Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động và môi trường công nghiệp

Được đăng lên bởi Tuấn Văn
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ MÁY
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

GIÁO TRÌNH LƯU HÀNH NỘI BỘ
2006
Giảng viên chính - Thạc Sỹ : HOÀNG TRÍ

Tröôøng ÑH SPKT TP. HCMAn toaøn lao ñoäng vaø moâi tröôøng coâng nghieäp

Lôøi Noùi Ñaàu
Giaùo trình moân hoïc An Toaø n Lao Ñoäng vaø Moâi Tröôøng ñöôï c bieân soaïn theo ñeà cöông cuûa Boä
moân Coâng Ngheä Cheá taïo Maùy thuoä c Khoa Cô Khí Maùy tröôøng Ñaïi Hoï c Sö Phaïm Kyõ Thuaät T/p Hoà
Chí Minh.
Noäi dung bieâ n soaïn ñöôï c xaây döïn g treân caùc giaùo trình ñaõ ñöôïc giaû ng daïy taï i caùc tröôøng Ñaïi hoï c
cuõng nhö caù c tröôøng Trung hoï c chuyeân nghieäp, cuõn g nhö moä t soá noä i dung môù i nhaèm ñaù p öùng ñöôï c
yeâu caàu naân g cao chaá t löôïng hoïc taäp cuû a sinh vieân trong söï nghieäp coâng nghieäp hoù a vaø hieän ñaïi hoù a
ñaá t nöôù c.
Vôùi nhöõng tieâu chí neâ u treâ n taùc giaû ñaõ ñöa vaøo Giaùo trình caù c noäi dung nhaèm cung caáp cho Sinh
vieân; Hoï c sinh caù c tröôø ng hoïc veà caù c ngaø nh ngheà kyõ thuaät, cuõ ng nhö nhöõng ngöôø i ñang laøm vieä c
trong nhaø maùy, xí nghieäp nhöõng kieá n thöùc cô baûn veà khoa hoï c Baûo Hoä Lao Ñoä ng; Luaä t phaùp, cheá ñoä
chính saùch baûo hoä lao ñoäng; Veä sinh lao ñoän g; Kyõ thuaät An Toaøn trong lao
Mñoä ng vaø saûn xuaát; Caâ p cöùu
. HC
P
T
tai naïn lao ñoäng. Moâi tröôøn g coâng nghieä p; Nguoàn goá c OÂ nhieåPmKT
khí quyeån; Caù c phöông loï c buï i; Caù c
S
H
Ñ
nguoàn naêng löôïng môù i.
g
röôøn
T
à
e
v
Noäi dung Giaùo trình ñöôïc bieâ n soaïn vôù i tthôø
30 tieá t
huoi äclöôïng:
n
à
e
y
u
q
Phaà n I: Nhaäp moâ n veà Khoa hoï
03 tieá t
Bacûnkyõ thuaä t baûo hoä lao ñoäng
Chöông I: Nhöõ ng khaù i nieäm chung veà khoa hoïc kyõ thuaä t baûo hoä lao ñoäng

02 tieá t

Chöông II: Luaät phaùp, cheá ñoä chính saùch baûo hoä lao ñoäng

01 tieá t

Phaà n II: Kyõ thuaät Veä sinh lao ñoäng

04 tieá t

Chöông III: Kyõ thuaät veä sinh lao ñoäng

04 tieá t

Phaà n III: Kyõ thuaät An toaøn lao ñoän g

12 tieá t

Chöông IV: Caù c quy taéc chung veà an toaøn lao ñoâng

02 tieá t

Chöông V: An toø an Ñieän

02 tieá t

Chöông VI: An toøan trong xaây döïng

02 tieá t

Chöông VII: An toøan hoù a chaá t

02 tieá t

Chöông VIII: An toaøn trong Cô khí

02 tieá t

Chöông IX: An toaøn ñoá i vôù i caùc thieá t bò chòu aù p löïc

01 tieá t

Chöông X: An toaøn ñoái vôù i caù c thieát bò naâng haï

01 tieá t

Phaà n IV: Moâ i tröôø ng coâng nghieäp

11 tieá t

Chöông XI: Moâ i tr...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM K THUT THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ MÁY
B MÔN CÔNG NGH CH TO MÁY
GIÁO TRÌNH LƯU HÀNH NI B
2006
Ging viên chính - Thc S : HOÀNG TRÍ
An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Người đăng: Tuấn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
An toàn lao động và môi trường công nghiệp 9 10 251