Ktl-icon-tai-lieu

AsselblyChương 1 Giới thiệu CPU 8086

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các cấp ngôn ngữ lập trình

Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007

Bất lợi của Assembly

1

Thuận lợi của Assembly

Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007

3

Câu hỏi?

Tại sao chương trình viết
bằng Assembly chạy NHANH
HƠN viết bằng ngôn ngữ
khác?
Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007

2

Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007

4

1. Mô hình máy tính IBM-PC

Chương 1
Tổ chức BXL Intel-8086
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mô hình máy tính IBM-PC
Cấu trúc tổng quát 8086
Tập thanh ghi
Cờ trạng thái
Tổ chức dữ liệu bộ nhớ trong
Sự phân đoạn bộ nhớ trong
Quản lý ngoại vi
Các bộ xử lý khác
Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007

Mục đích

Các thanh ghi
Đa dụng

• Hiểu biết các thành phần cơ bản trong CPU 8086
dưới góc độ của người lập trình.
– Tập thanh ghi
– Tổ chức và quản lý bộ nhớ
– Truy xuất dữ liệu trong bộ nhớ
• Khái quát các loại CPU Intel khác

7

Các thanh ghi
Đoạn và PC

2. Cấu trúc
CPU-8086
Lõi (Core)
Thực hiện lệnh

Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007

6

Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007

8

Cấu trúc tổng quát CPU-8086 (tt)

Thanh ghi đa dụng

• EU:
– ALU, CU, thanh ghi đa dụng, Cờ (Flag), IR
– Truy xuất thanh ghi, thi hành lệnh
– Giống như CPU cổ điển
• BIU:
– Thanh ghi đoạn, PC, ĐK BUS, Hàng chờ lệnh
– Giao tiếp BUS, truy xuất bộ nhớ/ngoại vi
– ĐK BUS: Giao tiếp bus ngoại (20 bit)
• BUS Nội: 16 bit, vận chuyển dữ liệu giữa các bộ phận
AX = 1234h

AH = 12h và AL = 34h

DL = 11h và DH = 23h
Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007

9

3. Thanh ghi (16 bit): 4 nhóm

DX = 2311h

Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007

11

4. Cờ trạng thái và PC
• PC: 16 bit, lưu trữ địa chỉ lệnh kế tiếp trong bộ nhớ

T. ghi Đa dụng
T.ghi Dữ liệu

• Thanh ghi Cờ (Flag)
– 6 cờ trạng thái
– 3 cờ điều khiển

T. ghi Chỉ số/
Con trỏ

T. ghi đếm chương trình
và trạng thái
Thanh ghi Đoạn
Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007

10

Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007

12

Địa chỉ vật lý
(Phần cứng)

5. Tổ chức dữ liệu bộ nhớ trong
•
•

1 ô nhớ (1 byte) được quản lý bởi 1 địa chỉ vật lý (20 bit)
Dữ liệu 2 byte (XXYY) : dùng 2 ô nhớ lưu trữ
Byte XX được lưu trữ ở ô nhớ nào?
Byte YY được lưu trữ ở ô nhớ nào?
Địa chỉ truy xuất dữ liệu XXYY trong bộ nhớ?

Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007

13

6. Sự phân đoạn bộ nhớ trong
Đoạn 1240h
(Đoạn DS)

Đoạn 1230h
(Đoạn ES)

Đoạn 1220h
(Đo...
Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007 1
Các cp ngôn nglp trình
Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007 2
Thun li ca Assembly
Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007 3
Bt li ca Assembly
Assembly: Chapter 1 - MEng. Nguyen Hua Duy Khang, 2007 4
Câu hi?
Ti sao chương trình viết
bng Assembly chy NHANH
HƠN viết bng ngôn ng
khác?
AsselblyChương 1 Giới thiệu CPU 8086 - Trang 2
AsselblyChương 1 Giới thiệu CPU 8086 - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
AsselblyChương 1 Giới thiệu CPU 8086 9 10 355