Ktl-icon-tai-lieu

AT89C52

Được đăng lên bởi levietthanh-auto-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5

4

P0_[0..7]
P0_0
P0_1
P0_2
P0_3
P0_4
P0_5
P0_6
P0_7

D

D13

39
38
37
36
35
34
33
32
1
2
3
4
5
6
7
8

LED
D14
LED
Y1

VCC_BAR

C6
33p

RST

C

33p

P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15

P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
P1.0/T2
P1.1/T2EX
P1.2
P1.3
P1.4/SS
P1.5/MOSI
P1.6/MISO
P1.7/SCK

19
18

XTAL1
XTAL2

31
9

EA/VPP
RST

40

VCC

11.0592MHz
C7

3

2

1

U1

P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD

10
11
12
13
14
15
16
17

PSEN

29

ALE/PROG

30

VCC_BAR

J2

21
22
23
24
25
26
27
28

P2_[2..4]

P2_2
P2_3
P2_4

VCC_BAR

J3

1
2

1
2
3
4
CON2

D

CON4

VCC_BAR
P3_0
P3_1

D15

J15

LED
P3_1
P3_0
R4
1K

1
2
3
CON3

C

VCC_BAR

U4

VCC_BAR

AT89S52

C8

LCD 1602

C2
104
C3

A

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

K

RST

16

15

14

13

12

11

10

9

D0

C5
10uF

SW DPST

R2
10K

VR10K

P0_7

P0_6

P0_5

P0_4

P0_3

P0_2

P2_[2..4]
P0_1

R1

8

6
P2_4

EN

5
P2_3

7

R/W

4

DB_2

P2_2

RS

VSS

VDD

3

2

P3_0

1

T1OUT
T2OUT

14
7

VCC_BAR

C1+
C1C2+
C2V+
V-

104

12
9

GND

16

T1IN
T2IN

R1OUT
R2OUT

P0_0

1
3
4
5
2
6

104

VCC

P3_1

11
10

R1IN
R2IN

SW1

VCC_BAR
B

P0_[0..7]

GND

DB_3

13
8

C1
B

U2

15

104

J16

MAX232
VCC_BAR

1

2

1

2
3
4
5
6
7
8
9

104
CON2

VCC_BAR

6

P0_[0..7]

R3

C4

P0_0
P0_1
P0_2
P0_3
P0_4
P0_5
P0_6
P0_7

7

8

9
J1
RS232

1

2

3

DB_2

4

5

DB_3

RESISTOR SIP 9
A

A

Title
<Title>
Size
A
Date:
5

4

3

Document Number
<Doc>
Thursday, December 19, 2013
2

Rev
<RevCode>
Sheet

1

of
1

1

...
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
D D
C C
B B
A A
<Doc> <RevCode>
<Title>
A
1 1Thursday, December 19, 2013
Title
Size Document Number Rev
Date: Sheet of
P0_0
P0_4
P0_7
P2_2
P0_4
P2_3
P0_1
P0_2
P2_4
P0_[0..7]
P0_2
P0_0
P0_3
P0_5
P0_1
P2_[2..4]
P0_[0..7]
P0_6
P0_6
P0_5
P0_3
P0_7
P2_[2..4]
P2_2
P2_3
P2_4
P0_[0..7]
P0_0
P0_1
P0_2
P0_3
P0_4
P0_5
P0_6
P0_7
VCC_BAR
VCC_BAR
VCC_BAR VCC_BAR
VCC_BAR
VCC_BAR
VCC_BAR
VCC_BAR
VCC_BAR
VCC_BAR
U1
AT89S52
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD
XTAL2
XTAL1
P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
PSEN
ALE/PROG
EA/VPP
P0.7/AD7
P0.6/AD6
P0.5/AD5
P0.4/AD4
P0.3/AD3
P0.2/AD2
P0.1/AD1
P0.0/AD0
VCC
P1.0/T2
P1.1/T2EX
P1.2
P1.3
P1.4/SS
P1.5/MOSI
P1.6/MISO
P1.7/SCK
RST
P3.0/RXD
D14
LED
C7
33p
J1
RS232
5
9
4
8
3
7
2
6
1
J2
CON2
1
2
R1
VR10K
R3
RESISTOR SIP 9
1 2
3
4
5
6
7
8
9
C5
10uF
J16
CON2
1 2
C6
33p
U2
MAX232
1
3
4
5
1615
2
6
12
9
11
10
13
8
14
7
C1+
C1-
C2+
C2-
VCCGND
V+
V-
R1OUT
R2OUT
T1IN
T2IN
R1IN
R2IN
T1OUT
T2OUT
SW1
SW DPST
R4
1K
C1
104
D13
LED
U4
LCD 1602
15
14
13
12
11
10
9
8
3
6
7
4
1
16
2
5
A
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
VSS
EN
D0
RS
GND
K
VDD
R/W
Y1
11.0592MHz
R2
10K
C2
104
J15
CON3
1
2
3
C8
104
J3
CON4
1
2
3
4
D15
LED
C4
104
C3 104
P3_1
DB_3
DB_3
RST
P3_0
P3_1
DB_2
DB_2
RST
P3_1
P3_0
P3_0
AT89C52 - Người đăng: levietthanh-auto-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
AT89C52 9 10 152