Ktl-icon-tai-lieu

Arduino Schematic

Được đăng lên bởi Robert Nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8
1
8

3
1

8

3

3

3

IN OUT

2

2

1
2

4
2

IN

OUT

5

3

ON/OFF

2

GND NC/FB

4

1
2
3
4
5
6
7
8

4

5

3

6

3
1

4
2

1

1

1

1

7
6

2

7

4

5

5
2
1

2
4
6

1
3
5

4
3

3

1
3
5

2

1

5

4

P$2
P$1

13
12
11
10
9
8
7
6

1

XTAL1
AVCC
VCC
GND

27
31
30
29
28

UCAP
UVCC
DD+
UGND

33

PAD

4

(CTS/HWB/AIN6/TO/INT7)PD7
(RTS/AIN5/INT6)PD6
(XCK/AIN4/PCINT12)PD5
(INT5/AIN3)PD4
(TXD1/INT3)PD3
(RXD1/AIN1/INT2)PD2
(AIN0/INT1)PD1
(OC0B/INT0)PD0

XTAL2(PC0)

4
3

1

(INT4/ICP1/CLK0)PC7
(OC1A/PCINT8)PC6
(PCINT9/OC1B)PC5
(PCINT10)PC4
(AIN2/PCINT11)PC2

22
23
25
26
5

2

32

2

21
20
19
18
17
16
15
14

4

8

(PCINT7/OC0A/OC1C)PB7
(PCINT6)PB6
(PCINT5)PB5
(T1/PCINT4)PB4
(PD0/MISO/PCINT3)PB3
(PDI/MOSI/PCINT2)PB2
(SCLK/PCINT1)PB1
(SS/PCINT0)PB0

RESET(PC1/DW)

1

RESET

10

XTAL2

9

XTAL1

21
20
22

AREF
AVCC
AGND

7
8

VCC
GND

5

1
2
3
4

2

P$2
P$1

1

24

5

6

1

2
4
6

6

3

7

2

(SCK)PB5
(MISO)PB4
(MOSI)PB3
(SS)PB2
(OC1)PB1
(ICP)PB0

19
18
17
16
15
14

(ADC5)PC5
(ADC4)PC4
(ADC3)PC3
(ADC2)PC2
(ADC1)PC1
(ADC0)PC0)

28
27
26
25
24
23

(AIN1)PD7
(AIN0)PD6
(T1)PD5
(T0)PD4
(INT1)PD3
(INT0)PD2
(TXD)PD1
(RXD)PD0

13
12
11
6
5
4
3
2

7

2

8

1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

2

7

3

6

...
(ADC5)PC5
28
(ADC4)PC4
27
(ADC3)PC3
26
(ADC2)PC2
25
(ADC1)PC1
24
(ADC0)PC0)
23
(SCK)PB5
19
(MISO)PB4
18
(MOSI)PB3
17
(SS)PB2
16
(OC1)PB1
15
(ICP)PB0
14
(AIN1)PD7
13
(AIN0)PD6
12
(T1)PD5
11
(T0)PD4
6
(INT1)PD3
5
(INT0)PD2
4
(TXD)PD1
3
(RXD)PD0
2
GND
8
VCC
7
AVCC
20
AREF
21
XTAL1
9
XTAL2
10
RESET
1
AGND
22
1 2
3 4
5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
1
2
2
3
3
1
2
3
4
P$1
P$1
P$2
P$2
1
IN
3
OUT
4
2
(AIN0/INT1)PD1
7
(AIN2/PCINT11)PC2
5
(CTS/HWB/AIN6/TO/INT7)PD7
13
(INT4/ICP1/CLK0)PC7
22
(INT5/AIN3)PD4
10
(OC0B/INT0)PD0
6
(OC1A/PCINT8)PC6
23
(PCINT5)PB5
19
(PCINT6)PB6
20
(PCINT7/OC0A/OC1C)PB7
21
(PCINT9/OC1B)PC5
25
(PCINT10)PC4
26
(PD0/MISO/PCINT3)PB3
17
(PDI/MOSI/PCINT2)PB2
16
(RTS/AIN5/INT6)PD6
12
(RXD1/AIN1/INT2)PD2
8
(SCLK/PCINT1)PB1
15
(SS/PCINT0)PB0
14
(T1/PCINT4)PB4
18
(TXD1/INT3)PD3
9
(XCK/AIN4/PCINT12)PD5
11
AVCC
32
D+
29
D-
30
GND
3
PAD
33
RESET(PC1/DW)
24
UCAP
27
UGND
28
UVCC
31
VCC
4
XTAL1
1
XTAL2(PC0)
2
1 2
3 4
5 6
2 1
21
1 8
27
36
45
1 827
36
4 5
18
27
3 6
4 5
18
2 7
3 6
45
1 2
3 4
2
3
1
6
5
7
84
1
2
3
4
5
IN
1
ON/OFF
3
NC/FB
4
OUT
5
GND
2
1
2
3
4
5
6
7
8
2 1
Arduino Schematic - Người đăng: Robert Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Arduino Schematic 9 10 474