Ktl-icon-tai-lieu

15 câu ôn tập quản trị công nghệ

Được đăng lên bởi penicillinr
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1) Năng lực công nghệ cấp cơ sở gồm 4 thành phần, đó là:
- Năng lực vận hành: Là khả năng liên tục chuyển đổi có hiệu quả các đầu vào thành đầu

-

-

-

ra theo chiến lược kinh doanh của DN. Gồm: Năng lực sử dụng hiệu quả MMTB, NL
LKH và kiểm soát hoạt động SX, NL bảo trì bảo dưỡng,NL chuyển đổi nhanh sang mẫu
mã mới, NL sử dụng hệ thống thông tin kiểm soát.
Năng lực giao dịch: Là khả năng lập kế hoạch và thực hiện các giao dịch CN. Gồm:
Năng lực xác định rõ CN cần mua/bán và người mua/bán CN, đánh giá sự phù hợp của
CN, xác định cơ chế mua/bán phù hợp nhất, thương thảo các điều khoản hợp đồng.
Năng lực cải tiến gồm: Năng lực thích nghi với công nghệ được chuyển giao, NL thiết
kế ngược (NL sao chép), cải tiến sản phẩm (đưa sản phẩm mới ra thị trường), NL thực
hiện cải tiến quá trình (đưa quá trình mới vào doanh nghiệp hoặc ra thị trường) và NL
sáng tạo ra CN mới.
Năng lực hỗ trợ: Là năng lực phát triển, tích hợp và cải thiện các năng lực vận hành,
giao dịch và cải tiến. Gồm: Năng lực tạo bối cảnh phát triển dựa trên công nghệ, xác định
và tìm nguồn tài chính hiệu quả, NL tiếp cận hiệu quả các đầu vào cho san xuất, NL lập
và thực hiện DA, NL lập và thực hiện các chương trình phát triển NNL.
Câu 2: trình bày về các biện pháp nâng cao NLCN

-

Củng cố và nâng cao chất lượng MTCN (tương ứng với việc nâng cao, xây dựng cơ sở hạ
tầng CN) dẫn đến nâng cao NLCN:
+ Nâng cao nhận thức và hiểu biết về năng lực công nghệ: làm cho mọi người hiểu rằng
nâng cao NLCN khổng phải là công việc của riêng ai mà là trách nhiệm của cả cộng
đồng. Từ tập thể tổ chức cho đến cá nhân cần phải đồng bộ tham gia để có đc năng lực
CN và giải quyết đc các vấn đề CN đặt ra.
+ Xây dựng yêu cầu năng lực công nghệ cơ sở, ngành, quốc gia: phải nêu bật được những
điểm mạnh cần phát huy, mặt yếu cần khắc phục và những vấn đề cần tăng cường, bổ
sung. Chúng ta phải xây dựng nên mục tiêu để phát triển KT – XH bằng những kiến thức
đã tích lũy đc và trau dồi một cách hiệu quả sẽ khắc phục đc những vấn đề khó khan cũng
như những vấn đề cần tăng cường và bổ sung.
+ Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện phương pháp phân tích đánh giá năng lực CN: để
phục vụ cho việc phân tích đánh giá NLCN, Muốn nâng cao NLCN đầu tiên phải xác
định thực trạng để từ đó có giải pháp – nên việc NC và hoàn thiện pp phân tích ĐG là cần
thiết.

+ Tạo nguồn nhân lực cho công nghệ: Dựa trên nguồn nhân lực hiện tại để tiến hành quy
hoạch và xác định kế hoạch xây dựng NNL một cách khoa học và có hệ thống. Bổ sung

nhân lực có năng...
1) Năng lực công nghệ cấp cơ sở gồm 4 thành phần, đó là:
- Năng lực vận hành: khả năng liên tục chuyển đổi hiệu quả các đầuo thành đầu
ra theo chiến lược kinh doanh của DN. Gồm: Năng lực sử dụng hiệu quả MMTB, NL
LKH kiểm soát hoạt động SX, NL bảo trì bảo dưỡng,NL chuyển đổi nhanh sang mẫu
mã mới, NL sử dụng hệ thống thông tin kiểm soát.
- Năng lực giao dịch: khả ng lập kế hoạch thực hiện các giao dịch CN. Gồm:
Năng lực xác định CN cần mua/bán người mua/bán CN, đánh giá sự phù hợp của
CN, xác định cơ chế mua/bán phù hợp nhất, thương thảo các điều khoản hợp đồng.
- Năng lực cải tiến gồm: Năng lực thích nghi với công nghệ được chuyển giao, NL thiết
kế ngược (NL sao chép), cải tiến sản phẩm (đưa sản phẩm mới ra thị trường), NL thực
hiện cải tiến quá trình (đưa quá trình mới vào doanh nghiệp hoặc ra thị trường) NL
sáng tạo ra CN mới.
- Năng lực hỗ trợ: năng lực phát triển, tích hợp cải thiện các ng lực vận hành,
giao dịch và cải tiến. Gồm: Năng lực tạo bối cảnh phát triển dựa trên công nghệ, xác định
tìm nguồn tài chính hiệu quả, NL tiếp cận hiệu quảc đầuo cho san xuất, NL lập
và thực hiện DA, NL lập và thực hiện các chương trình phát triển NNL.
Câu 2: trình bày về các biện pháp nâng cao NLCN
- Củng cố và nâng cao chất lượng MTCN (tương ứng với việc nâng cao, xây dựng cơ sở hạ
tầng CN) dẫn đến nâng cao NLCN:
+ Nâng cao nhận thức hiểu biết về năng lực công nghệ: làm cho mọi người hiểu rằng
nâng cao NLCN khổng phải công việc của riêng ai trách nhiệm của cả cộng
đồng. Từ tập thể tổ chức cho đến nhân cần phải đồng bộ tham gia để đc năng lực
CN và giải quyết đc các vấn đề CN đặt ra.
+ Xây dựng yêu cầu năng lực công nghệ cơ sở, ngành, quốc gia: phải nêu bật được những
điểm mạnh cần phát huy, mặt yếu cần khắc phục những vấn đề cần tăng ờng, bổ
sung. Chúng ta phải xây dựng nên mục tiêu để phát triển KT – XH bằng những kiến thức
đã tích lũy đc và trau dồi một cách hiệu quả sẽ khắc phục đc những vấn đề khó khan cũng
như những vấn đề cần tăng cường và bổ sung.
+ Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương pháp phân tích đánh giá năng lực CN: để
phục vụ cho việc phân tích đánh giá NLCN, Muốn nâng cao NLCN đầu tiên phải xác
định thực trạng để từ đó có giải pháp – nên việc NC và hoàn thiện pp phân tích ĐG là cần
thiết.
+ Tạo nguồn nhân lực cho công nghệ: Dựa trên nguồn nhân lực hiện tại để tiến hành quy
hoạch xác định kế hoạch xây dựng NNL một cách khoa học hệ thống. Bổ sung
15 câu ôn tập quản trị công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
15 câu ôn tập quản trị công nghệ - Người đăng: penicillinr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
15 câu ôn tập quản trị công nghệ 9 10 439