Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng để trường tồn 2

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 2652 lần   |   Lượt tải: 0 lần
liên tục và kế thừa, từ đó tạo điều kiện cho những nỗ lực
tiến bộ. Ngược lại, sự tiến bộ cũng hỗ trợ cho tư tưởng cốt
lõi, bởi nếu không có thay đổi và chuyển động về phía
trước thì công ty sẽ không tồn tại được. Hai yếu tố này kết
hợp chặt chẽ, tinh vi với nhau, cùng tạo điều kiện cho lợi

CHƯƠNG SÁ U

NỀN VĂN HÓA CÔNG TY
MANG TÍNH NGHI THỨC CAO

ích sau cùng của tổ chức. Hãy nghe đoạn hùng biện sôi nổi
của một nhân viên GE về sự liên hệ kỳ diệu đó khi cô bình
luận về BHAG của công ty “đạt vị trí số một hay số hai

Gìn giữ
cái cốt lõi

trong mọi thị trường, đồng thời thay đổi triệt để công ty sao
cho có được sự năng động và linh hoạt như một doanh
nghiệp nhỏ”:

Thúc đẩy
sự tiến bộ

GE... Chúng tôi đem những điều tốt đẹp đến cho cuộc
đời này”. Mọi người ở GE đều cảm thấy xúc động khi
nghe những lời trên, vì nó diễn tả cảm xúc của họ về
công ty. Đó là công việc, là tăng trưởng cho nền kinh
tế, là chất lượng và dịch vụ cho khách hàng, là lợi ích
và đào tạo cho nhân viên, là các thách thức và sự
thỏa mãn cho mọi cá nhân. Điều đó cũng có nghĩa là
sự chính trực, lòng trung thành ở mọi cấp độ. Và nếu
không có hàng loạt giá trị và cam kết đó, Welch đã
không thể thành công trong cuộc cách mạng của

Bây giờ, yêu cầu các bạn giơ tay phải lên - hãy nhớ rằng
tại Wal-Mart, chúng ta phải luôn giữ lời hứa - hãy lặp lại
theo tôi: Từ hôm nay trở đi, tôi long trọng tuyên bố và
cam kết rằng mỗi khi có khách hàng đến với tôi,
tôi sẽ mỉm cười và chào đón họ nhiệt tình.
SAM WALTON,
khi nói chuyện trước hơn 100.000 nhân viên
Wal-Mart trong một chương trình truyền hình trực tiếp
qua vệ tinh giữa thập niên 1980213

mình [cô ta nhấn mạnh].
IBM thật sự thành công trong việc tạo ra động lực cho
các nhân viên của họ. Tôi có thể thấy điều đó qua Anne,
vợ tôi. Thực sự cô ấy đã bị “tẩy não”, song việc tẩy não này
là một điều tốt. Họ thực sự đã làm cho lòng trung thành và
khát vọng lao động được thấm nhuần trong nhân viên công ty.
Lời của hôn phu của một nữ nhân viên IBM, 1985214

XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TỒN

NỀN VĂN HÓA CÔNG TY MANG TÍNH NGHI THỨC CAO

226

227

“Đúng vậy. Những ai không thích sức ép trong công việc,

“

những ai không phù hợp với hệ thống và giá trị của công

T

ty sẽ p...
XÊY DÛÅNG ÀÏÍ TRÛÚÂNG TÖÌN
226
NÏÌN VÙN HOÁA CÖNG TY MANG TÑNH NGHI THÛÁC CAO
227
CHÛÚNG SAÁU
NÏÌN VÙN HOÁA CÖNG TY
MANG TÑNH NGHI THÛÁC CAO
Bêy giúâ, yïu cêìu caác baån giú tay phaãi lïn - haäy nhúá rùçng
taåi Wal-Mart, chuáng ta phaãi luön giûä lúâi hûáa - haäy lùåp laåi
theo töi: Tûâ höm nay trúã ài, töi long troång tuyïn böë vaâ
cam kïët rùçng möîi khi coá khaách haâng àïën vúái töi,
töi seä móm cûúâi vaâ chaâo àoán hoå nhiïåt tònh.
SAM WALTON,
khi noái chuyïån trûúác hún 100.000 nhên viïn
Wal-Mart trong möåt chûúng trònh truyïìn hònh trûåc tiïëp
qua vïå tinh giûäa thêåp niïn 1980
213
IBM thêåt sûå thaânh cöng trong viïåc taåo ra àöång lûåc cho
caác nhên viïn cuãa hoå. Töi coá thïí thêëy àiïìu àoá qua Anne,
vúå töi. Thûåc sûå cö êëy àaä bõ “têíy naäo”, song viïåc têíy naäo naây
laâ möåt àiïìu töët. Hoå thûåc sûå àaä laâm cho loâng trung thaânh vaâ
khaát voång lao àöång àûúåc thêëm nhuêìn trong nhên viïn cöng ty.
Lúâi cuãa hön phu cuãa möåt nûä nhên viïn IBM, 1985
214
liïn tuåc vaâ kïë thûâa, tûâ àoá taåo àiïìu kiïån cho nhûäng nöî lûåc
tiïën böå. Ngûúåc laåi, sûå tiïën böå cuäng höî trúå cho tû tûúãng cöët
loäi, búãi nïëu khöng coá thay àöíi vaâ chuyïín àöång vïì phña
trûúác thò cöng ty seä khöng töìn taåi àûúåc. Hai yïëu töë naây kïët
húåp chùåt cheä, tinh vi vúái nhau, cuâng taåo àiïìu kiïån cho lúåi
ñch sau cuâng cuãa töí chûác. Haäy nghe àoaån huâng biïån söi nöíi
cuãa möåt nhên viïn GE vïì sûå liïn hïå kyâ diïåu àoá khi cö bònh
luêån vïì BHAG cuãa cöng ty “àaåt võ trñ söë möåt hay söë hai
trong moåi thõ trûúâng, àöìng thúâi thay àöíi triïåt àïí cöng ty sao
cho coá àûúåc sûå nùng àöång vaâ linh hoaåt nhû möåt doanh
nghiïåp nhoã”:
GE... Chuáng töi àem nhûäng àiïìu töët àeåp àïën cho cuöåc
àúâi naây”. Moåi ngûúâi úã GE àïìu caãm thêëy xuác àöång khi
nghe nhûäng lúâi trïn, vò noá diïîn taã caãm xuác cuãa hoå vïì
cöng ty. Àoá laâ cöng viïåc, laâ tùng trûúãng cho nïìn kinh
tïë, laâ chêët lûúång vaâ dõch vuå cho khaách haâng, laâ lúåi ñch
vaâ àaâo taåo cho nhên viïn, laâ caác thaách thûác vaâ sûå
thoãa maän cho moåi caá nhên. Àiïìu àoá cuäng coá nghôa laâ
sûå chñnh trûåc, loâng trung thaânh úã moåi cêëp àöå. Vaâ nïëu
khöng coá haâng loaåt giaá trõ vaâ cam kïët àoá, Welch àaä
khöng thïí thaânh cöng trong cuöåc caách maång cuãa
mònh [cö ta nhêën maånh].
Gòn giûäGòn giûä
Gòn giûäGòn giûä
Gòn giûä
caái cöët loäicaái cöët loäi
caái cöët loäicaái cöët loäi
caái cöët loäi
Thuác àêíyThuác àêíy
Thuác àêíyThuác àêíy
Thuác àêíy
sûå tiïën böåsûå tiïën böå
sûå tiïën böåsûå tiïën böå
sûå tiïën böå
Xây dựng để trường tồn 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng để trường tồn 2 - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
Xây dựng để trường tồn 2 9 10 745