Ktl-icon-tai-lieu

trải nghiệm và khát vộng cuộc sống

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Traãi nghiïåm

&

GIFT FROM THE SEA, 50th Anniversary Edition
by Anne Morrow Lindbergh

Copyright © 1955, 1975 by Anne Morrow Lindbergh,
and renewed 1983 by Anne Morrow Lindbergh.
Copyright renewed © 2003 by Jon Lindbergh, Land M. Lindbergh,
Scott Morrow Lindbergh, and Reeve Lindbergh.
Originally published in 2005 by Pantheon Books, a division of
Random House, Inc., USA.
Vietnamese Language Copyright © 2008 by First News - Tri Viet.
This translation published under arrangement with Pantheon Books,
a division of Random House, Inc., U.S.A.
All rights reserved.

GIFT FROM THE SEA - TRAÃI NGHIÏÅM &
KHAÁT VOÅNG CUÖÅC SÖËNG
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát
haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng
chuyïín giao baãn quyïìn vúái Pantheon Books, Hoa Kyâ.
Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First
News vaâ Pantheon Books àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi
phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë
vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ tuïå Berne.
CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS

11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

Traãi nghiïåm

&

Biïn dõch:
HUÏÅ GIANG – NGOÅC KHANH
AN BÒNH – NGOÅC HÊN

First News

NHAÂ XUÊËT BAÃN VÙN HOÁA SAÂI GOÂN

LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU
(Nhên kyã niïåm 50 nùm xuêët baãn taác phêím naây)

V

êåy laâ “Traãi nghiïåm & khaát voång cuöåc
söëng” àaä bûúác vaâo tuöíi 50. Khi múái laâ möåt cö beá
10 tuöíi, töi àaä cêìm êën baãn àêìu tiïn cuöën saách
cuãa meå. Vaâ bêy giúâ, khi cêìm êën baãn múái nhêët
trïn tay, töi àaä laâ möåt phuå nûä 60 tuöíi. Töi àaä
àoåc “Traãi nghiïåm & khaát voång cuöåc söëng”
suöët thúâi gian àoá vaâ chûa bao giúâ caãm thêëy cuöën
saách meå töi viïët vaâo nùm 1955 laåi laåc hêåu àöëi
vúái nhûäng vêën àïì ngaây nay.
Duâ àoåc bêët cûá doâng naâo, trang naâo trong
“Traãi nghiïåm & khaát voång cuöåc söëng”, ngûúâi
ta vêîn thêëy mònh coá thïí thúã nheå nhaâng hún vaâ
söëng thoaãi maái hún. Duâ àoåc toaân böå hay chó vaâi
doâng trong saách, baån cuäng coá thïí caãm thêëy bònh
an vaâ tûå do söëng theo möåt caách khaác.
5

Ngön ngûä vaâ gioång àiïåu cuãa cuöën saách luön
laâm töi liïn tûúãng àïën nhûäng chuyïín àöång bònh
thûúâng maâ vônh hùçng cuãa biïín caã. Töi khöng
biïët meå àaä cöë yá choån gioång vùn àoá hay noá àïën
möåt caách tûå nhiïn vúái baâ trong t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trải nghiệm và khát vộng cuộc sống - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
trải nghiệm và khát vộng cuộc sống 9 10 329