Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh

C
CH
o®
H¦
¦¥
®Ê
¥N
Êt
NG
t®
Gv
®¸
v:: K
¸v
vµ
Kü
µl
üt
lµ
th
µm
hu
mv
uË
Ët
ta
viiÖ
Öc
an
c
nt
to
oµ
µn
nk
kh
hii ®
®µ
µo
t
o
tr
rª
ªn
ng
giiµ
µn
ng
gii¸
¸o
§5.1 ph©n tÝch nguyªn nh©n g©y chÊn th−¬ng khi ®µo ®Êt ®¸
vµ hè s©u
1.1-Nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n:
-Trong x©y dùng c¬ b¶n, thi c«ng ®Êt ®¸ lµ mét lo¹i c«ng viÖc th−êng cã khèi l−îng lín,
tèn nhiÒu c«ng søc vµ còng th−êng x¶y ra chÊn th−¬ng.
-C¸c tr−êng hîp chÊn th−¬ng, tai n¹n x¶y ra khi thi c«ng chñ yÕu lµ khi ®µo hµo, hè s©u
vµ khai th¸c ®¸ má.
-C¸c nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra tai n¹n:
• Sôp ®æ ®Êt khi ®µo hµo, hè s©u:
§µo hµo, hè víi thµnh ®øng cã chiÒu réng v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp ®èi
víi ®Êt ®· biÕt mµ kh«ng cã gia cè.
§µo hè víi m¸i dèc kh«ng ®ñ æn ®Þnh.
Gia cè chèng ®ì thµnh hµo, hè kh«ng ®óng kü thuËt, kh«ng ®¶m b¶o æn
®Þnh.
Vi ph¹m c¸c nguyªn t¾c an toµn th¸o dì hÖ chèng ®ì.
• §Êt ®¸ l¨n r¬i tõ trªn bê xuèng hè hoÆc ®¸ l¨n theo v¸ch nói xuèng ng−êi lµm
viÖc ë d−íi.
• Ng−êi ng·:
Khi lµm viÖc m¸i dèc qu¸ ®øng kh«ng ®eo d©y an toµn.
Nh¶y qua hµo, hè réng hoÆc leo trÌo khi lªn xuèng hè s©u.
§i l¹i ngang t¾t trªn s−ên nói ®åi kh«ng theo ®−êng quy ®Þnh hoÆc kh«ng
cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn.
• Theo dâi kh«ng ®Çy ®ñ vÒ tr×nh tr¹ng an toµn cña hè ®µo khi nh×n kh«ng thÊy râ
lóc tèi trêi, s−¬ng mï vµ ban ®ªm.
• BÞ nhiÔm bëi khÝ ®éc xuÊt hiÖn bÊt ngê ë c¸c hµo, hè s©u.
• BÞ chÊn th−¬ng do søc Ðp hoÆc ®Êt ®¸ v¨ng vµo ng−êi khi thi c«ng næ m×n.
• ViÖc ®¸nh gi¸ kh«ng hoµn toµn ®Çy ®ñ vÒ kh¶o s¸t, th¨m dß vµ thiÕt kÕ bëi v×:
HiÖn nay c¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt ®¸ vÉn ch−a thÓ hiÖn hoµn toµn trong
c¬ häc ®Êt.
§Êt còng kh«ng ph¶i lµ 1 hÖ tÜnh ®Þnh theo thêi gian, cho nªn trong qu¸
tr×nh thi c«ng nh÷ng yÕu tè ®Æc tr−ng cña ®Êt cã thÓ sai kh¸c so víi khi
thiÕt kÕ.
1.2-Ph©n tÝch nguyªn nh©n lµm sôt lì m¸i dèc:
-Sù sôp ®æ m¸i dèc ë hµo, hè x¶y ra do c¸c ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña khèi l¨ng trô ABC bÞ
ph¸ ho¹i. Khèi nµy ®−îc gi÷ bëi c¸c lùc ma s¸t vµ lùc dÝnh t¸c dông lªn mÆt tr−ît AC:
-Khi m¸i dèc æn ®Þnh tøc lµ khi khèi l¨ng trô ë tr¹ng th¸i c©n b»ng giíi h¹n theo lùc ma
s¸t vµ lùc dÝnh ë d¹ng chung cã thÓ biÓu hiÖn sau:
An toµn lao ®éng: Ch−¬ng V-Kü thuËt an toµn khi ®µo ®Êt ®¸ vµ lµm viÖc trªn giµn gi¸o

- 50 -

Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh
(5.1)
T = Ntgϕ + c
Q sin θ = Q cos θ × tgϕ + c

tøc lµ

Trong ®ã:
+Q: träng l−îng khèi l¨ng trô ABC (tÊn).
+ϕ, c: gãc m¸i dèc tù nhiªn vµ lùc dÝnh cña ®Êt.
+θ: gãc gi÷a mÆt ph¼ng tr−ît vµ mÆt n»m ngang.
C

B

...
Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü & NguyÔn Hoµng VÜnh
An toµn lao ®éng: Ch¬ng V-Kü thuËt an toµn khi ®µo ®Êt ®¸ vµ lµm viÖc trªn giµn gi¸o - 50 -
C
C
C
H
H
H
¦
¦
¦
¥
¥
¥
N
N
N
G
G
G
v
v
v
:
:
:
K
K
K
ü
ü
ü
t
t
t
h
h
h
u
u
u
Ë
Ë
Ë
t
t
a
a
a
n
n
t
t
t
o
o
µ
µ
µ
n
n
n
k
k
k
h
h
h
i
i
i
®
®
®
µ
µ
µ
o
o
o
®
®
®
Ê
Ê
Ê
t
t
t
®
®
®
¸
¸
¸
v
v
v
µ
µ
µ
l
l
l
µ
µ
µ
m
m
m
v
v
v
i
i
i
Ö
Ö
Ö
c
c
c
t
t
t
r
r
r
ª
ª
ª
n
n
n
g
g
g
i
i
i
µ
µ
µ
n
n
n
g
g
g
i
i
i
¸
¸
¸
o
o
o
t
n
o
§5.1ph©n tÝch nguyªn nh©n g©y chÊn th¬ng khi ®µo ®Êt ®¸
vµ hè s©u
1.1-Nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n:
-Trong x©y dùng c¬ b¶n, thi c«ng ®Êt ®¸ lµ mét lo¹i c«ng viÖc thêng cã khèi lîng lín,
tèn nhiÒu c«ng søc vµ còng thêng x¶y ra chÊn th¬ng.
-C¸c trêng hîp chÊn th¬ng, tai n¹n x¶y ra khi thi c«ng chñ yÕu lµ khi ®µo hµo, hè s©u
vµ khai th¸c ®¸ má.
-C¸c nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra tai n¹n:
Sôp ®æ ®Êt khi ®µo hµo, hè s©u:
§µo hµo, hè víi thµnh ®øng cã chiÒu réng vît qu¸ giíi h¹n cho phÐp ®èi
víi ®Êt ®· biÕt mµ kh«ng cã gia cè.
§µo hè víi m¸i dèc kh«ng ®ñ æn ®Þnh.
Gia cè chèng ®ì thµnh hµo, hè kh«ng ®óng kü thuËt, kh«ng ®¶m b¶o æn
®Þnh.
Vi ph¹m c¸c nguyªn t¾c an toµn th¸o dì hÖ chèng ®ì.
§Êt ®¸ l¨n r¬i tõ trªn bê xuèng hè hoÆc ®¸ l¨n theo v¸ch nói xuèng ngêi lµm
viÖc ë díi.
Ngêi ng·:
Khi lµm viÖc m¸i dèc qu¸ ®øng kh«ng ®eo d©y an toµn.
Nh¶y qua hµo, hè réng hoÆc leo trÌo khi lªn xuèng hè s©u.
§i l¹i ngang t¾t trªn sên nói ®åi kh«ng theo ®êng quy ®Þnh hoÆc kh«ng
cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn.
Theo dâi kh«ng ®Çy ®ñ vÒ tr×nh tr¹ng an toµn cña hè ®µo khi nh×n kh«ng thÊy râ
lóc tèi trêi, s¬ng mï vµ ban ®ªm.
BÞ nhiÔm bëi khÝ ®éc xuÊt hiÖn bÊt ngê ë c¸c hµo, hè s©u.
BÞ chÊn th¬ng do søc Ðp hoÆc ®Êt ®¸ v¨ng vµo ngêi khi thi c«ng næ m×n.
ViÖc ®¸nh gi¸ kh«ng hoµn toµn ®Çy ®ñ vÒ kh¶o s¸t, th¨m dß vµ thiÕt kÕ bëi v×:
HiÖn nay c¸c tÝnh chÊt c¬ häc cña ®Êt ®¸ vÉn cha thÓ hiÖn hoµn toµn trong
c¬ häc ®Êt.
§Êt còng kh«ng ph¶i lµ 1 hÖ tÜnh ®Þnh theo thêi gian, cho nªn trong qu¸
tr×nh thi c«ng nh÷ng yÕu tè ®Æc trng cña ®Êt cã thÓ sai kh¸c so víi khi
thiÕt kÕ.
1.2-Ph©n tÝch nguyªn nh©n lµm sôt lì m¸i dèc:
-Sù sôp ®æ m¸i dèc ë hµo, hè x¶y ra do c¸c ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña khèi l¨ng trô ABC bÞ
ph¸ ho¹i. Khèi nµy ®îc gi÷ bëi c¸c lùc ma s¸t vµ lùc dÝnh t¸c dông lªn mÆt trît AC:
-Khi m¸i dèc æn ®Þnh tøc lµ khi khèi l¨ng trô ë tr¹ng th¸i c©n b»ng giíi h¹n theo lùc ma
s¸t vµ lùc dÝnh ë d¹ng chung cã thÓ biÓu hiÖn sau:
An toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
An toàn lao động 9 10 347