Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động

Được đăng lên bởi Dung Eska
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ch¬ng 4: Kü thuËt an toµn lao ®éng
4.1: kh¸I niÖm chung vÒ c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ biÖn ph¸p
phßng ngõa
4.1.1. C¸c yÕu tè nguy hiÓm g©y chÊn th¬ng trong s¶n xuÊt
- C¸c bé phËn vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt: C¬ cÊu chuyÓn ®éng, trôc, khíp nèi
truyÒn ®éng, ®å g¸, c¸c bé phËn chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn.
- C¸c m¶nh dông cô, vËt liÖu gia c«ng v¨ng b¾n ra: Dông cô c¾t, ®¸ mµi,
ph«i, chi tiÕt gia c«ng, bavia khi lµm s¹ch vËt ®óc, khi rÌn dËp
- §iÖn giËt phô thuéc c¸c yÕu tè nh cêng ®é dßng ®iÖn, ®êng ®i cña
dßng ®iÖn qua c¬ thÓ, thêi gian t¸c ®«ng, ®Æc ®iÓm c¬ thÓ v.v..
- C¸c yÕu tè vÒ nhiÖt: Kim lo¹i nãng ch¶y,vËt liÖu ®îc nung nãng, thiÕt
nung, khÝ nãng, h¬i níc nãng ... cã thÓ lµm báng c¸c bé phËn cña c¬ thÓ con
ngêi.
- ChÊt ®éc c«ng nghiÖp: X©m nhËp vµo c¬ thÓ con ngêi qua
qu¸ tr×nh thao t¸c, tiÕp xóc
- C¸c chÊt láng ho¹t tÝnh: C¸c axÝt vµ kiÒm ¨n mßn.
- Bôi c«ng nghiÖp: G©y c¸c tæn th¬ng c¬ häc, bôi ®éc hay nhiÔm ®éc sinh
ra c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp, g©y ch¸y næ, hoÆc Èm ®iÖn g©y ng¾n m¹ch
- Nguy hiÓm næ: Næ ho¸ häc vµ næ vËt lý.
- Nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm kh¸c: Lµm viÖc trªn cao kh«ng ®eo d©y an toµn,
thiÕu rµo ch¾n, c¸c vËt r¬i tõ trªn cao xuèng, trît tr¬n, vÊp ng· khi ®i l¹i.
4.1.2. C¸c nhãm nguyªn nh©n g©y chÊn th¬ng trong s¶n xuÊt
a/ Nhãm c¸c nguyªn nh©n kü thuËt:
- M¸y, trang bÞ s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ chøa ®ùng c¸c yÕu tè nguy
hiÓm, cã h¹i: Tån t¹i c¸c khu vùc nguy hiÓm, bôi khÝ ®éc, hçn hîp næ, ån, rung,
bøc x¹ cã h¹i, ®iÖn ¸p nguy hiÓm ...
- M¸y, trang bÞ s¶n xuÊt ®îc thiÕt kÕ, kÕt cÊu kh«ng thÝch hîp víi ®Æc
®iÓm t©m sinh lý cña ngêi sö dông.
- §é bÒn cña chi tiÕt m¸y kh«ng ®¶m b¶o g©y sù cè trong qu¸ tr×nh sö dông.
- ThiÕu thiÕt bÞ che ch¾n an toµn cho c¸c bé phËn chuyÓn ®éng, vïng cã
®iÖn ¸p nguy hiÓm, bøc x¹ m¹nh..
- ThiÕu hÖ thèng ph¸t tÝn hiÖu an toµn, c¸c c¬ cÊu phßng ngõa qu¸ t¶i nh
van an toµn, phanh h·m, c¬ cÊu khèng chÕ hµnh tr×nh
- Kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng c¸c quy t¾c vÒ
kü thuËt an toµn nh h¹n c¸c thiÕt bÞ van an toµn
- ThiÕu ®iÒu kiÖn trang bÞ ®Ó c¬ khÝ hãa, tù ®éng hãa nh÷ng kh©u lao ®éng
cã tÝnh chÊt ®éc h¹i, nÆng nhäc, nguy hiÓm vÝ dô nh trong c¸c
ngµnh tuyÓn kho¸ng, luyÖn kim, c«ng nghiÖp hãa chÊt
- ThiÕu hoÆc kh«ng sö dông c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n, sö dông kh«ng
thÝch hîp nh dïng ph¬ng tiÖn b¶o vÖ kh«ng phï hîp tiªu chuÈn
yªu cÇu, dïng nhÇm mÆt n¹ phßng ®éc.
b/ Nhãm c¸c nguyªn nh©n vÒ tæ chøc :
- Tæ chøc chç lµm viÖc kh«ng hîp lý: chËt hÑp, t thÕ thao t¸c khã kh¨n...
- Bè trÝ, trang bÞ m¸y sai nguyªn t¾c, sù cè m¸y nµy cã thÓ g©y nguy hiÓm
cho m¸y kh¸c hoÆc ngêi xung quanh...
An toàn lao động - Trang 2
An toàn lao động - Người đăng: Dung Eska
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
An toàn lao động 9 10 118