Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động

Được đăng lên bởi Võ Đình Kha
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. CHUYÊN ĐỀ 1: ECGÔNÔMI NGÀNH CƠ KHÍ
I. Ecgônômi:
1. Định nghĩa về Ecgônômi:
- Ecgônômi (Ergonomics) là môn khoa học liên ngành nghiên cứu tổng hợp sự thích
ứng giữa các phương tiện kĩ thuật và môi trường lao động với khả năng của con người
về giải phẩu, tâm lý, sinh lý nhằm đảm bảo cho lao động có hiệu quả nhất, đồng thời
bảo vệ sức khỏe, an toàn cho con người.
2. Vai trò của Ecônômi:
- Ecônômi tập trung vào sự thích ứng của máy móc, công cụ với người điều khiển
nhờ vào việc thiết kế, tập trung vào sự thích nghi giữa người lao động với máy móc
nhờ sự tuyển chọn và huấn luyện, tập trung vào việc tối ưu hóa môi trường xung
quanh thích hợp với con người và sự thích nghi của con người với điều kiện môi
trường.
- Khả năng sinh học của con người thường chỉ điều chỉnh được trong một phạm vi
giới hạn nào đó, vì vậy thiết bị thích hợp cho một nghề thì trước hết phải thích hợp với
người sử dụng nó và vì vậy trước khi thiết kế các trang bị người ta phải chú ý đến tính
năng sử dụng phù hợp với người điều khiển nó.
- Môi trường tại chỗ làm việc chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố về ánh sáng, tiếng
ồn động, độ thông thoáng … Ngoài ra các yếu tố về tâm lý, xã hội, thời gian và tổ
chức lao động đều ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần của người lao động.
- Người lao động phải làm việc trong tư thế gò bó, ngồi hoặc đứng trong thời gian
dài thường bị đau lung, đau cổ và căng thẳng cơ bắp. Hiện tượng bị chói lóa do chiếu
sáng không tốt làm hiệu quả công việc, gây mệt mỏi thị giác và thần kinh tạo nên tâm
lý khó chịu.
- Sự khác biệt về chủng tộc và nhân chủng học cần được chú ý khi nhập khẩu hay
chuyển giao công nghệ của nước ngoài có sự khác biệt về cấu trúc văn hóa, xã hội, có
thể dẫn tới hiệu quả xấu. Chẳng hạn, người Châu Á nhỏ bé phải làm việc với máy
móc, phương tiện được thiết kế cho người châu Âu to lớn…
=> Đem lại nhiều hiệu quả không chỉ về môi trường, sức khoẻ cho người lao động,
mà đặc biệt là hiệu quả kinh tế như tăng năng suất lao động, giảm tổn thất cho thiết
bị.

II. Cụ thể Ecgônômi cho ta kiến thức về các vấn đề:
1. Ecgônômi về tư thế lao động:
- Thực trạng cho thấy, người lao động hay bị bệnh đau lưng và chấn thương hệ thống
xương sô...
 CHUYÊN ĐỀ 1: ECGÔNÔMI NGÀNH CƠ KHÍ



 !"#$%&'"()*'+,-."(
'/,0123134),5,)*6$7,81)9(
5,'$:;1"(

&'.!<61='+"()/>
(''$??1&' "()*'+!<6
(<>'8<$1&''$@"6"(A
7'+"('."('+)/$
"(
B,-."("(C)/C)"*D'
+D)61'E'&<?5F*/E"+?,'+
"(GH=6''E'&<"+??!5F"(,I3)?
-GH=J'+"()/>6
K"(DL'$F,"M./<?@'/!!1?
9)*1)*!NO!<?@'/231AP*1('
)*)/,"M?+Q."()*
O"()*,'$"?R5619S)(
H"(5F)1)'-T#5UV$"5F66H?
!@$7,'$12<$:F!'QD2
36F
W!5$'/.*'2.Q)"I3&0<
<>$."+6!5$'/8I'-61AP*16
>HX+$7,A8YTD1"(Y2Z:5[,'$'+!<
61"#$)"??"(2\+N
];D/$7,C'/"(1^"()*1
)S5$$7,?"--8)*1,8?
5F
 !"#$%
&!'%(
_D8<1"()*<5F5$)"'8"#$@
A"#@]6?7,.'$)*)I"?1)*"?
An toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động - Người đăng: Võ Đình Kha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
An toàn lao động 9 10 161