Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động

Được đăng lên bởi ductaibionic
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1794 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bảo hộ và an toàn lao động ngành Trung học Xây dựng

CHƯƠNG 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
I/ MỞ ĐẦU
1/ Ý nghĩa, mục đích của công tác Bảo hộ lao động:
a/ Ý nghĩa:
Bảo hộ lao động là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, nó mang ý
nghĩa chính trị, xã hội và kinh tế.
- Ý nghĩa chính trị: Tùy theo mỗi chế độ xã hội, quan điểm lao động và tổ
chức lao động có những điểm khác nhau căn bản. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mà
chúng ta đang xây dựng, người lao động đã trở thành người chủ xã hội, lao động đã
trở thành vinh dự và nghĩa vụ của con người, bảo hộ lao động đã trở thành chính sách
lớn của Đảng và nhà nước. Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến công tác bảo hộ
lao động, trên quan điểm ( Con người là vốn quý nhất ) điều kiện lao động không
ngừng được cải thiện, điều này đã thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta. Như
vậy bảo hộ lao động đã phản ánh bản chất của một chế độ xã hội và mang ý nghĩa
chính trị rõ rệt.
- Ý nghĩa xã hội: Bảo hộ lao động góp phần tích cực vào việc củng cố và hoàn
thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, nhờ chăm lo bảo đảm an toàn và
bảo vệ sức khỏe cho người lao động, không ngừng mang lại hạnh phúc cho bản thân
và gia đình họ mà bảo hộ lao động mang ý nghĩa xã hội và nhân đạo sâu sắc.
- ý nghĩa kinh tế: Bảo hộ lao động còn mang ý nghĩa kinh tế quan trọng.
Trong lao động sản xuất, người lao động được bảo vệ tốt, không bị tai nạn, ốm đau
bệnh tật, họ sẽ yên tâm phấn khởi sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành
kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm tốt. Do đó thu nhập cá nhân và phúc lợi tập
thể sẽ được tăng lên, điều kiện đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải
thiện. Ngược lại, tai nạn lao động, ốm đau bệnh tật xảy ra nhiều sẽ ảnh hưởng đến lực
lượng sản xuất. Đồng thời chi phí để khắc phục vụ hậu quả do tai nạn, ốm đau cũng
rất lớn. Cho nên quan tâm thực hiện tốt bảo hộ lao động là thể hiện quan điểm sản
xuất đầy đủ, là tạo điều kiện để sản xuất phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
b. Mục đích:
- Mục đích của công tác bảo hộ lao động là thông qua các biện pháp khoa học
kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để hạn chế, loại trừ các yếu tố nguy hiểm độc hại,
tạo ra điều kiện lao động thuận lợi cho người lao động, để ngăn ngừa tai nạn lao
động, bảo vệ sức khoẻ, góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng
suất lao động.
2- Tính chất của công tác Bảo hộ lao động:
Bảo hộ lao động có ba tính chất chủ yếu đó là: Tính pháp luật, tính khoa học kỹ
thuật và tính quần chúng.
...
Bo h và an toàn lao động ngành Trung hc Xây dng
CHƯƠNG 1:
NHNG VN ĐỀ CHUNG V BO H LAO ĐỘNG
I/ M ĐẦU
1/ Ý
nghĩa, mc đích ca công tác Bo h lao động:
a/ Ý nghĩa:
Bo h lao động là mt chính sách ln ca Đảng và Nhà nước ta, nó mang ý
nghĩa chính tr, xã hi và kinh tế.
- Ý nghĩa chính tr: Tùy theo mi chế độ xã hi, quan đim lao động và t
chc lao động có nhng đim khác nhau căn bn. Dưới chế độ xã hi ch nghĩa mà
chúng ta đang xây dng, người lao động đã tr thành người ch xã hi, lao động đã
tr thành vinh d và nghĩa v ca con người, bo h lao động đã tr thành chính sách
ln ca Đảng và nhà nước. Đảng và Chính ph luôn quan tâm đến công tác bo h
lao động, trên quan đim ( Con người là vn quý nht ) điu kin lao động không
ngng được ci thin, điu này đã th hin bn cht tt đẹp ca chế độ xã hi ta. Như
vy bo h lao động đã phn ánh bn cht ca mt chế độ xã hi và mang ý nghĩa
chính tr rõ rt.
- Ý nghĩa xã hi: Bo h lao động góp phn tích cc vào vic cng c và hoàn
thin quan h sn xut xã hi ch nghĩa. Mt khác, nh chăm lo bo đảm an toàn
bo v sc khe cho người lao động, không ngng mang li hnh phúc cho bn thân
và gia đình h mà bo h lao động mang ý nghĩa xã hi và nhân đạo sâu sc.
- ý nghĩa kinh tế: Bo h lao động còn mang ý nghĩa kinh tế quan trng.
Trong lao động sn xut, người lao động được bo v tt, không b tai nn, m đau
bnh tt, h s yên tâm phn khi sn xut, nâng cao năng sut lao động, hoàn thành
kế hoch sn xut, cht lượng sn phm tt. Do đó thu nhp cá nhân và phúc li tp
th s được tăng lên, điu kin đời sng vt cht và tinh thn ngày càng được ci
thin. Ngược li, tai nn lao động, m đau bnh tt xy ra nhiu s nh hưởng đến lc
lượng sn xut. Đồng thi chi phí để khc phc v hu qu do tai nn, m đau cũng
rt ln. Cho nên quan tâm thc hin tt bo h lao động là th hin quan đim sn
xut đầy đủ, là to điu kin để sn xut phát trin và đem li hiu qu kinh tế cao.
b. Mc đích:
- Mc đích ca công tác bo h lao động là thông qua các bin pháp khoa hc
k thut, t chc, kinh tế, xã hi để hn chế, loi tr các yếu t nguy him độc hi,
to ra điu kin lao động thun li cho người lao động, để ngăn nga tai nn lao
động, bo v sc kho, góp phn bo v và phát trin lc lượng sn xut, tăng năng
sut lao động.
2- Tính cht ca công tác Bo h lao động:
Bo h lao động có ba tính cht ch yếu đó là: Tính pháp lut, tính khoa hc k
thut và tính qun chúng.
a. Tính pháp lut: T t c nhng chính sách, chế độ, quy phm, tiêu chun ca
Nhà nước v bo h lao động được nghiên cu, xây dng nhm bo v con người
trong sn xut. Nó là cơ s pháp lý bt buc các t chc Nhà nước, t chc xã hi,
các t chc kinh tế và mi người tham gia lao động phi nghiêm chnh chp hành.
1
An toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động - Người đăng: ductaibionic
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
An toàn lao động 9 10 169