Ktl-icon-tai-lieu

ánh xạ từ mô hình dữ liệu quan hệ

Được đăng lên bởi kaidoka95-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThS. Nguyễn Vương Thịnh – Bộ môn Hệ thống thông tin
CHUYÊN ĐỀ 2: KHÓA CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

1. Định nghĩa
Cho lược đồ quan hệ R(Ω) với Ω là tập thuộc tính. Xét một tập thuộc tính K ⊆ Ω.
Tập thuộc tính K được gọi là một khóa của lược đồ quan hệ R(Ω) khi và chỉ khi thỏa
mãn đồng thời hai điều kiện sau đây:
a) K+ = Ω (hay K → Ω ∈ F+).
b) ∄Ko ⊂ K sao cho Ko+ = Ω (hay Ko → Ω ∈ F+).
Khóa là tập thuộc tính nhỏ nhất có bao đóng bằng Ω (không có tập con nào của
nó có tính chất như vậy).
Trong một lược đồ quan hệ có thể tồn tại một hay nhiều khóa, ta gọi các khóa
này là khóa dự tuyển (candidate key) hoặc chỉ gọi tắt là khóa. Người ta có thể chọn
ra một trong số các khóa đó để sử dụng. Khi đó, khóa được chọn ra sử dụng sẽ được
gọi là khóa chính (primary key).
Tập thuộc tính S được gọi là siêu khóa (super key) nếu K ⊆ S.
Thuộc tính A được gọi là thuộc tính khóa (prime attribute) nếu A ∈ K với K là
một khóa bất kỳ của lược đồ quan hệ. Ngược lại, A được gọi là thuộc tính không
khóa (nonprime attribute).

2. Tính chất
Tập các phụ thuộc hàm của lược đồ quan hệ R(Ω) là:
F = {Li→Ri | Li, Ri ⊆ Ω; i = 1,2,…,n}
n

Đặt L =

Li là tập gồm các thuộc tính xuất hiện ở vế trái của các phụ thuộc hàm và
i=1

n

R i là tập gồm các thuộc tính xuất hiện ở vế phải của các phụ thuộc hàm.

R=
i=1

Khóa của lược đồ quan hệ có các tính chất đáng chú ý sau đây:
Tính chất 1: Với mọi khóa K của lược đồ quan hệ ta luôn có:
Ω\R ⊆ K ⊆ (Ω\R) ∪ (L∩R)
K

L∩R
Ω\R

Tính chất 2: Các khóa của lược đồ quan hệ chỉ khác nhau trên các thuộc tính nằm
trong tập (L ∩ R)
Tính chất 3: Nếu L∩R = ⍉ thì Ω\R là khóa duy nhất của lược đồ quan hệ.
(Tính chất 2 và tính chất 3 có thể dễ dàng suy ra từ tính chất 1)
TRANG 1

ThS. Nguyễn Vương Thịnh – Bộ môn Hệ thống thông tin
3. Các thuật toán tìm khóa của lược đồ quan hệ
A. Thuật toán tìm một khóa
Theo tính chất 1 và tính chất 2 ta có thể thấy khóa của lược đồ quan hệ bị kẹp giữa
hai tập thuộc tính là Ω\R và (Ω\R) ∪ (L∩R) và các khóa chỉ khác nhau trên các thuộc
tính nằm trong tập L∩R. Do đó, thuật toán tìm khóa sẽ xuất phát từ tập siêu khóa
(Ω\R) ∪ (L∩R) và tìm cách loại bỏ dần các thuộc tính nằm trong tập L∩R cho đến
khi thu được tập thuộc tính nhỏ nhất có bao đóng là Ω thì dừng lại.
Input:
Tập thuộc tính Ω và tập phụ thuộc hàm F.
Output:
Một khóa K của lược đồ quan hệ.
begin
X:= Ω\R
If (Ω\R)+ ⊂ Ω then
begin
X:= X ∪ (L∩R)
for each Ai ∈ L∩R do
if (X\{Ai})+ = Ω then X:= X\{Ai};
end
K:=X;
end.
Ví dụ 1: Cho lược đồ quan hệ R(A,B,C,D,E,G) với tập phụ thuộc hàm
F={B→C, C→B, A→...
ThS. Nguyễn Vương Thịnh – Bộ môn Hệ thống thông tin
TRANG 1
CHUYÊN Đ 2: KHÓA CỦA LƯỢC ĐỒ QUAN H
1. Định nghĩa
Cho lược đồ quan h R(Ω) với Ω tập thuc tính. Xét mt tp thuc tính K Ω.
Tp thuc tính K đưc gi là mt khóa của lược đồ quan h R(Ω) khi và chỉ khi tha
mãn đồng thời hai điều kiện sau đây:
a) K
+
= Ω (hay K Ω F
+
).
b) K
o
K sao cho K
o
+
= Ω (hay K
o
Ω F
+
).
Khóa là tp thuc tính nh nht có bao đóng bằng Ω (không có tp con nào ca
nó có tính chất như vậy).
Trong một lược đ quan h th tn ti mt hay nhiu khóa, ta gi các khóa
này khóa d tuyn (candidate key) hoc ch gi tt khóa. Người ta có th chn
ra mt trong s các khóa đó để s dụng. Khi đó, khóa được chn ra s dng s đưc
gi là khóa chính (primary key).
Tp thuộc tính S được gi là siêu khóa (super key) nếu K S.
Thuc tính A được gi thuc tính khóa (prime attribute) nếu A K vi K
mt khóa bt k ca lược đồ quan hệ. Ngược lại, A được gi thuc tính không
khóa (nonprime attribute).
2. Tính cht
Tp các ph thuc hàm của lược đ quan h R(Ω) là:
F = {L
i
→R
i
| L
i
, R
i
Ω; i = 1,2,…,n}
Đặt
n
i
i=1
L = L
tp gm các thuc tính xut hin vế trái ca các ph thuc hàm
n
i
i=1
R = R
là tp gm các thuc tính xut hin vế phi ca các ph thuc hàm.
Khóa của lược đồ quan h có các tính chất đáng chú ý sau đây:
Tính cht 1: Vi mi khóa K của lược đồ quan h ta luôn có:
Ω\R K (Ω\R) (L∩R)
Tính cht 2: Các khóa của lược đồ quan h ch khác nhau trên các thuc tính nm
trong tp (L R)
Tính cht 3: Nếu L∩R = thì Ω\R là khóa duy nht của lược đồ quan h.
(Tính cht 2 và tính cht 3 có th d dàng suy ra t tính cht 1)
L∩R
Ω\R
K
ánh xạ từ mô hình dữ liệu quan hệ - Trang 2
ánh xạ từ mô hình dữ liệu quan hệ - Người đăng: kaidoka95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ánh xạ từ mô hình dữ liệu quan hệ 9 10 680