Ktl-icon-tai-lieu

150 câu hỏi trắc nghiệm Nhiệt

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 5926 lần   |   Lượt tải: 43 lần
buihuuai@gmail.com----dhcn tp hcm

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT.
Chương I:
24 câu.
1. Theo định nghĩa Hệ nhiệt động thì:
a. Hệ nhiệt động là chất môi giới được khảo sát bằng phương pháp
nhiệt động.
b. Hệ nhiệt động là nguồn nóng để thực hiện quá trình nhiệt động.
c. Hệ nhiệt động là nguồn lạnh để thực hiện quá trình nhiệt động.
d. Hệ nhiệt động gồm tất cả 3 thành phần trên.
Đáp án: d
2. Hệ nhiệt động trong các loại máy nhiệt sau, hệ nào là hệ nhiệt động kín:
a. Động cơ đốt trong.
b. Động cơ Diesel.
c. Bơm nhiệt.
d. Cả 3 câu đều đúng.
Đáp án: c
3. Hệ nhiệt động trong các loại máy nhiệt sau, hệ nào là hệ nhiệt động hở:
a. Động cơ đốt trong.
b. Máy lạnh.
c. Chu trình Rankin của hơi nước
d. Cả 3 câu đều đúng.
Đáp án: a
4. Trong nhiệt động lực học, trạng thái của chất môi giới:
a. Là hình thái tồn tại của vật chất: Rắn, lỏng, hơi.
b. Là tổng hợp các tính chất vật lý của vật chất.
c. Cả câu a. và b. đều đúng.
d. Cả câu a. và b. đều sai.
Đáp án: b
5. Câu nào sau đây chỉ đặc điểm của thông số trang thái.
a. Để xác định trạng thái của chất môi giới.
b. Chỉ thay đổi khi có sự trao đổi năng lượng giữa hệ nhiệt động với
môi trường xung quanh.
c. Sự thay đổi một thông số trang thái luôn luôn làm thay đổi trạng
thái của chất môi giới.
d. Cả 3 câu đều đúng.
Đáp án: d
6. Nhiệt độ:
a. là một thông số trạng thái.
b. quyết định hướng truyền của dòng nhiệt
c. Phát biểu a. và b. đều đúng.
d. Phát biểu a. và b. đều sai.

buihuuai@gmail.com----dhcn tp hcm

Đáp án: c
7. Sự thay đổi nhiệt độ:
a. Không làm thay đổi trạng thái của chất môi giới.
b. Luôn luôn làm thay đổi trạng thái của chất môi giới.
Đáp án: b
8. Nhiệt độ là một thông số:
a. Tỷ lệ với động năng của các phân tử.
b. Tỷ lệ với lực tương tác giữa các phân tử.
Đáp án: a
9. Thang nhiệt độ nào sau đây là thông số trạng thái (theo hệ SI):
a. Nhiệt độ bách phân.
b. Nhiệt độ Rankine.
c. Nhiệt độ Kelvin
d. Nhiệt độ Fahrenheit
Đáp án: c
10.Quan hệ giữa các thang nhiệt độ theo công thức nào sau đây:
a. 0K = 0C – 273,16.
b. 0F =
c. 0K =

90
C
5
90
R.
5

+ 32.

d. Cả 3 công thức đều đúng.
Đáp án: d
11.Đơn vị nhiệt độ nào là đơn vị chuẩn theo hệ SI.
a. 0K.
b. 0C.
c. 0F.
d. 0R.
Đáp án: a
12.Định nghĩa áp suất: là lực tác dụng theo phương pháp tuyến bề mặt …:
a. … lên một đơn vị diện tích.
b. … lên 1 m2.
c. … lên 1 cm2.
d. … lên 1 in2.
Đáp án: a
13.Áp suất nào sau đây mới là thông số trạng thái:
a. Áp suất dư.
b. Áp suất tuyệt đối.
c. Độ chân không.
Đáp án: b
14.Mọi dụng cụ đo áp suất trong kỹ thuật, hầu hết đều c...
buihuuai@gmail.com----dhcn tp hcm


 !"
# Theo định nghĩa Hệ nhiệt động thì:
a. Hệ nhiệt động là chất môi giới được khảo sát bằng phương pháp
nhiệt động.
b. Hệ nhiệt động là nguồn nóng để thực hiện quá trình nhiệt động.
c. Hệ nhiệt động là nguồn lạnh để thực hiện quá trình nhiệt động.
d. $%$&'()*&+& ,-&./0&12.
3/34
 Hệ nhiệt động trong các loại máy nhiệt sau, hệ nào là hệ nhiệt động kín:
a. Động cơ đốt trong.
b. Động cơ Diesel.
5*%$&
d. Cả 3 câu đều đúng.
3/3
- Hệ nhiệt động trong các loại máy nhiệt sau, hệ nào là hệ nhiệt động hở:
6 ( '7&&18
b. Máy lạnh.
c. Chu trình Rankin của hơi nước
d. Cả 3 câu đều đúng.
3/36
 Trong nhiệt động lực học, trạng thái của chất môi giới:
a. Là hình thái tồn tại của vật chất: Rắn, lỏng, hơi.
9 .&:;/ 3 &< +&=>&?@ A6=>& +&
c. Cả câu a. và b. đều đúng.
d. Cả câu a. và b. đều sai.
3/39
B Câu nào sau đây chỉ đặc điểm của thông số trang thái.
a. Để xác định trạng thái của chất môi giới.
b. Chỉ thay đổi khi có sự trao đổi năng lượng giữa hệ nhiệt động với
môi trường xung quanh.
c. Sự thay đổi một thông số trang thái luôn luôn làm thay đổi trạng
thái của chất môi giới.
4 ,- !"'C"'D
3/34
E Nhiệt độ:
a. là một thông số trạng thái.
b. quyết định hướng truyền của dòng nhiệt
c. Phát biểu a. và b. đều đúng.
d. Phát biểu a. và b. đều sai.
150 câu hỏi trắc nghiệm Nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
150 câu hỏi trắc nghiệm Nhiệt - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
150 câu hỏi trắc nghiệm Nhiệt 9 10 726