Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 396 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh

C
NT
CH
H¦
¦¥
TO
¥N
Oµ
NG
µN
NL
G II:: N
LA
AO
O§
NH
§é
H÷
én
÷N
ng
NG
g
GV
VÊ
ÊN
N§
§Ò
ÒC
CH
HU
UN
NG
GV
VÒ
ÒA
AN
§1.1 kh¸I niÖm chung
1.1-Kh¸i niÖm vÒ b¶o hé lao ®éng:
-B¶o hé lao ®éng lµ m«n khoa häc nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p
luËt, c¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc kinh tÕ - x· héi vµ khoa häc c«ng nghÖ ®Ó c¶i tiÕn ®iÒu
kiÖn lao ®éng nh»m:
• B¶o vÖ søc khoÎ, tÝnh m¹ng con ng−êi trong lao ®éng.
• N©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm.
• B¶o vÖ m«i tr−êng lao ®éng nãi riªng vµ m«i tr−êng sinh th¸i nãi chung.
• Gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng−êi lao ®éng.
-Nãi 1 c¸ch ng¾n gän h¬n: B¶o hé lao ®éng lµ hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p vÒ ph¸p luËt, khoa
häc kü thuËt, kinh tÕ - x· héi nh»m ®¶m b¶o an toµn vµ søc kháe cña con ng−êi trong
qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt.
-Tõ kh¸i niÖm trªn cã thÓ thÊy râ tÝnh ph¸p lý, tÝnh khoa häc, tÝnh quÇn chóng cña c«ng
t¸c b¶o hé lao ®éng lu«n g¾n bã mËt thiÕt víi nhau vµ néi dung cña c«ng t¸c b¶o hé lao
®éng nhÊt thiÕt ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c tÝnh chÊt trªn.
1.2-Môc ®Ých b¶o hé lao ®éng:
-Môc ®Ých:
• B¶o ®¶m cho mäi ng−êi lao ®éng nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc an toµn, vÖ sinh,
thuËn lîi vµ tiÖn nghi nhÊt.
• Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¹o nªn cuéc sèng h¹nh phóc cho
ng−êi lao ®éng.
• Gãp phÇn vµo viÖc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng nguån nh©n lùc lao ®éng.
• Nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña con ng−êi mµ tr−íc hÕt lµ cña chÝnh
ng−êi lao ®éng.
⇒ §©y còng lµ chÝnh s¸ch ®Çu t− cho chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi trong sù
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.
-ChÝnh s¸ch b¶o hé lao ®éng chÝnh lµ nh÷ng chñ tr−¬ng, quyÕt ®Þnh, quy ®Þnh, h−íng
dÉn nh»m thÓ chÕ hãa, cô thÓ hãa quan ®iÓm, ®−êng lèi vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng.
Thùc tiÔn hiÖn nay ®· vµ ®ang ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò cÊp thiÕt trong viÖc ®æi míi chÝnh
s¸ch bao hé lao ®éng cho phï hîp víi yªu cÇu nÒn kinh tÕ hiÖn nay.
1.3-ý nghÜa cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng:
-ý nghÜa vÒ mÆt chÝnh trÞ:
• Lµm tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng sÏ gãp phÇn vµo viÖc còng cè lùc l−îng s¶n
xuÊt vµ ph¸t triÓn quan hÖ s¶n xuÊt.
• Ch¨m lo ®Õn søc khoÎ, tÝnh m¹ng, ®êi sèng cña ng−êi lao ®éng.
• X©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng v÷ng m¹nh c¶ vÒ sè l−îng vµ thÓ chÊt.
-ý nghÜa vÒ mÆt ph¸p lý:
An toµn lao ®éng: Ch−¬ng I- Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ an toµn lao ®éng

-1-

Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh

• B¶o hé lao ®éng mang tÝnh ph¸p lý v× mäi chñ tr−¬ng, ®−êng lèi cña §¶ng vµ
Nhµ n−íc, c¸c gi¶i ...
Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh
An toµn lao ®éng: Ch¬ng I- Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ an toµn lao ®éng - 1 -
C
C
C
H
H
H
¦
¦
¦
¥
¥
¥
N
N
N
G
G
G
I
I
I
:
:
:
N
N
N
H
H
H
÷
÷
÷
N
N
N
G
G
G
V
V
V
Ê
Ê
Ê
N
N
N
§
§
§
Ò
Ò
Ò
C
C
C
H
H
H
U
U
U
N
N
N
G
G
G
V
V
V
Ò
Ò
Ò
A
A
A
N
N
N
T
T
T
O
O
O
µ
µ
µ
N
N
N
L
L
L
A
A
A
O
O
O
§
§
§
é
é
é
n
n
n
g
g
g
§1.1kh¸I niÖm chung
1.1-Kh¸i niÖm vÒ b¶o hé lao ®éng:
-B¶o hé lao ®éng lµ m«n khoa häc nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p
luËt, c¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc kinh tÕ - x· héi vµ khoa häc c«ng nghÖ ®Ó c¶i tiÕn ®iÒu
kiÖn lao ®éng nh»m:
B¶o vÖ søc khoÎ, tÝnh m¹ng con ngêi trong lao ®éng.
N©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm.
B¶o vÖ m«i trêng lao ®éng nãi riªng vµ m«i trêng sinh th¸i nãi chung.
Gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ngêi lao ®éng.
-Nãi 1 c¸ch ng¾n gän h¬n: B¶o hé lao ®éng lµ hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p vÒ ph¸p luËt, khoa
häc kü thuËt, kinh tÕ - x· héi nh»m ®¶m b¶o an toµn vµ søc kháe cña con ngêi trong
qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt.
-Tõ kh¸i niÖm trªn cã thÓ thÊy râ tÝnh ph¸p lý, tÝnh khoa häc, tÝnh quÇn chóng cña c«ng
t¸c b¶o hé lao ®éng lu«n g¾n bã mËt thiÕt víi nhau vµ néi dung cña c«ng t¸c b¶o hé lao
®éng nhÊt thiÕt ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c tÝnh chÊt trªn.
1.2-Môc ®Ých b¶o hé lao ®éng:
-Môc ®Ých:
B¶o ®¶m cho mäi ngêi lao ®éng nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc an toµn, vÖ sinh,
thuËn lîi vµ tiÖn nghi nhÊt.
Kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¹o nªn cuéc sèng h¹nh phóc cho
ngêi lao ®éng.
Gãp phÇn vµo viÖc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng nguån nh©n lùc lao ®éng.
Nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña con ngêi mµ tríc hÕt lµ cña chÝnh
ngêi lao ®éng.
§©y còng lµ chÝnh s¸ch ®Çu t cho chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi trong sù
nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
-ChÝnh s¸ch b¶o hé lao ®éng chÝnh lµ nh÷ng chñ tr¬ng, quyÕt ®Þnh, quy ®Þnh, híng
dÉn nh»m thÓ chÕ hãa, cô thÓ hãa quan ®iÓm, ®êng lèi vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng.
Thùc tiÔn hiÖn nay ®· vµ ®ang ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò cÊp thiÕt trong viÖc ®æi míi chÝnh
s¸ch bao hé lao ®éng cho phï hîp víi yªu cÇu nÒn kinh tÕ hiÖn nay.
1.3-ý nghÜa cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng:
nghÜa vÒ mÆt chÝnh trÞ:
Lµm tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng sÏ gãp phÇn vµo viÖc còng cè lùc lîng s¶n
xuÊt vµ ph¸t triÓn quan hÖ s¶n xuÊt.
Ch¨m lo ®Õn søc khoÎ, tÝnh m¹ng, ®êi sèng cña ngêi lao ®éng.
X©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng v÷ng m¹nh c¶ vÒ sè lîng vµ thÓ chÊt.
-ý nghÜa vÒ mÆt ph¸p lý:
An toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
An toàn lao động 9 10 967