Ktl-icon-tai-lieu

20 ĐỀ TÀI BÁO CÁO MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN

Được đăng lên bởi Thị Lùng Em Nguyễn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
20 ĐỀ TÀI BÁO CÁO MÔN
LUẬT HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN
(đã được chỉnh lý, bổ sung)
1. Vùng và quy hoạch vùng.
Luật xây dựng năm 2003 (Điều 3, Điều 15 đến Điều 18).
Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy hoạch xây dựng.
Quyết định số 1581/2009/QĐ-TTg ngày 9 tháng 10 năm 2009 Quyết định về phê
duyệt quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và tầm
nhìn đến năm 2050.
Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 của TTCP về việc phê
duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.
Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về Ban hành
quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy
hoạch xây dựng (tham khảo các nội dung có liên quan quy hoạch vùng).
Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 về việc ban hành quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (các nội dung liên quan đến quy hoạch
vùng).
2. Đô thị và phân loại đô thị.
Luật quy hoạch đô thị năm 2009 (Điều 3, Điều 4)
Nghị định 42/2009/NĐ-CP (07/5/2009) của Chính phủ (thay thế Nghị định
72/2001/NĐ-CP (05/10/2001)) về việc phân loại đô thị.
Nghị định số 93/2001 (12/12/2001), Chính phủ phân cấp cho Thành phố Hồ Chi
Minh.
Nghị quyết của Bộ Chính trị số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 "Về xây
dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước" (xem thêm).
Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về việc chia và điều

1

chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh.
Nghị định của Chính phủ số 05/2004/NĐ - CP ngày 02 tháng 01 năm 2004 về việc
thành lập các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, các huyện Phong
Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và các xà, phường, thị trấn thuộc thành phố
Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Quyết định của TTCP số 209/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2005 về việc
công nhận thành phố Huế là đô thị loại I thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết định số 1210/QĐ-TTg (5/9/2008) của Thủ tướng Chính phủ công nhận
thành phố Vinh là đô thị loại I thuộc tỉnh Nghệ An.
Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 công nhận TP. Cần Thơ là
đô thị loại I trực thuộc Trung ương (thay thế Quyết định 51.TTg ngày 04/11/1992
của TTCP v/v công nhận TP Cần thơ thuộc tỉnh Cần thơ là đô thị loại II).
3. Quy hoạch đô thị
Luật xây dựng năm 2003 (Điều 32).
Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.
Nghị định 91-CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 ban hành điều lệ quản lý quy hoạch
đô thị (hết hiệu lực).
Nghị định 37/2010/NĐ-CP (07/4/2010) về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý
quy hoạch đô...
1
20 ĐỀ TÀI BÁO CÁO MÔN
LUT HÀNH CHÍNH ĐÔ TH, NÔNG THÔN
(đã được chnh lý, b sung)
1. Vùng và quy hoch vùng.
Lut xây dng năm 2003 (Điu 3, Điu 15 đến Điu 18).
Ngh định 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 v quy hoch xây dng.
Quyết định s 1581/2009/QĐ-TTg ngày 9 tháng 10 năm 2009 Quyết định v phê
duyt quy hoch xây dng vùng Đồng bng sông Cu Long đến năm 2010 và tm
nhìn đến năm 2050.
Quyết định s 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2009 ca TTCP v vic phê
duyt Quy hoch sân golf Vit Nam đến năm 2020.
Quyết định s 03/2008/QĐ-BXD ny 31/3/2008 ca B y dng v Ban hành
quy định ni dung th hin bn v, thuyết minh đối vi nhim v đ án quy
hoch xây dng (tham kho các ni dung có liên quan quy hoch vùng).
Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 v vic ban hành quy chun k
thut quc gia v quy hoch xây dng (các ni dung liên quan đến quy hoch
vùng).
2. Đô th và phân loi đô th.
Lut quy hoch đô th năm 2009 (Điu 3, Điu 4)
Ngh định 42/2009/NĐ-CP (07/5/2009) ca Chính ph (thay thế Ngh định
72/2001/NĐ-CP (05/10/2001)) v vic phân loi đô th.
Ngh đnh s 93/2001 (12/12/2001), Chính ph phân cp cho Thành ph H Chi
Minh.
Ngh quyết ca B Chính tr s 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02 năm 2005 "V xây
dng và phát trin thành ph Cn Thơ trong thi k công nghip hoá, hin đại hoá
đất nước" (xem thêm).
Nghị quyết s22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 v vic chia điu
20 ĐỀ TÀI BÁO CÁO MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
20 ĐỀ TÀI BÁO CÁO MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN - Người đăng: Thị Lùng Em Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
20 ĐỀ TÀI BÁO CÁO MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN 9 10 522