Ktl-icon-tai-lieu

Air conditioning and refrigeration engineering Hank book

Được đăng lên bởi nguyenphantrung-gmail-com
Số trang: 161 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Wang, S.K. and Lavan, Z. “Air-Conditioning and Refrigeration”
Mechanical Engineering Handbook
Ed. Frank Kreith
Boca Raton: CRC Press LLC, 1999

c

1999 by CRC Press LLC

Air-Conditioning and
Refrigeration
Shan K. Wang

9.1

Zalman Lavan
Professor Emeritus, Illinois
Institute of Technology

Introduction ......................................................................9-2
Air-conditioning • Air-Conditioning Systems • AirConditioning Project Development and System Design

Individual Consultant

9.2

Psychrometrics ...............................................................9-11
Moist Air • Humidity and Enthalpy • Moist Volume, Density,
Specific Heat, and Dew Point • Thermodynamic Wet Bulb
Temperature and Wet Bulb Temperature • Psychometric Charts

9.3

Air-Conditioning Processes and Cycles ........................9-18
Air-Conditioning Processes • Space Conditioning, Sensible
Cooling, and Sensible Heating Processes • Humidifying and
Cooling and Dehumidifying Processes • Air-Conditioning
Cycles and Operating Modes

9.4

Refrigerants and Refrigeration Cycles ..........................9-34
Refrigeration and Refrigeration Systems • Refrigerants,
Cooling Mediums, and Absorbents • Classification of
Refrigerants • Required Properties of Refrigerants • Ideal
Single-Stage Vapor Compression Cycle • Coefficient of
Performance of Refrigeration Cycle • Subcooling and
Superheating • Refrigeration Cycle of Two-Stage Compound
Systems with a Flash Cooler • Cascade System Characteristics

9.5

Outdoor Design Conditions and Indoor
Design Criteria ...............................................................9-48
Outdoor Design Conditions • Indoor Design Criteria and
Thermal Comfort • Indoor Temperature, Relative Humidity,
and Air Velocity • Indoor Air Quality and Outdoor Ventilation
Air Requirements

9.6

Load Calculations ..........................................................9-54
Space Loads • Moisture Transfer in Building Envelope •
Cooling Load Calculation Methodology • Conduction Heat
Gains • Internal Heat Gains • Conversion of Heat Gains into
Cooling Load by TFM • Heating Load

9.7

Air Handling Units and Packaged Units .......................9-65
Terminals and Air Handling Units • Packaged Units • Coils •
Air Filters • Humidifiers

9.8

Refrigeration Components and
Evaporative Coolers .......................................................9-76
Refrigeration Compressors • Refrigeration Condensers •
Evaporators and Refrigerant Flow Control Devices •
Evaporative...
Wang, S.K. and Lavan, Z. Air-Conditioning and Refrigeration
Mechanical Engineering Handbook
Ed. Frank Kreith
Boca Raton: CRC Press LLC, 1999
c
1999byCRCPressLLC
Air conditioning and refrigeration engineering Hank book - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Air conditioning and refrigeration engineering Hank book - Người đăng: nguyenphantrung-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
161 Vietnamese
Air conditioning and refrigeration engineering Hank book 9 10 574