Ktl-icon-tai-lieu

an toàn lao động

Được đăng lên bởi rongtini
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 4 lần
dành cho hệ trung cấp nghề
Chương I
NHNG VN ĐỀ CHUNG V BO H LAO ĐỘNG
1.1. Các khái nim cơ bn
1.1.1 Điu kin lao động
Điu kin lao động là mt tp hp tng th v các yếu t t nhiên, k thut, kinh tế, xã
hi, được biu hin thong qua các công c và phương tin lao động, quá trình công ngh, môi
trường lao động và s sp xếp, b trí tác động qua li ca chúng trong mi quan h vi con
người, to nên mt đ
iu kin nht định cho con người trong quá trình lao động
Đánh giá, phân tích điu kin lao động phi tiến hành đánh giá, phân tích đồng thi trong
mi quan h tác động qua li ca tt c các yếu t trên.
1.1.2 Các yếu t nguy him và có hi
Trong mt điu kin lao động c th, bao gi cũng xut hin các yếu t vt cht có nh hưởng
xu, nguy hi
m, có nguy cơ gây tai nn hoc bnh ngh nghip cho người lao động, gi đó là các
yếu t nguy him có hi. C th là:
- Các yếu t vt lý như nhit độ, độ m, tiếng n, rung động, các bc x có hi, bi.
- Các yếu t hóa hc như các cht độc, các loi hơi, khí, bi độc, các cht phóng x.
- Các yếu t
sinh vt, vi sinh vt như các loi vi khun, siêu vi khun, kí sinh trùng, côn
trùng, rn.
- Các yếu t bt li v tư thế lao động, không tin nghi do không gian ch làm vic, nhà
xưởng cht hp, mt v sinh, Các yếu t tâm lý không thun li.
1.1.3 Tai nn lao động
Tai nn lao động là tai nn xy ra trong quá trình lao động, do tác động đột ngt t bên
ngoài, làm chết người hay làm tn thương, hoc phá hy chc nă
ng hot động bình thường ca
mt b phn nào đó ca cơ th.
Khi b nhim độc đột ngt thì gi là nhim độc cp tính, có th gây chết người ngay tc
khc hoc hy hoi chc năng nào đó ca cơ th thì cũng được gi là tai nn lao động.
1.1.4. Bnh ngh nghip
Bnh ngh nghip là s suy yếu d
n sc khe ca người lao động, gây nên bnh tt do tác
động ca các yếu t có hi phát sinh trong quá trình lao động trên cơ th người lao động.
1.2. Muïc ñích, yù nghóa vaø tính chaát cuûa coâng taùc baûo hoä lao ñoäng
1.2.1 Muïc ñích-YÙ nghóa cuûa coâng taùc baûo hoä lao ñoäng
Muïc ñích cuûa coâng taùc baûo hoä lao ñoäng laø thoâng qua caùc bieän phaùp veà khoa hoïc kó thuaät, toå
chöùc, kinh teá, xaõ hoäi ñeå loaïi tröø caùc yeáu toá nguy hieåm vaø coù haïi phaùt sinh trong xaûn xuaát, taïo
neân moät ñieàu kieän lao ñoäng thuaän lôïi vaø ngaøy caøng ñöôïc caûi thieän toát hôn, ngaên ngöøa tai naïn
lao ñoäng vaø beänh ngheà nghieäp, haïn cheá oám ñau vaø giaûm söùc khoûe cuõng nhö nhöõng thieät haïi
khaùc ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng, nhaèm baûo ñaûm an toaøn, baûo veä söùc khoûe vaø tính maïng ngöôøi lao
ñoäng, tröïc tieáp goùp phaàn baûo veä vaø phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát taêng naêng suaát lao ñoäng.
Baûo hoä lao ñoäng tröôùc heát laø moät phaïm truø saûn xuaát, nhaèm baûo veä yeáu toá naêng ñoäng nhaát
cuûa löïc löôïng saûn xuaát laø ngöôøi lao ñoäng. Maët khaùc vieäc chaêm lo söùc khoûe cho ngöôøi lao
ñoäng, mang laïi haïnh phuùc cho baûn thaân vaø gia ñình hoï coøn coù yù nghóa nhaân ñaïo.
an toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
an toàn lao động - Người đăng: rongtini
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
an toàn lao động 9 10 514