận

15

TÀI LIỆU THAM KHẢO

17

1

I. MỞ ĐẦU
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất trực tiếp, mặt
bằng để sản xuất kinh doanh, xây dựng công sở, các công trình công cộng và nhà
ở. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất
quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức
thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Trong
trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích an ninh,
quốc phòng, phát triển kinh tế – xã hội, Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng
có bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc không có bồi thường theo qui định của
pháp luật. Người sử dụng đất có trách nhiệm trả lại đất khi Nhà nước có quyết
định thu hồi đất.
Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của công dân thể hiện dưới
nhiều hình thức khác nhau như quyền tham gia thảo luận những vấn đề chung
của cả nước và từng địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết
khi Nhà nước trưng cầu dân ý. Trong quá trình sinh sống khi bị xâm hại các lợi
ích công dân có quyền khiếu lại - tố cáo với các cơ quan chức năng có thẩm
quyền để giải quyết đảm bảo các lợi ích hợp pháp của mình đặc biệt trong lĩnh
vực va chạm lợi ích về đất đai bởi đó là phần tài sản lớn của mỗi công dân, là
lợi ích sát sườn ảnh hưởng trực tiếp đế cuộc sống của mỗi công dân và hộ gia
đình của mình.
Điều 74 Hiến Pháp 1992 (Sửa đổi bổ sung) quy định quyền khiếu nại, tố
cáo của công dân. Đây là quyền cơ bản trong các quyền và nghĩa vụ hành
chính - chính trị mà công dân được hưởng. Giải quyết kịp thời những đơn thư
khiếu nại, tố cáo của công dân sẽ tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng
và Nhà nước, qua đó phát huy được những ưu điểm, có biện pháp khắc phục
những tồn tại, yếu kém, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Trong
những năm qua mặc dù các cơ quan Nhà nước đã có nhiều cố gắng nhưng chất
lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân còn nhiều hạn chế,
thiếu chặt chẽ, một số vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng
không được thi hành nghiêm chỉnh.
2

Trong tình hình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt
Nam, thực hiện tốt luật khiếu nại, tố cáo là cơ sở pháp ...
MỤC LỤC
Nội dung
Mục lục
I. MỞ ĐẦU
II. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG
1. Mô tả tình huống
2. Phân tích tình huống
3. Xây dựng đánh giá phương án và lựa chọn phương án
4. Kế hoạch tổ chức thực hiện
III. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
1. Kiến nghị
2. Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trang
01
02
04
04
07
10
13
14
14
15
17
1
tiểu luận cuối khóa lớp quản lý nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận cuối khóa lớp quản lý nhà nước - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
tiểu luận cuối khóa lớp quản lý nhà nước 9 10 828