Ktl-icon-tai-lieu

Tôi tài giỏi bạn cũng thế (Adam Khoo)

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 3602 lần   |   Lượt tải: 28 lần
wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All !

2010

Tôi tài gi i, B n cũng th
D ch gi : Tr n ðăng Khoa & Uông Xuân Vy

ðóng eBook và Share t i b n b i thư vi n sách ñi n t online: wWw.VietLion.Com

Tôi tài gi i, b n cũng th

Page 1

wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All !

2010

Chương 1. t ñ n ñ n tr thành thiên tài
Chương 2. quá trình h c t p hi u qu
Chương 3. b n ñã s n sàng ñi ñ n thành công chưa?
Chương 4. tôi t tin, tôi có th bay cao và tôi làm ñư c
Chương 5. b n s h u b não c a 1 thiên tài
Chương 6. phương pháp ñ c ñ n m b t thông tin
Chương 7: sơ ñ tư duy (my map ping) công c ghi nh t i ưu
Chương 8: trí nh siêu ñ ng có ph i trí nh ñang kìm hãm b n
Chương 9:trí nh siêu ñ ng dành cho s h th ng s
Chương 10: mô hình trí nh
Chương 11 ngh thu t ng d ng lý thuy t vào th c hành
Chương 12 :dám ư c mơ, s c m nh c a m c tiêu
thành công không ph i là do may m n
Chương 13 : ñ ng l c m nh m vư t qua s lư i bi ng
Chương 14: công th c ñ t ñi m tuy t ñ i
Chương 15: th i gian là ti n b c làm ch th i gi an, làm ch cu c s ng
Chương 16. t o quy t tâm m nh m t c thì
Chương 17. tăng t c v ñích
Chương 18: vinh quang và chi n th ng

Tôi tài gi i, b n cũng th

Page 2

wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All !

2010

PH N M T
TÔI TÀI GI I B N CŨNG TH
CHƯƠNG M T
T ð N ð N TR THÀNH THIÊN TÀI
CÓ TH NÀO M T ð A TR NG C NGH CH, ð N ð N L I TR THÀNH M T
TÀI NĂNG SÁNG CHÓI?
Trư c h t, tôi xin chúc m ng b n vì ñã ch n quy n sách này. Vi c b n s n sàng ñ u tư th i
gi an và công s c ñ ñ c quy n sách này cho th y t ñáy lòng mình, b n bi t rõ r ng b n có
kh năng ñ t nhi u thành công hơn nh ng gì b n ñang ñ t ñư c ngày hôm nay. Cho dù bây gi
b n ñang là 1 h c sinh gi i, m t h c sinh trung bình hay th m chí là 1 h c sinh kém, tôi ch c
ch n r ng b n có ti m năng ñ ñ t ñư c nh ng k t qu xu t s c mà b n khao khát. B n bi t rõ
và b n có ni m tin mãnh li t r ng trong b n, m i tài năng ti m n ñang ñ i ñư c gi i phóng.
H u như m i ngày, tôi ñi kh p nơi t ch c nh ng bu i chuyên ñ dành cho hàng ngàn h c
sinh, giáo viên v cách phát tri n kh năng ti m n trong h ñ ñ t thành tích xu t s c. Báo
chí, ñài truy n hình ca ng i tôi như b c th y v vi c h c và như 1 thiên tài. H ñ c p ñ n vi c
tôi ñã giúp nhi u h c sinh, ñ c bi t là nh ng h c sinh h t thu c ch a , tr thành nh ng
ngư i không nh ng thành công trong vi c h c mà còn thành công trong các lĩnh v c cu c s ng
khác.
Xin thưa v i các b n, ngư i c m th y b t ng nh t v nh ng ñi u kì di u y chính là… b n
th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôi tài giỏi bạn cũng thế (Adam Khoo) - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Tôi tài giỏi bạn cũng thế (Adam Khoo) 9 10 985